Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingen (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad Kralingen

maandag 22 mei 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Speeltuinvereniging Kralingen, Honingerdijk 100

Voorzitter
Rens van Overdam
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 22 mei 2023 12.00 uur per mail doorgeven via ror.cobben@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00uur.
  Aanwezig: Rens van Overdam, Bibi Box, John van Assendelft, Liesbeth van Herk, Friso van Gruijthuijsen, Eveline Been, Jos van Veen.
  Afwezig: Joey Engelen, Kim den Daas.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Besluit

  De besluitenlijst d.d. 24 april 2023 wordt unaniem vastgesteld, zonder op- of aanmerkingen.

 6. 4.b

  Conceptbrief ter bespreking en besluitvorming

  Besluit

  De wijkraad bespreekt het advies concept "Terugdraaien betaald parkeren in De Esch". De wijkraad is unaniem akkoord met het concept. Het advies wordt ingediend, cf. procedure.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Besluit

  De voorzitter geeft aan dat er binnenkort verschillende sessies gepland worden, bijvoorbeeld op 3 juni a.s. (Buurt Collectief De Esch). Ook wordt er een verdiepende sessie door Kralingen aan de Maas georganiseerd.

  De wijkraad vraagt zich af of er andere sessies georganiseerd moeten worden voor de bewoners in de wijk.

  Bart Schrijnen is aanwezig, en geeft een korte toelichting van de inpassing van de wensen van Kralingen aan de Maas in de omgevingsvisie. Er heerst de indruk dat er wel geluisterd werd naar de bewoners, maar dat er veel onderdelen nog steeds heel vaag blijven. Ook financieel zijn er veel onzekerheden. De vraag is welke boodschap kansrijk is. Verbinding, mobiliteit, aantrekkelijke entree naar de wijk: de wijkraad is van mening dat de boodschap zo breed mogelijk moet blijven, en op het moment dat er plannen gemaakt worden voor de concrete invulling een beroep doen op de participatie.
  De wijkraad stelt voor dat de overkapping van de Abram van Rijckevorsel een belangrijk onderdeel kan zijn voor de ontwikkeling van Rotterdam.
  Er wordt gesproken over het zoeken naar draagvlak in de wijk en gezamenlijk met alle partijen in de buurt een boodschap uitdragen. De werkgroepen Oostflank en Communicatie gaan aan de slag met het onderwerp en komen met een voorstel om activiteiten te organiseren om ideeen op te halen.

 9. 5.b
  Brief betaald parkeren de Esch
 10. 5.c

  De wijkraad wordt geacht over de inhoud van de brief te bespreken en een eventuele reactie richting het college af te stemmen.

  Besluit

  Arthur ten Have is aanwezig en geeft een korte toelichting van de brief van STOK. De Stichting is verrast door de aanpassingen  op het gebied van kamerverhuur voor studenten de afgelopen periode, cf. het coalitieakkoord. De leden vragen zich af in hoeverre ze nog op een positieve manier zich kunnen blijven inzetten om een bijdrage te kunnen leveren aan het oplossen van het probleem.
  De stichting wil graag een duidelijk signaal geven richting het college en de Raad. Veel maatregelen zijn sinds kort in werking getreden, de effecten kunnen pas over een tijd zichtbaar worden. 
  Er zijn reacties op de brief van Stichting STOK, op 14 juni a,s, komt het onderwerp aan de orde in de Commissie Bouwen en Wonen. STOK vindt het belangrijk om de goede samenwerking met voorheen de gebiedscommissie, en nu de wijkraad voort te kunnen zetten. 
  De wijkraad stelt voor om een gezamenlijke reactie op te stellen richting het college, waarin er benadrukt wordt dat de samenwerking met partners in de wijk belangrijk is, in het kader van Wijk aan Zet, maar ook in het kader van het herstellen van het vertrouwen in de overheid.

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a

  Besluit

  Er zijn geen bewonersinitiatieven boven de EURO2.500. De voorzitter geeft een korte toelichting m.b.t. stand van zaken behandelen bewonersinitiatieven.

 13. 7

  Besluit

  Verschillende leden geven een korte toelichting over werkbezoeken die ze hebben afgelegd, c.q. de planning de komende periode.
  Liesbeth van Herk: honden uitlaatplaats. 
  Eveline Been: Bijeenkomst wijkraden - gemeenteraad dinsdag 16 mei jl.;
  Rens van Overdam: 23 mei a.s.  werkgroep communicatie en preventie studentenoverlast.
  Zaterdag a.s. - Midzomer Festival, verschillende wijkraadsleden zullen aanwezig zijn.

 14. 8

  Besluit

  Bibi Box was aanwezig bij het  Leernetwerk Wijk aan Zet. Ze stelt voor om mijn.Rotterdam.nl meer aandacht te geven. Ook vraagt ze aandacht voor het bekendmaken van het wijkakkoord bij de bewoners.

 15. 9

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 21.37uur.