Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Heijplaat (formeel)

Openbare bijeenkomst

donderdag 14 december 2023

19:30 - 22:00
Locatie

De Huiskamer 2.0, Heysekade 1 in Heijplaat

Voorzitter
Jeffrey Kruis
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 13 december 2023 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Aangegeven wordt dat iedere inwoner van Heijplaat van harte welkom is op de Nieuwjaarsreceptie op 10 januari 2024.

 2. 2

  Aan de agenda worden de volgende punten toegevoegd:
  5d. Slechte verlichting Waalhavenweg met gevaar voor de verkeersveiligheid
  6b. Prestatieafspraken tussen Woonbron, bewonersraad en gemeente Rotterdam
  6c. Windturbine RDM terrein
  6d. Stand van zaken Kinderboerderij

 3. 3

  Bewoner geeft aan dat er wellicht voor Heijplaat ook mogelijkheden zijn voor woningen op het water.
  De wijkraad geeft aan dat er een gevraagd advies verstuurd is voor het Ruimtelijke Kader Levendige Rivieroevers en dat de wijkraad daarin de voorkeur heeft uitgesproken voor recreatief gebruik van de rivier en de rivieroevers. In februari komt het college met een reactie op dit door Heijplaat ingediende advies.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 6. 4.b

  De wijkraad heeft eerder besloten dit ongevraagd advies mee te ondertekenen en dit advies is reeds verzonden aan het gemeentebestuur. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  De conceptbrief zal verstuurd worden aan het college van B&W. De wijkraad zal het dossier nauwgezet blijven volgen.

 9. 5.b

  Lysandra Thomas heeft contact gehad met de actiegroep voor behoud/terugkeer van de waterbus (oost-west verbinding). De actiegroep wil 17 januari hierover inspreken bij de gemeenteraad en vraagt de wijkraad daarbij aanwezig te zijn om zo haar verhaal kracht bij te zetten.
  Voor een informele vergadering van de wijkraad zullen betrokken ambtenaren en vertegenwoordigers van de watertaxi uitgenodigd worden om een nadere toelichting te geven over de stand van zaken.

 10. 5.c

  De voorzitter geeft een uiteenzetting van hetgeen besproken is.
  De maanden van vergaderingen Kleine Kernen Aanpak in 2024  staan vast. Deze worden opgenomen in de jaarplanning.

 11. 5.d

  Lantarenpalen aan de Waalhavenweg zijn vaak uit of branden zeer flauw, zeker bij de oversteekplaats. Vraag hierbij is welke partij(en) hier over gaat/gaan. Allereerst zal bij het Havenbedrijf nagevraagd worden hoe het zit. Ook zal er navraag gedaan worden over de matige verlichting aan de Oostbroekweg.

 12. 6
  Ter informatie:
 13. 6.a

  Geen

 14. 6.b

  Mariska van Oostveen geeft aan dat de prestatieafspraken van  Woonbron met de bewonersraad en de gemeente Rotterdam (tripartite) getekend zijn. Voor de duidelijkheid: de wijkraad is hierbij geen partij. Dat geldt ook als  inwoners, die willen verhuizen binnen Heijplaat, zich tot de wijkraad richten. De wijkraad kan daarin niets betekenen. 
  De voorzitter geeft aan dat in een informele vergadering zaken in algemene zin met de nieuwe directeur van Woonbron besproken kunnen worden.

 15. 6.c

  Gister is over dit onderwerp eindelijk een teams-meeting geweest, waarin Stefano Clarijs diverse bezwaren benoemd heeft. Hij heeft op persoonlijke titel bezwaar gemaakt, omdat de wijkraad zelf nu eenmaal geen bezwaar kan/mag indienen De rayoncoördinator zal proberen in contact te komen met de indiener van het plan (Hogeschool).
  Vergunning verlening betekent een akkoord van het college om af te wijken van het bestemmingsplan, maar wellicht is er mogelijk nog wel een MER beoordeling en/of toets externe veiligheid nodig.
  Na ontvangst van alle stukken zal de wijkraad alsnog overwegen een ongevraagd advies uit te brengen.

 16. 6.d

  2 weken geleden is er teams meeting geweest om zaken te evalueren.
  Allereerst benadrukt Stefano Clarijs dat de kinderboerderij blij is dat de ophoging van het terrein is opgepakt. Men is nog in afwachting van een terugkoppeling van enkele zaken die bij de evaluatie benoemd zijn. Nagevraagd zal worden, wanneer men deze tegemoet kan zien. Vooral wil men weten wanneer de afronding verwacht kan worden.

 17. 7

  Lysandra Thomas meldt dat zij wegens de overname van het bedrijf, waar zij werkt , door de gemeente Rotterdam volgens de reglementen helaas moet stoppen als wijkraadslid. De voorzitter bedankt haar voor haar inzet en geeft aan dat de wijkraad op een later moment bij haar afscheid zal stilstaan.

 18. 8
  Sluiting