Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oud Charlois-Wielewaal (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Oud Charlois/Wielewaal

donderdag 23 februari 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Bethelkerk Charlois - Boergoensevliet 24, 3082 KT Rotterdam

Voorzitter
D. van der Ham
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk donderdag 23 februari 2023 12:00 uur per mail doorgeven via GebiedCharlois@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1
  Opening en mededelingen
 2. 2

  Besluit

  Agenda is vastgesteld.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  Besluitenlijst wordt conform voorstel vastgesteld.

 6. 4.b

  Ongevraagd advies MeldR


  Beste voorzitters van de Rotterdamse wijkraden,
  Mijn naam is Roy Tissen, wijkraadslid in Ommoord. Wij hebben als wijkraad het idee gehad om een ongevraagd advies te schrijven over de manier waarop MeldR momenteel functioneert en de manier waarop reactie wordt gegeven op meldingen van bewoners. Het gaat onder anderen over kijken waar het nog zo vaak fout gaat met afhandelen van meldingen en de reacties op melders duidelijk maken zodat ontevredenheid af kan nemen. Het zijn problemen die wij in het proces tot het komen van ons wijkakkoord veel gehoord hebben en dus graag willen aankaarten. Wij hopen daarbij dat meer wijkraden dit gehoord hebben en dit ook als een probleem zien. Ik wil u dan ook graag vragen om het ongevraagd advies te bespreken in uw wijkraad en eventueel te ondersteunen door mee te tekenen. Op die manier krijgt het advies meer gewicht bij de gemeente.
  Om alle wijkraden genoeg tijd te geven om het te bespreken in hun vergadering hebben we besloten om een deadline van ongeveer een maand aan te houden. Wij horen dus graag voor 20 februari of u het advies wil steunen! Het advies is bijgevoegd.
  Alvast dank voor het overwegen en we kijken uit naar uw reactie (en hopelijk uw steun 😉)


  Met vriendelijke groet,
  Roy Tissen
  Namens Wijkraad Ommoord

  Besluit

  De wijkraad heeft besloten dat het ongevraagd advies MeldR wordt gesteund.

 7. 4.c

  Geachte wethouder Achbar,
  Wijkraad Kralingseveer -aan te passen wanneer bekend is welke wijkraden het ongevraagd advies steunen- vraagt uw aandacht voor het proces rondom het nieuwe beleid voor de volkstuinenverenigingen in Rotterdam.
  Naar aanleiding van de voorgestelde beleidsaanpassingen -zoals het gefaseerd verhogen van de huur met uiteindelijk 75% en het opleggen van praktische bepalingen voor de besturen- hebben we uit verschillende hoeken verontruste signalen mogen ontvangen. Men vreest voor de toekomst van de volkstuinverenigingen.
  In de meeste wijken zijn de volkstuinverenigingen belangrijke openbare, groene plekken waar bewoners elkaar ontmoeten en genieten van de rust. Ook zijn zij in de loop der jaren tot bijzondere plekken uitgegroeid binnen de stad, een onmisbare schakel voor de diversiteit van de flora en fauna.
  In het kader van 'Wijk aan Zet' en met komst van de wijkraden, verbaast het de wijkraad -aan te passen wanneer bekend is welke wijkraden het ongevraagd advies steunen- en diverse volkstuinverenigingen dat de wijkraden niet geïnformeerd en/of (pro)actief betrokken worden bij dit nieuwe beleid.
  Wij willen u dan ook adviseren de wijkraden een adviserende rol toe te delen en hen samen met Platform Rotterdamse Volkstuinen te betrekken bij een participatietraject omtrent eventuele beleidsaanpassingen alvorens deze doorgevoerd worden.
  We vragen u om ons advies over te nemen en ons over het vervolg te informeren.

  Besluit

  De wijkraad heeft besloten dat het ongevraagd advies volkstuinen wordt gesteund.

 8. 4.e

  Besluit

  Het advies m.b.t. Plan Toekomstvast Tramnet is vastgesteld.

 9. 4.f

  De wijkraad heeft afgesproken een voorzittershamer bij de werk- en activiteitencentrum, de Hoekmaat, te bestellen.

  Besluit

  Vastgesteld.

 10. 5
  Ter bespreking:
 11. 5.a
  Toelichting Gemeente/Havenbedrijf/DCMR/Van Leeuwen
 12. 5.c

  Over de Vrijheidsmaaltijden


  De Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden
  Rotterdam bestaat uit zoveel mensen en we drijven soms onbedoeld uit elkaar. Met de Vrijheidsmaaltijden prikkelen we je om uit je bubbel te komen en aan te schuiven bij, dan nog, onbekenden. Ga aan tafel en in gesprek en verken wat jou met de ander verbindt. Juist op 5 mei, want als we dan de verbinding met elkaar opzoeken, kunnen we vandaag, morgen én overmorgen samen in een vrij Rotterdam leven. Want als we elkaar leren kennen, dan begrijpen we elkaar beter, kennen we minder angsten en kan vrijheid groeien.


