Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oosterflank (formeel)

Openbare bijeenkomst

maandag 3 juni 2024

17:30 - 19:30
Locatie

De Wende, Vaasahof 75

Voorzitter
Xander Nijmeijer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 3 juni 2024 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De formele bijeenkomst begint om 17.40 uur.


  Aanwezig: Xander Nijmeijer, Danielle Makabori, Ronald Sorensen, Nel Sorensen-Breedveld, Marcel van Gent, Sophia de Leeuw, Osvaldo de Pina.


  Mededelingen:


  - De wijkraad wordt gevraagd om, indien ze een bijdrage willen leveren aan het
    boek voor de nieuwe burgemeester, dit uiterlijk op 4 juni a.s. kenbaar te maken. De eventuele bijdrage moet uiterlijk 21 juni a.s. aangeleverd worden.
  - De wijkraad wordt verzocht na te denken hoe het maandelijkse spreekuur in de
    wijkhub, na het zomerreces moet worden ingezet.
  - De wijkraad wordt gevraagd of het wijkprofiel behandeld gaat worden. Dit kan
    op 26 augustus of 9 september a.s.
  - Op de agenda van de informele bijeenkomst op 8 juli a.s. zal het onderwerp
    'Stand van zaken JAP 2024' worden geagendeerd. Aan de wijkraad wordt
    gevraagd binnen twee weken onderwerpen door te geven en met welke
    clusters ze in gesprek willen gaan.
  - Ten aanzien van de mail over de Wijk voor Wijk actie, gehouden door
    Stadsbeheer op 27, 28 en 29 augustus a.s. wordt de wijkraad gevraagd mee te
    denken over o.a. locaties, eventuele voorschouw met bewoners, MeldR app,
    Schone Stad etc.


  Vanuit de wijkraad worden de volgende mededelingen gedaan:


  - Osvaldo de Pina zal om 18.45 uur de bijeenkomst verlaten.
  - Daniëlle Makabori geeft aan dat de concept adviezen nog niet op papier staan
    en wil graag overleg hierover.
  - Daniëlle Makabori wil de openstaande uitnodigingen bespreken. Hier wordt
    later in de vergadering, bij de Rondvraag, op teruggekomen.  De wijkraad zal z.s.m. op bovengenoemde punten naar de wijkraadcoördinator reageren.

 2. 2

  De wijkraad wordt gevraagd om de agenda vast te stellen.

  Besluit

  De wijkraad besluit om Agendapunt 5 te laten vervallen. Met deze opmerking, wordt de agenda unaniem vastgesteld.

 3. 3

  Besluit

  Björn Romy spreekt in over een bewonersinitiatief die hij in wilt dienen. Dit bewonersinitiatief betreft het beschilderen van pilaren in de Kreeftstraat door twee wijkkunstenaren in samenwerking met de jeugd van de school De Meerpaal. De kosten voor dit project zal ca. 25.000,00 euro bedragen. Gekeken wordt of Gro-up via het Lokaal Budget een bijdrage hieraan kan leveren.
  De wijkraad heeft geen bezwaren tegen dit bewonersinitiatief. Hierdoor kan het bewonersinitiatief via de officiële weg ingediend worden en zal de wijkraad hierover een besluit nemen.


  Anjali Debi-Tewari licht kort haar plannen toe  m.b.t. een de nog door haar in te dienen bewonersinitiatief over Immigratie.

 4. 4
  Ter bespreking
 5. 4.1

  Op verzoek van de wijkraad, is Ronald de Koning, buurtverbinder Gro-up, aanwezig om in gesprek te gaan over bewonersinitiatieven in de wijk.

  Besluit

  Ronald de Koning van Gro-up  bespreekt een lijst met bewonersinitiatieven in de wijk waarvan enkele initiatieven ook in samenwerking zijn met verschillende organisaties in de wijk. Enkele flyers hiervan worden in de wijkhub neergelegd.


  Een overzicht van deze initiatieven wordt voor de wijkraad naar de wijkraadcoördinator gestuurd.

 6. 4.2

  Nicole van Dijk, Stichting Wijkcollectie, is aanwezig om de wijkraad bij te praten over de stand van zaken rondom het initiatief Leercircus Oosterflank.

