Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Agniesebuurt-Provenierswijk (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Agniesebuurt - Provenierswijk

woensdag 16 november 2022

20:00 - 22:00
Locatie

Mono 2.0 B.V. ,Vijverhofstraat 15

Voorzitter
B. Pulskens
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 16-11-2022 12.00 uur per mail doorgeven aan de wijkraadscoördinator Paul Hulsebosch e-mailadres ppt.hulsebosch@rotterdam.nl

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Boris Pulskens (voorzitter)
  Klaas van der Burg
  Lucas van Zuijlen
  Ingeborg Absil
  Amara van der Elst
  Nahom Tsehaie
  Barend van de Donk


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Aantal bezoekers: 10

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld conform

 3. 3

  Klaas van der Burg merkt op dat op hoek Hoevestraat-Spoorsingel zoveel fietsen geparkeerd staan dat doorgang voor voetgangers onmogelijk is.
  Klaas van der Burg merkt op dat duiker die geplaats is bij werkzaamheden Walenburgerweg verder boven water uitsteekt dan de vorige en daarmee het aangezicht van de Spoorsingel minder mooi maakt.

  Besluiten

  Nahom Tsehaie kaart vergeven horecavergunning type II voor nieuwe ondernemers in ZOHO-gebied aan in ZOHO-beraad.

  Bewoonster Teilingerstraat merkt op dat een horecavergunning type II tot overlast leidt en ziet liever dat slechts vergunningen van type I vergeven worden.

  Wijkmanager vraagt planning werkzaamheden aan trottoirs op bij projectmanager.

  Bewoonster klaagt over vertraging in werkzaamheden aan trottoirs Walenburgerwegen geeft dat situatie vooral voor ouderen hinderlijk is. Bovendien zijn er weinig vervangende maatregelen als planken om tijdelijke doorgang mogelijk te maken tijdens de werkzaamheden.

  Wijkraad voegt pand toe aan lijst die besproken wordt tijdens schouw met gemeente langs panden in Provenierswijk waar verkamering, splitsing en overtreding richtlijnen welstand speelt.

  Bewoner stelt dat huis in van der Sluysstraat voorzien wordt van opbouw. Opbouw wordt geplaatst met vergunning, maar wordt afgewerkt met wit Trespa. Bewoner stelt dat dit niet in lijn is met richtlijnen welstandcommissie.

 4. 3.a

  Wijkraadcoördinator geeft aan dat er voorbereidingen getroffen worden voor een informatieavond rondom de vele bouwprojecten in het centrum van Rotterdam en de gevolgen daarvan voor Agniesebuurt-Provenierswijk.

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

  Antwoord op vraag bewoner bij agendapunt 5 in besluitenlijst d.d. 12-10-2022
  Vraag: wil de wijkraad navragen waarom de pomp tussen Noordsingel en de drainageleidingen in de Agniesebuurt nooit is aangelegd?
  Antwoord: pomp wordt aangelegd nadat Eneco aanleg warmtenet heeft afgerond. Aanleg kan dan in zelfde werkzaamheden meegenomen worden.

  Besluit

  Besluitenlijst d.d. 21-9-2022 vastgesteld conform
  Besluitenlijst d.d. 12-10-2022 vastgesteld met opmerking.
  Bij punt 5.a besluitenlijst
  Bewoner zou wijkraad rapport over grondwaterstand leveren. Dit is niet gebeurd. Klaas van der Burg neemt contact op en vraagt rapport alsnog.

 7. 4.b

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Wijkraad heeft 7 thema's die het wil benoemen in het wijkakkoord. Wijkraad wil samen met bewoners bepalen welke concrete actiepunten passen binnen die thema's.

 10. 6
  Ter informatie:
 11. 6.a

  Wijkraad wil indieners van nog lopende bewonersinitiatiefnemers uitnodigen hun project toe te lichten tijdens komend openbare bijeenkomst.

 12. 6.b

  Wijkraad meldt dat experiment loopt tot en met januari en dat meting van verkeersdrukte op Walenburgerweg en diverse omliggen straten halverwege januari plaatsvindt. Resultaten van die metingen worden daarna met wijkraad gedeeld. Wijkraad kan daarna besluiten of het vindt dat er een nieuwe nulmeting plaats moet vinden.

 13. 7
  Rondvraag
 14. 8
  Sluiting