  Samenwerken aan een nieuwe traditie
  In Rotterdam is de afgelopen drie jaar de basis gelegd voor een nieuwe traditie op Bevrijdingsdag, waarin vrijheid en ontmoeting centraal staan. Namelijk de Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden. Met als stip op de horizon dat op 5 mei de stad rood kleurt en in iedere straat van Rotterdam een Vrijheidsmaaltijd plaatsvindt. Juist de combinatie tussen grootstedelijkheid en wijkniveau is van belang om zoveel Rotterdammers met verschillende definities van vrijheid aan te spreken. De Rotterdamse Vrijheidsmaaltijden is een verbindend stadsbreed festival waar Rotterdammers elkaar leren kennen onder het genot van een maaltijd en cultureel programma. En dat alles aan een eettafel, op een plein of theater, thuis, op kantoor of in je straat.

 13. 5.d
  Voortgang nieuw op te roepen wijkraadslid
 14. 5.e

  Geachte leden van de wijkraden,


  Op maandag 27 februari is er van 19.00 tot 20.00 uur een online-bijeenkomst om de wijkraden bij te praten over Koningsdag in Rotterdam. We willen u informeren over de route, Oranje at Home in de gebieden, het Stadsprogramma en wat met de wijken in de stad gaan doen. Graag wil ik u hiervoor uitnodigen.
  Onderaan deze mail vindt u de link naar de bijeenkomst.
  • MS Teams.
  • Maandag 27 februari 2023.
  • Van 19.00 tot 20.00 uur.
  • Online ‘inloop’ vanaf 18.50 uur.
  Ik wil u verzoeken om maximaal 2 personen per wijkraad af te vaardigen. Ik hoop u dan van harte welkom te heten.

  Besluit

  Er is besloten dat Mw Koerts en Mw. Stolwijk-Kramer de digitale bijeenkomst Koningsdag bijwonen.

 15. 5.f

  Kernvragen:

  1. Willen de wijkraden CZZ, Tw, OC-WW en PZ deelnemen aan de op te starten Commissie Lokaal budget, ic. per wijkraad één vertegenwoordiger?
  2. Zo ja, welk wijkraadslid gaat dit op zich nemen?
   Waar gaat het om?
   • Bij de start van de nieuwe welzijnsopdracht (1 juni 2022) werd ook het zgn. Lokaal budget geïntroduceerd. Lokaal budget is onderdeel van de financiën van de nieuwe welzijnsopdracht, wordt beheerd door de lokale welzijnsaanbieder (voor het gebied Charlois WMO Radar) en is bedoeld om lokale samenwerking tussen welzijnsaanbieder en lokale (wijk)partners op vlak van welzijn/sociaal te bevorderen en/of vorm te geven. Het budget is dus niet bedoeld voor activiteiten van WMO Radar zelf; daar hebben zij hun eigen budget voor.
   • Het Lokaal budget is bedoeld om regelarm te worden besteed.
   • In 2022 was alles i.h.k.v. de nieuwe welzijnsopdracht nieuw, zo ook dus het lokale budget. De besteding daarvan is in 2022 bij gebrek aan een structuur en proces meer organisch gegaan en in tussentijd in door WMO Radar nagedacht over hoe dat in 2023 meer georganiseerd te gaan doen.
   • Het budget is voor 2023 ongeveer 300k, dus een serieus bedrag.
   • Deze lokale (wijk)partners kunnen daarvoor aanvragen doen. WMO Radar hanteert daarvoor 2 ronden; de eerste met einddatum inleveren 1 februari jl., de tweede periode heeft 1 mei as als deadline inleveren aanvragen.
   • Voor de eerste ronde zijn vanuit het gehele gebied 12 aanvragen ingediend. Dat is mooi.
   • WMO Radar heeft in afstemming met de betrokken collega’s van Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en gebiedsorganisatie Charlois afgesproken dat:
   o De per ronde ingediende aanvragen ter advies worden voorgelegd aan een Commissie Lokaal budget, bestaande uit een vertegenwoordiging van:
    WMO Radar (iig Jolanda Moerkerke (leidinggevende WMO Radar Charlois);
    MO, ic. Marloes Pronk, Alex de Beer en Marco Conijn;
    Gebiedsorganisatie Charlois, ic. ondergetekende en
    één vertegenwoordiger per wijkraad, ic. de wijkraden CZZ, Tw, OC-WW en PZ. Als er een aanvraag van Heijplaat ingediend is, betrekken we uiteraard ook die wijkraad erbij.
   o De ingediende aanvragen worden gedeeld met deze commissie en in gezamenlijkheid besproken, waarna de commissie WMO Radar adviseert;
   o WMO Radar neemt vervolgens het besluit en handelt e.e.a. verder af.
   Het is een nieuwe activiteit, dus we hebben er nog geen ervaring mee en daardoor is het momenteel moeilijk in te schatten hoeveel tijd dat dit vergt. Dat gaan we met elkaar ervaren.

  Besluit

  Er is besloten dat Dhr. Gordijn deel uit maakt van de commissie.

 16. 6
  Ter informatie:
 17. 6.a

  Besluit

  Per kwartaal wordt 1 BI geselecteerd. Voor dit kwartaal betreft het; tuin van recreatie opknappen.

 18. 7
  Rondvraag
 19. 8
  Sluiting