Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Het Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland (formeel)

Openbare Bijeenkomst

donderdag 4 april 2024

20:00 - 22:00
Locatie

Het Palet, Duikerstraat 29

Voorzitter
Ron Davids
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 4 april 2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00uur.
  Aanwezig: Ron Davids, Jan-Dirk Wildeboer, Janine Kallenbach, At Polhuis.
  Afwezig: Jan-Willem Prakke, Paul Whitehouse, Annemoon Wanders.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.1

  De volgende onderwerpen zijn doorgegeven.
  Een drietal vragen namens onze buurtgenoten zijn:


  - Leuke speeltuin op de locatie van het groene veld waar de koe staat.
  Van baby tot pubers en een honden speeltuin.
  (Er is een voorbeeld schetstekening van gemaakt:).


  - Meer prullenbakken bij de middelbare scholen,
  Op Lage pad, waar de leerlingen lopen. Zijn op een gegeven moment geen prullenbakken meer.
  Samen met andere buurvrouw/buurman ruimen we de omgeving daarop.


  - We willen graag een buurtpreventie.

  Besluit

  Anjali Debi-Tewari is aanwezig om in te spreken bij de wijkraad. Ze woont nu in Oosterflank, maar heeft lang gewoond in Het Lage Land en zou het leuk vinden om iets meer te initiëren voor de wijk.


  Anjali spreekt ook namens haar buurvrouw, die vandaag helaas niet aanwezig kon zijn. Er zijn verschillende wensen, t.a.v. inrichten speeltuin (Klerkstraat), prullenbakken bij de middelbare scholen (Comenius College/Thorbecke/Berlagepad) en het starten van een buurtpreventieteam in Het Lage Land.
  De wijkraad stelt vragen over de specifieke wensen t.a.v. de speeltuin.  De omgeving zou iets uitnodigend mogen zijn, voor zowel jonge, als oudere kinderen. De wijkraad adviseert om contact op te nemen met de wijknetwerker en te kijken of er mogelijkheden zijn voor een bewonersinitiatief (in ieder geval wat de inrichting van de speeltuin en buurtpreventieteam betreft).
  De wijkraad zal een memo opstellen t.a.v. het aantal prullenbakken.

 5. 4
  Ter kennisname
 6. 4.1

  De wijkraad heeft vragen gesteld over de participatie rondom de renovatie Binnenring Het Lage Land. Hierbij wordt de beantwoording ter kennisname aangeboden.

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van de beantwoording van de vragen m.b.t. renovatie Binnenring Het Lage Land. De wijkraad staat positief tegenover de wijze van beantwoording.

 7. 5
  Ter bespreking
 8. 5.1

  Vorig jaar is Eline van Weelden/SB bij de wijkraad aanwezig geweest en heeft ze verteld over de start van het onderzoek m.b.t. belevingsgestuurd beheer. Conform afspraak, is Eline van Weelden aanwezig om inzicht te geven in de stand van zaken rondom het onderzoek.

  Besluit

  Eline van Weelden en Wiebe Oosterhoff (Stadsbeheer) zijn aanwezig om een toelichting te geven over de stand van zaken m.b.t. het onderzoek Belevingsgestuurd Beheer. Wiebe Oosterfhoff is een van de initiatiefnemers.  
  Het onderzoek richt zich op de beleving van de bewoners t.a.v. technisch beheer. De wetenschappelijk kennis ontbreekt op dit gebied, alsmede de methodiek. Vandaar dat het onderzoek 4 jaar duurt (2023 is een nulmeting, daarna wordt het ieder jaar een keer gemeten). Prinsenland is een van de 7  onderzochte buurten.
  Veiligheidsperceptie en tevredenheid met het groen zijn twee factoren die invloed hebben op de "algemene tevredenheid". 
  Vervolgstappen:
  - diepte interviews met collega`s die beheerteams aansturen;
  - vergelijking gemeenten die het "het best" en "het slechts" doen;
  - vanaf mei: aanpassing beheermaatregelen in enkele gemeenten (goede factoren implementeren)
  - zomer: kwalitatief onderzoek in twee buurten;
  - najaar: nieuwe meting in de buurten (de vragenlijst wordt aangescherpt).