  Besluit

  Nicole van Dijk van Stichting Wijkcollectie legt aan de hand van een presentatie uit hoe het Leercircus eruit komt te zien. De bedoeling is dat het Leercircus in Oosterflank in oktober a.s. plaats gaat vinden, waarschijnlijk op het Evenaarplein. 
  De voorbereidingen zullen in juli en augustus a.s. beginnen door o.a. een verhalenwandeling te organiseren waaruit een thema kan worden bepaald. Aan de hand van dit thema zullen er voorstellingen en bijeenkomsten worden gehouden, die uiteindelijk resulteren in een manifest (een tekening van het leerproces).
  Samenwerking met Gro-up en Björn Romy kan belangrijk zijn om actieve bewoners uit Oosterflank te bereiken.


  De wijkraad wordt gevraagd mee te denken waar de focus op moet komen te liggen. Ideeën hiervoor kunnen doorgegeven worden aan de wijkraadcoördinator.


  Ten aanzien de laatste wijkkrant is de vraag vanuit de wijkraad gesteld of er een oplossing gevonden kan worden om de wijkkrant ook bij bewoners met een 'Nee-Nee' sticker op de brievenbus, bezorgd kan worden.
  De wijkraad kan ideeën en/of oplossingen hiervoor doorgeven via de wijkraadcoördinator.

 7. 4.3

  Op verzoek van de wijkraad zal de wijknetwerker, Sabrina Ong-Aban, aanwezig zijn om in gesprek te gaan over bewonersinitiatieven in de wijk.
  De volgende punten worden geadresseerd:
  - taken en rollen wijkraad en wijknetwerker;
  - indienen bewonersinitiatieven: welke route moet er gevolgd worden door de bewoners;
  - rol van de wijkraad bij het aanjagen van bewonersinitiatieven in de wijk;

  Besluit

  Wijknetwerker Sabrina Ong-Aban legt aan de hand van voorbeelden uit hoe het proces van de bewonersinitiatieven moet verlopen en waaraan de aanvragen moeten voldoen.


  Voorgesteld wordt om de voorgesprekken in het vervolg tijdens de informele bijeenkomsten te houden.
  De communicatie naar de bewoners toe moet duidelijk zijn over hoe zij de aanvraag voor een bewonersinitiatief in moeten dienen. De wijkraadsleden moeten bewoners hierover altijd doorverwijzen naar de wijknetwerker.

 8. 5

  O.v.v. zal er een aantal concept-adviezen besproken worden.

  Besluit

  Dit agendapunt komt te vervallen, cf. vaststelling agenda.

 9. 6
  Ter bekrachtiging
 10. 6.1

  De wijkraad wordt geacht om de besluiten- en actielijst d.d. 15 april 2024 in de openbare bijeenkomst te bekrachtigen.

  Besluit

  De besluiten- en actielijst van 15 april 2024 worden unaniem vastgesteld, zonder op- of aanmerkingen.

 11. 7

  Besluit

  De vergadering van de werkgroep Armoedebestrijding is uitgesteld. Er is nog geen nieuwe datum bekend. Het voorstel wat ingebracht is, is afgewezen.


  Er is een werkbezoek geweest aan Win010 met welzijnspartijen.  Verteld werd dat veel zorg overgeheveld wordt naar de welzijnspartijen die hierdoor overbelast raken.


  Oosterflank, Bospolder-Tussendijken en Hoogvliet hebben een pilot van de GGD aan de wijkwethouder gepresenteerd.


  Bezoek van de wijkwethouder was een succes.

 12. 8

  Besluit

  Gevraagd wordt wat de parklets zijn.
  Er is uitgelegd dat deze tijdelijk (3 maanden) op o.a. parkeerplaatsen kunnen worden geplaatst. Hierover wordt nog met de wijkmanager geschakeld.


  Openstaande uitnodigingen:
  - 14 juni a.s. informele raadpleging m.b.t. invulling pand voormalige Club Blue.
  - 17 juni bezoek aan 70-jarig echtpaar. Gevraagd wordt wie met Daniëlle mee wil gaan naar dit bruidspaar. Nel Sorensen-Breedveld en Sophia de Leeuw hebben zich hiervoor aangemeld.
  - 19 juni a.s. vervolgsessie Warm Rotterdam.


  Met betrekking vervanging speeltuinen en speeltoestellen wordt er binnenkort een Start-up gehouden met een planning voor welke speeltuinen dit gaat gelden. Voor de participatie hierover zal de wijknetwerker contact zoeken met de wijkraad.

 13. 9

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 19.30 uur.