Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Bloemhof (formeel)

Formeel

woensdag 13 december 2023

19:30 - 22:00
Locatie

De Driehoek, Heer Danielstraat 55, R'dam

Voorzitter
M. van Lent
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 13-12- 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

 2. 1

  Besluit

  - Tuncay Tekin is afwezig (mk)
  - wijkmanager Harry met stagiair zijn aanwezig

 3. 2.a

  Besluit

  - de agenda wordt conform voorstel vastgesteld

 4. 2.b

  Besluit

  - er zijn geen mededelingen

 5. 3

  Besluit

  - er zijn geen sprekers aangemeld

 6. 4

  mevrouw Burger wordt geïnstalleerd als wijkraadslid van de wijkraad Bloemhof. Zij kan de eed of de belofte afleggen.


  Zij krijgt de keus of de eed of gelofte af te leggen.


  Daarna spreekt de voorzitter de volgende tekst uit:


  "Ik verklaar dat ik, om tot lid van de wijkraad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
  Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
  Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de wijkraad naar eer en geweten zal vervullen.  Hierna zegt de kandidaat:
  “Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" (de eed; hierbij worden de twee voorste vingers van de rechterhand opgestoken)


  Of:


  “Dat verklaar en beloof ik!" (verklaring en belofte)  (Ruimte voor felicitaties. )

  Besluit

  - mevrouw Kim Burger legt de eed af om ingezworen te worden als wijkraadslid

 7. 5

  De Wijkraad laat zich bijpraten over de verwachte stappen op het gebied van Verkeersveiligheid.


  Leander Smit - verkeerskundig ontwerper en Remco Smit - adviseur mobiliteit nemen waarschijnlijk namens de gemeente deel aan het gesprek

  Besluit

  - verkeerskundig ontwerper Leander Smit is aanwezig voor gesprek met wijkraad over knelpunten vervoer en verkeer 
  - de lange Hilleweg is een langlopend dossier en moet een 30km zone worden. 
  - er is nog een schouw gepland rondom deze weg die met name gericht is op (verkeers)veiligheid. Wijkraadsleden kunnen locaties aandragen. 
  Er worden veel locaties genoemd waarbij vooral het de weg opgaan vanuit de zijstraten lastig is. Genoemd zijn: fietsnietjes bij hyacintstraat, hortensiastraat (smiley), oostendamstraat (permanent gestalde bouwcontainer), nieuwbouw bij putsebocht, hendrik ido plein, meekrapstraat (invoegen naar lange hilleweg), racen bij bloemhofplein, kruising oostendam naar bruggetje voor voetgangers, verplaatsen octopus. 
  - het idee is om in maart deze schouw te houden. Afdeling mobiliteit kijkt voor die tijd welke oplossingen mogelijk zijn die worden besproken op de schouw. 
  - daarna kijkt de wijkraad welke acties zij wil uitzetten

 8. 6

  gesprek over bouwprojecten, handhaving, overlastgevende situaties, controle van bewoning van panden, toewijzing van woningen vooral omgeving Strevelsweg


  Onder voorbehoud komt Ernst Brobbel - veilige wijken - de wijkraad hierover bij praten (specifiek over Strevelsweg/Dordtselaan)

  Besluit

  - Ernst Brobbel komt vanuit de aanpak veilige wijken de wijkraad bijpraten over de aanpak met speciale aandacht voor Strevelsweg
  - het team behandelt jaarlijks 250 casussen
  - ze werken meldinggericht
  - de huisbezoeken zijn op vrijwillige basis
  - bij weigering is een bestuurlijke maatregel mogelijk
  - de wijkraad wil graag een uitbreiding naar Pupillenbuurt/Narcissenstraat. Brobbel geeft aan dat hiervoor geen capaciteit is, maar dat melden altijd kan en daar wordt ook op geacteerd. Bij veel meldingen kan dat vervolgens alsnog leiden tot een stratenaanpak
  - er zijn nieuwe werkwijzen om greep te krijgen op ondermijnende activiteiten in wijken. Zo werkt men in Charlois met een nieuwe pro-actieve aapak: grip op vastgoed
  - de wijkraad wil graag meer terugkoppelingen over de straataanpakken. Vooral over het signaleren van geconstateerde hotspots zoals bijvoorbeeld in de Narcissenstraat

 9. 7

  Besluit

  - er wordt gekeken naar zones voor kleedjes (met Hillesluis). De trambaan die uit de route is, is hiervoor geschikt. Harry is hierover in gesprek, over locaties maar ook over de beheersbaarheid
  - er is consensus dat het geen grote braderie moet worden voor commerciële partijen en deels kan dit vantevoren afgevangen worden door geen vergunningen af te geven. Maar er is altijd een risico dat het toch heel druk gaat worden. Dus het blijft de vraag of er toch vergunningen afgegeven moeten worden. 
  - Harry en Jacqueline zijn in gesprek met ondernemers en wijkraden hoe deze dag in een goed evenwicht met nadruk op 'kleedjes voor kinderen' een uitvoering kan krijgen waarbij wel ingegrepen kan worden als dat nodig blijkt

 10. 8.a

  Besluit

  - de wijkraad stemt unaniem (6 stemmen) in met het versturen van dit ongevraagd advies naar het college

 11. 8.b

  Besluit

  - op 16 november was er een Nationale Bodemdalingscongres in pakhuis De Zwijger te Amsterdam
  - 2 wijkraadsleden namen deel aan dit congres en hebben het voornemen een ongevraagd advies op te stellen over de bevindingen op dit congres waarvan zij menen dat het college hiervan op de hoogte hoort te zijn. 
  - de wijkraad stemt unaniem (6 stemmen) in met het voornemen en de strekking om een ongevraagd advies te sturen over de bevindingen van het Nationale Bodemdalingscongres in 2023 aan het college in de hoop dat zij hiervan kennis nemen en met het Platform Slappe Bodem gaan kijken hoe deze bevindingen ook voor de Rotterdamse situatie benut kunnen worden. 
  - de definitieve tekst wordt nog opgesteld en daarna verstuurd aan het college

 12. 9

  zie verslag vorige vergadering

  Besluit

  - de besluitenlijst wordt conform concept vastgesteld

 13. 10

  Besluit

  - Harry licht het vervolg Jaaractieplan 2024 toe. De acties liggen nu bij de clusters en het geheel komt daarna terug naar de wijkraad
  - in de laatste informele bijeenkomst heeft straatliefde toegelicht hoe zij met bewoners namens woonstad in gesprek gaan met bewoners over de bodemdaling. In dat overleg was er al de nodige scepsis over de inhoud van deze gesprekken omdat er toch een zeker kader moet zijn met mogelijke scenario's om wat richting te geven aan deze gesprekken (Jerry). Nu geeft Petra aan ook twijfel te hebben over dit project en isThea met de uitvoerders van Straatliefde in gesprek om er in ieder geval voor te zorgen dat de interviewers uit andere wijken dan Bloemhof komen. 
  - de opening van de wijkhub is aanstaande met het afscheid van Xenia
  - Marco wijst de wijkraad op de woonvisie die in januari door gemeenteraad wordt besproken 
  - er wordt een datum geprikt voor gesprek met Stadsontwikkeling als Anass weer terug is (actie zou in 2023 plaatsvinden)
  - do 18 januari is mogelijk een afscheidsetentje met Xenia

 14. 11
  Sluiting