  De wijkraad heeft pas geleden een presentatie van het handboek Rotterdamse Stijl gevolgd. De wijkraad denkt dat het handig is om de Rotterdamse Stijl mee te nemen in het onderzoek naar de beleving.
  Ook zijn er vragen t.a.v. het concept "groen". Het onderzoek zal de komende periode ook kijken naar het concept en de beleving van de verschillende bewoners. Relevant is dat veel mensen over "groen" praten, maar in veel opzichten de bloemen missen. 


  De wijkraad is geïnteresseerd in de specifieke resultaten voor Prinsenland. Er wordt afgesproken om in september weer een update te krijgen.

 9. 5.2

  De wijkraad bespreekt de stand van zaken m.b.t. het plaatsen van deelhubs in de wijk. Hierbij ter kennisname ook de bezwaren van de bewoners van de VVE Willem-Alexander.

  Besluit

  De wijkraad bespreekt de stand van zaken m.b.t. de Pilot Plaatsing Deelhubs. Er zijn bezwaren van de bewoners van VVE Willem-Alexander. 
  At Polhuis legt uit wat de gesprekken met de projectleider hebben opgeleverd. De wijkraad heeft twee suggesties ingediend (een deelhub aan de Jacques Dutilhweg en één locatie aan de Mia van IJperenplein). De laatste locatie kon niet rekenen op draagvlak van de bewoners.
  At Polhuis, Jan-Dirk Wildeboer en Ron Davids hebben weer nieuwe suggesties voorgesteld. Van de vier opties, zijn er twee plekken als kanshebbers aangemerkt. Deze suggesties zijn gecommuniceerd met de bewoners, maar er zijn weer nieuwe bezwaren binnengekomen. 
  De wijkraad kijkt samen met de projectleider naar de plekken. De komende periode zullen er steeds meer hubs in de wijk/Rotterdam geplaatst worden. Er moeten verschillende belangen afgewogen worden. Uiteindelijk is het een kwestie van ruimteverdeling en visie op de ontwikkeling van de wijk. 
  De pilot is tijdelijk (6 maanden), er wordt gekeken naar lessen die stadsbreed toegepast kunnen worden. 


  De wijkraad is van mening dat de oorspronkelijke suggesties (Mia van Ijperenplein  - achter de fietsenstalling) weer heroverwogen moeten worden, op grond van de procesmatige aanpak waarmee begonnen is. De wijkraad kijkt uit naar de evaluatie na 6 maanden. De wijkraad verwacht een plan van aanpak.

 10. 6
  Ter besluitvorming
 11. 6.1

  Cf. Art.14, lid 1 van de Verordening op de Wijkraden 2022, wordt de voorzitter van de wijkraad voor een periode van een jaar gekozen. De wijkraad zal de verkiezingsprocedure opvolgen en in het openbaar nieuwe verkiezingen voor de voorzitter houden.

  Besluit

  Er wordt de vraag gesteld wie zich kandidaat stelt voor voorzitter van de wijkraad, Ron Davids stelt zich kandidaat voor een nieuwe periode.  Er volgt een 1e stemmingronde. 
  Er zijn 4 stemmen uitgebracht, alle 4 voor Ron Davids. 
  Ron Davids wordt herkozen als voorzitter van de wijkraad. Er wordt een formeel besluit getekend.

 12. 6.2

  De wijkraad wordt geacht om de agenda voor het structureel overleg met de cluster Stadsontwikkeling vast te stellen.

  Besluit

  De wijkraad wil graag het onderwerp "deelhubs" toevoegen aan de agenda. De wijkraad wil graag het gesprek combineren met de bestaande afspraak d.d. 13 mei a.s.

 13. 6.3

  Cf. afspraak, wordt de wijkraad geacht om suggesties voor mogelijke bouwlocaties voor collectieve woonvormen door te geven. Het onderwerp "collectieve woonvormen" maakt deel uit van het jaaractieplan van de wijkraad.

  Besluit

  De wijkraad stelt de memo vast. De reis/werkbezoek op 22 mei a.s. naar Knarrenhoven kan helaas niet doorgaan. De wijkraad komt met een nieuwe datum.

