Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Hoogvliet (formeel)

woensdag 2 augustus 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Zevensprong, Mosoelstraat 20

Voorzitter
Patrica Keijzer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 2 augustus 202312.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Met kennisgeving zijn afwezig Robert Storm, Runell Martes, Marita Cyrus en Aiwan Jiawan.


  Bij wijze van experiment is er deze vergadering geen geluidsinstallatie aanwezig. Na afloop kunnen aanwezigen melden aan de voorzitter hoe dit ervaren is.

 2. 2

  Punt 4 b MER Beoordelingsbesluit Hoogvliet-Zuidwest wordt van de agenda afgevoerd. Men wil graag eerst een nadere toelichting alvorens deze opnieuw te agenderen.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Omdat er hier op de stoep veel gefietst wordt, is er vanuit Buurt Bestuurt gevraagd om een proef met een fietspad aangegeven door twee doorgetrokken witte strepen (bij de Cloese). Uit het verkeersoverleg is gebleken dat dit onhaalbaar is. Om het goed te doen is dan bijna een herinrichting nodig en dat gaat men niet doen.
  Dus zal er op regelmatige basis toezicht en handhaving aanwezig blijven.
  De wijkraad wil graag dat als men hier ooit een fietspad wil maken de wijkraadsleden vroegtijdig op de hoogte gesteld worden.

 5. 3.b

  Ik ben nu al een aantal jaren bezig met de natuurontwikkelingen langs de singels en de visvijver. Er staat langs de visvijver, vooral de noordzijde, teveel onkruid en riet. Ook langs andere plekken groeit teveel riet.
  Ik ben t/m de Gemeentelijke Ombudsman bezig geweest.


  Ik ben benieuwd hoe de Wijkraad Hoogvliet de huidige situatie beoordeelt.


  Omdat er meerdere diensten -die vaak langjarige contracten hebben afgesloten- en er meerdere stakeholders zijn betrokken, moet er ingezet worden om alles in 1 hand te krijgen. Ook spelen ecologische richtlijnen mee, die voor maaibeleid en oever ook nog eens kunnen verschillen.


  In september komt er een gesprek met de betrokken partijen, waarbij dan ook pilots benoemd zullen worden, zodat aan meerdere wensen tegemoet kan worden gekomen.

 6. 4

 7. 4.a

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 8. 4.b

 9. 4.c

  Deze brief is reeds verstuurd aan het gemeentebestuur middels een 48 uurs-procedure.
  De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo eenieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

 10. 4.d

  De uiterste datum waarop het gevraagd advies moet worden ingestuurd is verlengd tot 8 september.
  De wijkraad besluit dit gevraagd advies nu al te versturen, maar omdat de stukken nog niet bij deze formele vergadering gepubliceerd zijn, zal deze op 6 september nogmaals formeel in de openbaarheid worden vastgesteld.

 11. 4.e

  De wijkraad besluit unaniem om dit ongevraagd advies conform het voorstel vast te stellen.


  De situatie bij de Middenbaan Noord is vergelijkbaar, maar omdat dit geen gemeentelijk terrein is kan overwogen worden hiervoor later alsnog ook een ongevraagd advies te versturen.

 12. 5
  Ter bespreking:
 13. 6
  Ter informatie:
 14. 6.a

  Stand per 25 juli 2023 voor wat betreft de bewonersinitiatieven; 202.494 euro


  De wijkraadcoördinator zal nogmaals de bijlage versturen naar de wijkraadsleden, maar dan met "kop"kolom, zodat deze makkelijker leesbaar is.


  Naderhand zijn er al nieuwe initiatieven goedgekeurd en aangevraagd. 20 juni is daarvan een overzicht verstuurd.

 15. 6.b

  Motivering en voorstel wijkmanager en wijknetwerker volgens bijlage Advies zeskamp Hoogvliet:
  Initiatiefnemers willen weer de Zeskamp in Hoogvliet nieuw leven inblazen. Leuk dat dit na een aantal jaar weer wordt georganiseerd. Er kunnen 25 teams deelnemen met 6 personen. (totaal 150)
  Het initiatief wordt georganiseerd op 3 september bij speeltuin Meeuwenplaat.
  Er is gekozen voor een gratis sportevenement zodat iedereen kan meedoen. Voor de volgende edities moet gekeken worden naar deelname door een kleine inschrijving met bijdrage. Hiermee wordt ook het komen opdagen meer verzekerd.
  Het initiatief kan bijdragen aan sociale cohesie en aan een gezonder leven.
  Er zijn 30 a 35 vrijwilligers aanwezig om te helpen bij sport-en spelbegeleiding en voor de horeca.


  Communicatie over de Zeskamp wordt georganiseerd via social media en via flyers op diverse locaties zoals Huizen van de wijk, winkeliers, bibliotheek en op informatiezuil in het winkelcentrum Binnenban.
  Afdeling maatschappelijke ontwikkeling/afdeling sport adviseert positief.


  De begroting is gespecificeerd.
  Inhuur diverse sportattributen.
  Voor iedere deelnemer zijn 2 consumpties en 1 x een ijsje in de begroting opgenomen. (150 deelnemers x € 4,50 = € 675,-)
  Voor de vrijwilligers is een bedankje opgenomen in de begroting (35 vrijwilligers x € 7,50 = € 262,50). Ook krijgen de vrijwilligers een lunch aangeboden.
  Post onvoorzien is 2 x € 250,- is hoog. (1x bij organisatie en 1x bij evenement)


  Het initiatief sluit aan bij doelen uit het wijkakkoord:
  Het vergroten van het welzijn van Hoogvlieters
  Het versterken van het Hoogvliet-gevoel


  Het voorstel is om het initiatief toe te kennen voor het bedrag € 6393,-. Dit is het aangevraagde bedrag
  € 6843,- minus € 450,- onvoorzien. Voorstel is om € 50,- onvoorzien toe te kennen, dit is ook bij andere initiatieven uitbetaald.


  Het voorstel hierboven wordt aldus unaniem vastgesteld door de wijkraad. De wijkmanager zal in de beschikking nog een bepaling opnemen dat dit jaar als uitzondering er geen entree geheven hoeft te worden, maar dit in de toekomst wel noodzakelijk is.


  Daarnaast hoort de wijkraad graag na afloop hoeveel deelnemers er geweest zijn.

 16. 7

  Enkele wijkraadsleden zijn overvallen door het feit dat er een omgevingsvergunning verleend is voor noodlokalen bij de school in Oude Land. Dit betekent dat er door de plaatsing van de noodlokalen een deel van een speelterrein voor de wijk verloren gaat.
  De communicatie over deze zaken moet in de toekomst beter, zodat maximale participatie mogelijk is. De wijkmanager zal hier aandacht voor vragen.


  Er is door Bianca Dool een brief ontvangen over de verkeerssituatie bij Prisma. Samen met Marijke Fontijn zal zij deze bewoner benaderen.


  De wijkmanager kondigt aan dat er gekeken wordt naar een drone-show met Oud en Nieuw. Volgende vergadering wordt hier meer over naar buiten gebracht, maar het kan zijn dat men nu al vergunningen daarvoor voorbij gaat zien komen.


  De voorzitter inventariseert wie wanneer aanwezig zal zijn bij de Participarade.

 17. 8
  Sluiting