Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Het Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland (formeel)

Openbare Bijeenkomst

donderdag 16 mei 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Het Palet, Duikerstraat 29

Voorzitter
Ron Davids
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 16 mei 2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00uur.
  Aanwezig: Ron Davids, Paul Whitehouse, Jan-Dirk Wildeboer, At Polhuis, Jan-Willem Prakke, Janine Kallenbach, Annemoon Wanders.

 2. 2

  De wijkraad wordt gevraagd om de agenda vast te stellen.

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Mevr. Ouwerkerk- de Ruiter is aanwezig, samen met een buurvrouw om in te spreken over de verkeerssituatie rondom Jacques Dutilhweg. Er wordt hard gereden. Het is een 50km zone, maar er wordt veel harder gereden. 
  Oversteken op Jacques Dutilhweg is ook heel moeilijk. Er is geen zebra/oversteekplek. Het fietspad is ook niet helemaal duidelijk/overzichtelijk (richting Turfweg). De vraag is of er een schouw gehouden kan worden, samen met SO/SB om de situatie ter plekke uit te leggen.
  Vanuit de bewoners wordt het aangegeven dat er geluidsoverlast wordt ervaren (vanuit verkeer) en van de files die regelmatig voorkomen.
  De bewoners hebben ook vragen over het asfalteren in de buurt.  


  De wijkraad neemt deze wensen mee in het kader van het jaarlijkse schouw met SO, als onderdeel van het jaaractieplan. De twee insprekers worden uitgenodigd t.z.t. om mee te doen met de schouw.

 4. 4
  Ter bespreking
 5. 4.1

  Saskia Evers, de nieuwe beleidsadviseur Jeugd MO is aanwezig, voor kennismaking en gesprek met de wijkraad.

  Besluit

  Saskia Evers, gebiedsadviseur jeugdwelzijn in Prins Alexander, is aanwezig om kennis te maken met de wijkraad. Saskia geeft aan wat haar taak binnen de gemeente is, 
  Ze legt uit wat de opdracht aan Gro-up is m.b.t. jeugd. De wijkraad geeft aan dat er behoefte aan structureel overleg met Gro-up is. 
  De contacten tussen wijkraad en Gro-up zijn de afgelopen periode minder soepel verlopen, vanwege veel personeelswisselingen binnen de organisatie. Voor de wijkraad is het niet duidelijk wat de opdracht aan Gro-up betekent. In juni/september zullen verschillende vertegenwoordigers van Gro-up bij de wijkraad aanwezig zijn. De wijkraad hoopt hiermee iets meer duidelijkheid te krijgen over de opdracht en de verschillende activiteiten die georganiseerd worden. Het uitgangspunt is om een betere afstemming onderling te hebben, in het kader van het jaaractieplan.

 6. 5
  Ter besluitvorming
 7. 5.1

  De wijkraad wordt gevraagd om in te stemmen met de memo - opgesteld door de voorzitter, n.a.v. van de vragen die gesteld werden door bewoner tijdens het agendapunt inspreekrecht bewoners d.d. 4 april 2024.

  Besluit

  De wijkraad gaat unaniem akkoord met de memo. Deze wordt doorgestuurd naar de wijkmanager ter afhandeling.

 8. 5.2

  De wijkraad wordt gevraagd om in te stemmen met de memo - opgesteld door de voorzitter, n.a.v. van vragen van bewoners over het rijgedrag van Excelsior Foundation in het Prinsenpark.

  Besluit

  Er zijn vragen m.b.t. de afkomst van het bericht. Er wordt duidelijk gemaakt dat het bericht vanuit de wijk komt.
  De wijkraad heeft nog aanvullende vragen over de strekking. Ook zijn er vragen t.a.v. de snelheid waarmee er wordt gereden. 
  De memo wordt aangepast.

 9. 6
  Ter bekrachtiging
 10. 6.1

  De wijkraad heeft in informeel overleg het bewonersinitiatief 24-0535 4 mei Herdenking geaccordeerd en een bedrag van EURO 4050 toegekend.


  De wijkraad wordt geacht het besluit in de openbare bijeenkomst te bekrachtigen.

  Besluit

  De wijkraad bekrachtigt het Bewonersinitiatief 24-0535 - 4 mei Herdenking in de openbare bijeenkomst.


  Er wordt stil gestaan bij de organisatie dit jaar, het was een mooie bijeenkomst. Ook wordt er stil gestaan bij het 80-jaar jubileum volgend jaar.

 11. 6.2

  De wijkraad heeft in informeel overleg het ongevraagd advies over de Renovatie Prinsenlaan vastgesteld. Het advies is ingediend, cf. procedure. De wijkraad wordt geacht het advies in de openbare bijeenkomst te bekrachtigen.

  Besluit

  De wijkraad bekrachtigt het advies renovatie Prinsenlaan in de openbare bijeenkomst.

 12. 6.3

  De wijkraad wordt geacht de besluiten- en actielijst d.d. 4 april 2024 te bekrachtigen.

  Besluit

  De Besluiten- en Actielijst d.d. 4 april jl. worden unaniem vastgesteld, zonder op- of aanmerkingen.

 13. 7

  Cf. de wens van de wijkraad, wordt er stil gestaan bij de verschillende activiteiten die plaats hebben gevonden (of moeten vinden), van de verschillende werkduo`s:
  - SB/Directie Veilig
  - SO
  - MO

  Besluit

  Terugkoppeling duo`s:


  - Duo SO: At Polhuis, Jan-Dirk Wildeboer en Ron Davids hebben een tussentijds overleg met SO gehad. Over de acties in het jaaractieplan wordt per e-mail gerapporteerd. De duo trekt aan de bel over de deelhubs en blijft zich inzetten voor het onderwerp. De wijkraad heeft kennis genomen van de beantwoording van wethouder Karremans m.b.t. de wens van de wijkraad om een extra halte voor bus 36 te regelen. De wijkraad zal de wens meenemen naar het jaaractieplan 2025.
  - Duo MO: Paul Whitehouse geeft aan dat hij samen met Jan-Dirk Wildeboer bij de bibliotheek zijn geweest en kennis gemaakt met de manager. Het is een positief gesprek geweest en de samenwerking wordt gekoesterd. Op korte termijn  wordt er een nieuwe afspraak ingepland.
  - Duo Directie Veilig/SB: Eind mei staat er een afspraak gepland met Directie Veilig. Met SB moeten er nieuwe afspraken ingepland worden.


  De voorzitter stelt de wijkraad op de hoogte over de stand van zaken rondom Folkert Elsinga. 
  De voorzitter stelt de wijkraad op de hoogte op de consultatie van Warm Rotterdam, over Deltaplan Armoede. De wijkraad stelt voor om het onderwerp binnen de ArmoedePlatform (APPA) in te brengen. De voorzitter zal het voorstel aan de orde brengen.


  Ook wordt er stilgestaan bij de participatie in het kader van de omgevingsvisie. In het najaar zal de wijkraad en SO uitgebreid stilstaan bij het onderwerp.

 14. 8

  Aansluitend na de openbare bijeenkomst, vergadert de wijkraad verder in besloten kring. Voor dit onderdeel, is er geen publiek aanwezig.

  Besluit

  De openbare bijeenkomst eindigt om 21.18uur. Hierna volgt er een besloten overleg van de wijkraad.