Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Het Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland (formeel)

Reguliere bijeenkomst

donderdag 9 juni 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Het Palet, Duikerstraat 29

Voorzitter
H.M. Davids
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 9 juni 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00uur.
  Aanwezig: Ron Davids, Jan Willem Prakke, Jan Dirk Wildeboer, Paul Whitehouse, At Polhuis, Janine Kallenbach-Heinen, Annemoon Wanders (iets later, met berichtgeving)
  Mededelingen:
  De wijkraad wil alle leerlingen die vandaag geslaagd voor het eindexamen zijn en hun docenten feliciteren met de behaalde resultaten. Ook wil de wijkraad een hart onder de riem steken voor de leerlingen die nog niet geslaagd zijn, aangezien het een moeilijk jaar is geweest.

 2. 2

  Besluit

  De wijkraad stelt voor om bij agendapunt 7.2.  (data bijeenkomsten) het registratiesysteem van de bijeenkomsten te behandelen.
  De wijkraad stemt in met de agenda.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.
  In het publiek is dhr. Fred Pijl aanwezig. Hij vertelt de wijkraad zijn ervaring met het stemmen op bewonersinitiatieven. Er zijn verschillende onduidelijkheden, o.a. het niet kunnen inzien hoeveel stemmen op een initiatief zijn uitgebracht.
  De wijkraad neemt het onderwerp naar het voorzittersoverleg in Prins Alexander, maar ook naar het gesprek in de raadscommissie na de zomer.

 4. 4
  Ter kennisname:
 5. 4.1

  Besluit

  De wijkraad heeft kennis van de participatiesamenvatting genomen. De wijkraadsleden zijn van mening dat het proces van het wijkakkoord niet heel duidelijk is. Er is behoefte aan een duidelijke tijdpad. Wat betreft het aanbieden van cursussen/ trainingen voor de wijkraadsleden moet participatie onderdeel van worden.

 6. 4.2

  Besluit

  De wijkraad bespreekt de analyse. De wijkraadsleden missen verkeersveiligheid in de analyse. Ook zijn er vragen over hoeveel mensen hebben meegedaan met het onderzoek. De wijkraad zou een onderbouwing van de cijfers willen inzien.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.1

  Besluit

  De wijkraad stemt in met het voorstel van At Polhuis en Jan-Dirk Wildeboer om de mogelijkheden om tot een burgerberaad binnen de wijkraad te komen. At Polhuis en Jan-Dirk Wildeboer zullen na de zomer met een voorstel komen. De grote participatiesamenvatting wordt meegenomen in hun onderzoeksproces. Janine Kallenbach-Heinen zal het voorstel aanvullen met inzichten over jongerenparticipatie, aangezien jongeren ook bij het wijkakkoord betrokken zouden moeten worden.

 9. 5.2

  Besluit

  De wijkraad staat positief tegenover het starten van een eigen wijkverhaal. De wijkraad wil het liefst in contact met Lot Mertens komen.
  Het onderwerp keert terug op de agenda van de bijeenkomst van 8 september a.s.

 10. 5.3

  Besluit

  De wijkraadcoördinator licht toe het voornemen van de gemeentelijke organisatie om samen met de wijkraden en de bewoners, en met ondersteuning een eigen "dna"/wijkidentiteit te ontwikkelen. De wijkidentiteit kan een waardevolle aanvulling op het wijkakkoord zijn. De wijkraad is unaniem akkoord.

 11. 5.4

  Besluit

  Janine Kallenbach-Heinen en Annemoon Wanders hebben een voorstel voor de communicatie van de wijkraad opgesteld. Er volgt een toelichting en een korte presentatie van de verschillende onderdelen.
  De wijkraad is unaniem akkoord met het voorstel.
  In eerste instantie zullen we visitekaartjes besteld worden, en een website opgebouwd. De wijkraadsleden moeten hun gewenste foto en tekst voor de visitekaartjes, c.q. website doorsturen naar Janine Kallenbach-Heinen. Deelname aan Likejewijk wordt op de wensenlijst geplaatst.
  De wijkraadcoördinator neemt contact op met Janine Kallenbach-Heinen voor de financiële afwikkeling.

