Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Het Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland (formeel)

Formele bijeenkomst

donderdag 1 december 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Het Palet, Duikerstraat 29

Voorzitter
Ron Davids
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 01.11.2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00 uur.
  Aanwezig: Ron Davids, Annemoon Wanders, Paul Whitehouse, Jan-Willem Prakke, Jan-Dirk Wildeboer, Janine Kallenbach, At Polhuis.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, met aanpassing van de volgorde van de onderwerpen. Punt 6.1. wordt gelijk na punt 4 behandeld. Bij de behandeling van punt 6.1. wordt  punt 5.3.als reactie t.b.v. het wijkakkoord meegenomen.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld. Er is geen publiek aanwezig.

 4. 4
  Ter kennisname
 5. 4.1

  Carlijn Vervoort is namens Directie Veilig aanwezig om in gesprek met de wijkraad te gaan.

  Besluit

  Carlijn Vervoort is namens Directie Veilig aanwezig om in gesprek te gaan met de wijkraad. Namens de Politie is Ray Epping aanwezig. Samen lichten ze toe wat de taken en werkzaamheden van Directie Veilig c.q. Politie zijn.
  Er wordt een korte toelichting gegeven op het wijkprofiel. Ook het onderwerp "vuurwerk(verbod)" wordt aangekaart. Handhaving is lastig, wel wordt er binnen de gemeente met een dashbord gewerkt. Op basis van de meldingen die binnenkomen, wordt er bepaald welke gebieden/plekken prioriteit op bepaalde tijdstippen hebben.
  De wijkraad stelt vragen over de specifieke aspecten van veiligheid in de drie wijken, en de specifieke uitdagingen. Een aspect dat veel tijd en aandacht vergt heeft te maken met verwarde personen. Maar in het algemeen kan de wijk als "veilig" getypeerd worden. De cijfers zijn verbeterd, bijvoorbeeld op het gebied van overlast. Inbraak(preventie) is in Prins Alexander een aandachtspunt, maar er wordt speciale aandacht aan besteed, o.a. door meedoen met het programma "Veilig Oost".
  Ook de problematiek van overlast gevende jongeren in de wijk wordt kort besproken. De specifieke gevallen zijn bekend en staan onder de aandacht van de Politie. Er wordt intensief geacteerd. In veel gevallen wordt de hulpverlening ook bij betrokken.
  Het belang van melden wordt nog een keer benadrukt, waarbij specifiek ingegaan wordt op anoniem melden.

 6. 5
  Ter bespreking
 7. 5.1

  Voorstel "kleding" wijkraad - Janine Kallenbach

  Besluit

  Janine Kallenbach heeft een voorstel voor kleding voor de wijkraad, t.b.v. participatie-activiteiten. De wijkraad gaat akkoord met het voorstel. Janine Kallenbach zal de kleding voor de wijkraad bestellen.

 8. 5.2

  Besluit

  De wijkraad bespreekt het voorstel t.a.v. voorstel behandeling Bewonersinitiatieven. De wijkraad kan zich in het voorstel in vinden. Er is geen behoefte om in te spreken in de Raad op 7 december a.s.

 9. 5.3

  Besluit

  Het voorstel van Jan-Dirk Wildeboer wordt meegenomen als reactie t.b.v. het wijkakkoord.

 10. 5.4

  Besluit

  De wijkraad is akkoord met de algemene planning. Voor januari is de planning al geregeld.
  Tijdens het informeel overleg van 26 januari 2023 zal de retraite en de eventuele behoefte van de wijkraad besproken worden.

 11. 6
  Ter bekrachtiging
 12. 6.1

  Besluit

  De wijkraad bespreekt plenair het jaaractieplan. Het concept wijkakkoord zoals het nu eruit ziet is alleen een versie, die nog niet definitief is.
  De wijkraad neemt kennis van de inhoud, de opgaven en de doelen. Verschillende leden hebben een reactie ingestuurd, deze reacties worden meegenomen, uitgewerkt en gespecificeerd in de eindversie.
  De 5 speerpunten zijn: veilig, fijn en duurzaam wonen en bereikbaarheid voor iedereen, uitnodigende groene buitenruimte, de wijk is ook van de jeugd!, en welzijn voor iedereen en zorg waar nodig. De speerpunten zijn gekozen op basis van de input uit participatie met organisaties en partners in de wijk, met bewoners, maar ook op basis van de SWOT-analyses de afgelopen periode.
  Het jaaractieplan wordt aangeboden aan de clusters, ter beoordeling. Begin januari wordt het concept met de opmerkingen van de clusters weer terug naar de wijkraad verstuurd.
  Wat de doelen betreft, worden deze nog extra aangescherpt. De schrijfgroep wijkakkoord buigt zich om de extra aanscherping gedurende de komende dagen. De deadline voor het invoeren van het JaarActieplan is 5 december a.s., 8.00uur.


  De bijeenkomst van 12 januari 2023 wordt gereserveerd voor het bespreken van het concept en de reactie van de clusters.

 13. 7

  Besluit

  Paul Whitehouse vertelt over de ontmoeting met een student in de wijk, die samen met een groep een participatie sessie wil organiseren. De wijkraad is uitgenodigd om mee te doen. Paul zal contact met de student opnemen en verder gesprekken voeren.

 14. 8

  - Bert Vos, programmamanager "Aardgasvrij Prinsenland, Lage Land" is aanwezig om een toelichting te geven t.a.v. het project.

  Besluit

  Bert Vos  en Naoual Loiazizi zijn aanwezig om toelichting te geven over de stand van zaken van het project "Aardsgasvrij". Het doel is om in 2050 aardgasvrij te zijn. Het is een ingewikkeld proces, leren en doen tegelijkertijd. De hoop is om in Het Lage Land, Prinsenland in 2025 te kunnen beginnen. De energietransitie loopt hand in hand met de landelijke wetgeving. Op dit moment spelen de kwesties rondom eigendom een belangrijke rol.
  Bert Vos legt de WAT-kaart uit, t.a.v. de beste alternatieven voor gas, per gebied. De kaart wordt geactualiseerd en het is de bedoeling dat dat iedere vijf jaar weer gebeurt.
  De wanneer-kaart is afgestemd met de Gemeente Rotterdam, dus de werkzaamheden van Stadsbeheer zullen voor zover mogelijk tegelijkertijd plaats vinden. Er zijn ook afspraken met de woningcorporaties, daar waar de corporaties zelf ook met verduurzaming bezig zijn.
  Er wordt ook stil gestaan bij de bewonersparticipatie. Er is een digitale nieuwsbrief, bewoners kunnen via e-mail ook met hun vragen terecht. De ontwikkelingen zijn afhankelijk van de financiële middelen die beschikbaar worden gesteld.
  De wijkraad vraagt wat de leden zelf kunnen doen om een impuls  te geven aan het project in de wijk. Bert Vos geeft aan dat in gesprek gaan met de bewoners en de kansen voor de wijk benadrukken heel belangrijk zijn (niet alleen aardgasvrij, maar ook isolatie en tot slot, de sociale problematiek die ermee gepaard gaat).


  Zodra er meer informatie bekend is, wordt de wijkraad op de hoogte gesteld.

 15. 9
  Rondvraag
 16. 10

  Besluit

  De bijeenkomst wordt beëindigd om 23.04uur.