 14. 6.4

  Op verzoek van Jan-Dirk Wildeboer, en cf. gesprek tijdens de informele bijeenkomst van de wijkraad, is er een aantal vragen opgesteld m.b.t. buitenruimte. De wijkraad wordt geacht om deze vragen te bespreken en vast te stellen.

  Besluit

  De vragen worden vastgesteld. De wijkraadcoördinator deelt de vragen met de wijkmanager.

 15. 7
  Ter bekrachtiging
 16. 7.1

  De wijkraad wordt geacht de Besluiten- en Actielijst d.d. 7 maart jl. te bekrachtigen.

  Besluit

  De besluiten- en actielijst d.d. 7 maart jl. worden unaniem vastgesteld, zonder op- of aanmerkingen.

 17. 7.2

  Het Jaaractieplan 2024 werd door de wijkraad informeel vastgesteld. De wijkraad wordt geacht het Jaaractieplan 2024 - in concept - tijdens de openbare bijeenkomst te bekrachtigen.

  Besluit

  Het concept jaaractieplan 2024 wordt unaniem bekrachtigd in de openbare bijeenkomst.

 18. 7.3

  De wijkraad heeft in de informele bijeenkomst d.d. 7 maart jl. besloten inzake het bewonersinitiatief Koningsdag Koffiehuiskamer:
  - het initiatief gedeeltelijk te honoreren en een bedrag van EURO 8.000 toe te kennen, onder de voorwaarde dat het evenement in Het Prinsenpark plaatsvindt.
  - het initiatief wordt volledig gehonoreerd en een bedrag van EURO 12.625 toegekend, onder de voorwaarde dat het evenement in Het Prinsenpark georganiseerd wordt, waarbij er sprake is van samenwerking met minstens een wijkpartner en het bedrag van EURO 4.625 wordt besteed aan de inzet van de gekozen samenwerkingspartner(s).

  Besluit

  De wijkraad bekrachtigt het besluit inzake het bewonersinitiatief Koningsdag Koffiehuiskamer.

 19. 7.4

  De wijkraad heeft een gevraagd advies over de vervoersplannen MRDH 2025 RET opgesteld en informeel geaccordeerd. Het advies werd op 26 maart jl. ingediend. De wijkraad wordt geacht om het advies in de openbare bijeenkomst te bekrachtigen.

  Besluit

  Het advies wordt unaniem bekrachtigd in de openbare bijeenkomst.

 20. 8

  De wijkraad heeft de verschillende portefeuilles onderling verdeeld. Cf. de wens van de wijkraad, wordt er stilgestaan bij de werkzaamheden van de drie duo`s: SO/SB-Directie Veilig/MO. Er wordt ook stilgestaan bij verschillende evenementen of initiatieven die plaats hebben gevonden.

  Besluit

  Duo SO: er is geen terugkoppeling. Wel zijn er vragen (At Polhuis stuurt de vragen per e-mail). 
  Duo MO: er zijn een paar voorstellen voor afspraken met cluster MO.
  Er wordt ook een afspraak met een twee bewoners die de wijkraad willen ondersteunen om een app  voor de buurt te ontwikkelen .
  Janine Kallenbach geeft een korte toelichting over de stand van zaken m.b.t. Lokaal Budget. Het proces loopt niet helemaal soepel. De wijkraad wil graag het signaal afgeven dat het beoordelen van de aanvragen beter moet. Er wordt een afspraak ingepland met Gro-up.


  De wijkraad staat nog stil bij het HorecaGebiedsplan. De wijkraad wacht op de beantwoording van het ongevraagd advies m.b.t. Club Blu.


  De wijkraad heeft ook kennis genomen van de beantwoording van het ongevraagd advies Aardgasvrij. De wijkraad zou graag een gesprek op ambtelijk niveau willen voeren. De wijkraad is benieuwd wanneer de wijk aan beurt is.


  Het programma seniorvriendelijke wijken is van start.

 21. 9

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 22.15uur. Hierna volgt een informeel overleg van de wijkraad.