 12. 5.5

  Besluit

  Ron Davids geeft een korte toelichting op het onderwerp. Inmiddels is de situatie opgelost, met dank aan Stadsbeheer.

 13. 6

  Besluit

  1. Hoofdweg: de wijkraad heeft vragen gesteld. Ron Davids geeft een korte toelichting over de stand van zaken m.b.t. de Hoofdweg. In het voorzittersoverleg zal er gekeken worden naar het proces. De wijkraad wacht op de brief van de wethouder.
  2. Luchthaven besluit - RHTA: Ron Davids geeft een korte toelichting over hoe de bespreking in de raad heeft plaatsgevonden. De wijkraad kijkt uit naar het vervolg.
  3. Koningslaan - vraag van de bewoner en de vraag of het een blackspot is of niet. De wijkraad stelt voor om het punt van de bewoner mee te nemen naar de sessie met de clusters.
  4. Gesprek met Stadsontwikkeling over Folkert Elzinga van 25 mei j.l.. De wijkraad wil aandacht voor het sportveld vragen. De wijkraad is van mening dat het fijn zal zijn als er iets meer in de buurt zou kunnen komen. De wijkraad stelt voor om een ongevraagd advies in te dienen. Ron Davids stuurt een concept door. Iedereen is akkoord met de tekst. De wijkraadcoördinator stuurt het advies door, deze wordt de eerstvolgende bijeenkomst ter bekrachtiging aangeboden.
  5. Inrichtingsplan Bramante:  de wijkraad is van mening dat de participatie goed was verlopen.
  6. Afdoening motie “Echt aan zet”. Ron Davids geeft een korte toelichting over de bespreking in de commissie van 9 juni 2022. De motie is aangehouden, tot na de zomer. Na de zomer zal er ook een bijeenkomst met de wijkraden en de raadscommissie plaats vinden.

 14. 7
  Ter bekrachtiging
 15. 7.1

  Besluit

  De wijkraad stemt in met de notulen van de vorige bijeenkomst.

 16. 7.2

  Besluit

  Er is een nieuwe lijst bijeenkomsten, door verandering in het programma.
  Paul Whitehouse stelt een nieuwe registratiesysteem voor de bijeenkomsten voor. De wijkraadcoördinator biedt aan om de data die nu vastgesteld zijn via vergaderverzoeken te sturen. De wijkraad gaat akkoord met het voorstel.
  Op 24 juni a.s. vindt het eerste voorzittersoverleg in Prins Alexander plaats.

 17. 8
  Wat verder ter tafel komt
 18. 8.1

  Besluit

  De onderwerpen op de lijst worden meegenomen naar de inwerksessie met de clusters op 23 juni a.s.

 19. 9

  Besluit

  Fred Pijl nodigt de wijkraad 22 juni a.s. uit, tussen 10.00-17.00uur, voor de Veiligheidsdag in Prinsenpark.
  Er is een vraag over watertappunten. Het onderwerp wordt meegenomen naar het overleg van 23 juni a.s..
  Het onderwerp fietspad/voetpad Bruynzeelpad wordt meegenomen naar de discussie in het kader van de RMA-kaart.
  Ron Davids stelt voor om een afspraak met Buurtwerk in te plannen. Er is behoefte om nader in contact te komen en informatie uit te wisselen die betrekking heeft op het jeugdplatform, welke opdracht heeft Buurtwerk gekregen bij de aanbesteding, welke vrije ruimte is er voor het gebied en wat is de rol van Buurtwerk bij het wijkakkoord? Ron Davids stuurt de contactgegevens naar de wijkraadcoördinator. Na de zomer zal Buurtwerk uitgenodigd worden voor een bijeenkomst van de wijkraad.

 20. 10

  Besluit

  De vergadering wordt gesloten om 21.55uur.