Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde (formeel)

dinsdag 6 februari 2024

19:30 - 21:30
Locatie

Cuzina, Hollands Tuin 304, 3078 EE Rotterdam

Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2.a
  Vaststelling agenda
 3. 2.b

  de heer Harm de Oude  wordt geïnstalleerd als wijkraadslid van de wijkraad Groot- en Oud IJsselmonde. Hij kan de eed of de belofte afleggen.


  Harm de Oude kiest voor de eed.


  Iedereen gaat staan. 


  De voorzitter spreekt de volgende tekst uit:


  "Ik verklaar dat ik, om tot lid van de wijkraad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
  Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
  Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de wijkraad naar eer en geweten zal vervullen.  Hierna zegt de kandidaat:
  “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" (de eed; hierbij worden de twee voorste vingers van de rechterhand opgestoken)
  (Ruimte voor felicitaties. )

 4. 3

  - Kishan Hira - over gebouw waar scouting zat op Olympiaweg 361
  - Cees Hogendoorn - over verlichting Prinsenplein, visboer afval en plantenbakken Keizerswaard

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

  - een voorzitter wordt gekozen voor een periode van een jaar
  - na het jaar volgt een nieuwe verkiezingsronde waarvoor iedereen zich kandidaat kan stellen
  - elke kandidaat geeft in het kort aan waarom hij of zij zich kandidaat stelt
  - de leden brengen in het geheim een stem uit
  - een ter plekke aangewezen kiescommissie telt de stemmen en leest deze voor
  - er kunnen meerdere stemrondes zijn 
  - de procedure wordt in de vergadering uitgelegd

 7. 4.b

 8. 4.c

  de wijkraad mag een advies uitbrengen over een straatnaam in Oud IJsselmonde (zie de bijlagen). Als de wijkraad hier gebruik van wil maken is de deadline 28 februari. De derde bijlage is een terugkoppeling over een advies van de gebiedscommissie

 9. 4.d

  De jury is afgelopen donderdag bijeen gekomen.
  Ter bespreking lag de aanvraag Oudersoos IJsselburgh (23-1897)


  Het is een aanvraag vanuit Beverwaard waarbij is voorgesteld om een deel ook uit wijkraad Groot IJsselmonde te betalen, namelijk 6200 euro (op basis van advies wijknetwerker Beverwaard)
  De jury heeft dit advies overgenomen onder de volgende voorwaarden: “de jury ziet graag dat er actief wordt gepromoot in Groot IJsselmonde”.


  De wijkraad wordt gevraagd dit advies te accorderen tenzij er zwaarwegende redenen zijn om anders te wegen.

 10. 4.e

 11. 5
  Ter bespreking:
 12. 5.a

  de wijkraad heeft in 2023 een ongevraagd advies gestuurd naar het college. Daar is in mei een antwoord op gekomen. Daarnaast zijn er ook documenten naar de wijkraad gestuurd met een nieuwe planning. De gemeente heeft ook een website pageina met maatwerkproducten. Zie de bijlagen en de link


    Maatwerk parkeerproducten | Rotterdam.nl


  Wat kan en wil de wijkraad aan acties ondernemen?

 13. 5.b

  - wie wil plaatsnemen aan de omgevingstafel Oostflank, Stadsbrug, HOV en Station Stadionpark
  - heeft de wijkraad behoefte aan uitleg over GFE uitrol
  - bespreken kosten energierekeningen van gasneutraal gemaakte woningen 
  voortkomend uit actielijst:
  - heeft wijkraad behoefte aan voorlichting over beheer, veiligheid en toegankelijkheid bouwlocaties?

 14. 5.c

  In de formele vergadering in december is dit plan toegelicht door Woonbron en de gemeente. Het is nu ter inzage gelegd. Direct belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. 
  De wijkraden wordt  niet gevraagd om een advies te geven (zoals in het verleden wel gebeurde met gebiedscommissies), maar het is mogelijk een ongevraagd advies geven. De deadline hiervoor is 1 maart. 


  Een ongevraagd advies is overigens wat anders dan een zienswijze. Voor het indienen van een zienswijze moet iemand direct belanghebbend zijn. 


  Link naar de documenten: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0599.BP2225HollndTuin77-on01

 15. 5.d

  - Er zijn in IJsselmonde relatief veel jubilarissen. Het zijn uiteindelijk vaak dezelfde mensen die de bloemen bezorgen en het moet vaak verschillende malen gevraagd worden. Kan er een ander systeem komen? Bijvoorbeeld een contactpersoon per maand.

 16. 6
  Ter informatie:
 17. 7
  Rondvraag en wvttk
 18. 8
  Sluiting