Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingseveer (formeel)

Reguliere Bijeenkomst

dinsdag 11 oktober 2022

19:30 - 22:00
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 11 oktober 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 19.30uur.
  Aanwezig: Ilse van der Meer, Aad Siebel, Mats Bergman-de Zwart
  Afwezig: Henk Kasbergen, Miki Autar.
  Er zijn geen mededelingen

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  Aanmelden voor inspreken tijdens de bijeenkomst van de wijkraad door een e-mail te sturen naar: gebiedprinsalexander@rotterdam.nl

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 4. 4
  Ter bespreking
 5. 4.1

  Er wordt een presentatie gehouden door cluster MO en er is ruimte voor vragen.
  Vanuit de wijkraad zijn de volgende vragen gesteld:


  • Zijn er los van de bewonersinitiatieven programma’s beschikbaar voor de wijk aangaande sport en cultuur? Bijvoorbeeld beweegprogramma’s voor jong en oud.
  • Welke opdracht ligt er t.a.v. jongeren- en ouderenwelzijn op wijkniveau? Wie is/zijn daar verantwoordelijk voor?
  • Wat is de rol van Grow-up in de wijk en welke opdracht krijgen zij mee voor 2023?
  Ik heb begrepen dat er een wijkteam 's-Graveland, Prinsenland en Kralingseveer is. Op Rotterdam.nl wordt er aangegeven dat iedere wijk een eigen wijkteam heeft, die de wijk goed kent; de problemen en de oplossingen.
  • In hoeverre is dit van toepassing in Kralingseveer?
  • Komt het wijkteam op huisbezoek of bijeen in Kralingseveer?
  • Zijn er signalen vanuit het wijkteam waar de wijkraad bij stil moet staan/rekening mee moet houden?

  Besluit

  André van den Berge, gebiedsaccounthouder MO in Prins Alexander is aanwezig, om in gesprek met de wijkraad te gaan over het werk van MO. Andre geeft een korte toelichting over de missie, visie en onderwerpen die onder MO vallen, alsmede instellingen en organisaties waarmee de cluster samenwerkt.
  André gaat in op de vragen die gesteld zijn vanuit de wijkraad. Vanuit de wijkteam is de wens uitgesproken om een keer met de wijkraad in gesprek te gaan, aangezien er weinig aanmeldingen vanuit de wijk zijn. De wijkraad staat positief tegenover het voorstel.
  Voor Kralingseveer zijn de specifieke opgaven welzijn-gerelateerd.
  In het bijzonder komt er een pilot cultureel programma specifiek voor heel Prins Alexander. Het programma is gericht op laagdrempelig cultuuraanbod in de wijken. Het wordt op dit moment ontwikkeld. De wijkraad wordt geïnformeerd op het moment dat er meer informatie beschikbaar is.


  Vanuit Gro-up is Vincent Ferdinandus, regio manager voor Gro-up, aanwezig om een presentatie te geven over de organisatie en de specifieke welzijnsopgaven in Kralingseveer. Vincent geeft inzicht in de doelgroepen die onder de opdracht vallen (van kraamzorg, kinderopvang, tot ondernemers in de omgeving). De opdracht is voor 6 jaar vergund, met mogelijkheid tot verlenging tot 10 jaar.
  De missie en visie van Gro-up zijn “vinden-verbinden-versterken”. Per wijk zijn er verschillende onderdelen. Generaties zonder schuld (kansrijk opgroeien), langer thuiswonende ouderen, kwetsbare Rotterdammers/wijkbewoners zijn de drie belangrijkste ambities van Gro-up de komende periode.
   Per jaar komt er een plan, die ook met de wijkraad besproken zal worden. De signalen vanuit de wijk zijn belangrijk om de doelstelling vast te stellen.
  Vincent vertelt over de “Right To Cooperate” en de mogelijkheden om dat samen met de wijk op te pakken. Ook de rol van de bewoners om zelf activiteiten te initiëren en organiseren komt aan bod. De bewoners mogen gebruik maken van Het Huis van de Wijk.
  De wijkraad geeft aan mee te willen denken met het plan van Gro-up. Vincent geeft aan dat de opdracht dynamisch is, er kunnen hier en daar accenten veranderen, afhankelijk van de behoeften van de wijk en haar bewoners.
  Er zijn vragen vanuit de wijkraad over de communicatie, in het bijzonder over de manier waarop de bewoners geïnformeerd worden. Concreet, hoe worden de bewoners bereikt? In de wijk wordt het programmaboekje gemist. In december komt er een nieuwe gouden gids, met alle informatie over de welzijn.


  De wijkraad wenst om een vervolg afspraak in te plannen, met de wijkteam, maar ook met de buurtverbinder van Gro-up.

 6. 4.2

  Besluit

  De wijkraad is bezig met een Gemeentepeiler, de werkgroepen leveren input hiervoor. Eind november zal de enquête naar verwachting in de wijk verspreid worden.
  De deadline voor het concept wijkakkoord is 1 december a.s. Op dit moment vindt de SWOT-analyse met de clusters plaats. Hierover wordt met de wijkraad nader gecommuniceerd.

 7. 5
  Ter bekrachtiging
 8. 5.1

  Besluit

  Er is geen quorum, daarom kunnen de besluiten- en actielijst niet vastgesteld worden. Deze worden volgende openbare bijeenkomst opnieuw geagendeerd.

 9. 6

  Besluit

  Ilse van der Meer deelt met de wijkraad dat er een klankbordgroep is gevormd voor het contact met Gemeente Capelle aan den IJssel. Binnenkort wordt er een afspraak ingepland.
  Afgelopen zaterdag, 8 oktober j.l. vond de eerste participatie bijeenkomst plaats, er is input opgehaald voor het wijkakkoord. De ideeënbox die gebruikt werd voor de activiteit zal de komende periode op verschillende punten in de wijk staan. De bewoners kunnen hun ideeën  in de box deponeren, de wijkraad zal de input verzamelen.

 10. 7

  Besluit

  Er zijn geen vragen.

 11. 8

  Besluit

  De bijeenkomst wordt beëindigt om 20.30uur.