Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Dorpsraad Hoek van Holland (formeel)

Formele bijeenkomst dorpsraad Hoek van Holland

donderdag 28 september 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Huis van de wijk De Hoekstee, Mercatorweg 50 in Hoek van Holland, zaal MFR

Voorzitter
Jacco van Dam
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 28 september 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedhoekvanholland@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Michel Timmerman, Ton van Anraad, Indy van 't Hoft en Tessa Sterrenberg zijn met kennisgeving afwezig

 2. 2

  Besluit

  Vastgesteld

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Inspreker is eigenaar van een stukje akkerbouwland in de Oranjepolder. Zij heeft contact met de gemeente over het groenonderhoud van een aangrenzend stuk grond. Mevrouw heeft haar ongenoegen in het contact met de gemeente op papier gezet en leest dit voor.
  De gemeente komt haar afspraken niet na. ook niet na uitspraak van de rechter. Steeds weer wordt toegezegd dat het aangrenzende stuk grond wordt onderhouden. Echter is dat niet het geval. Hierdoor ontstaat er schade aan haar akkerbouwgrond.
  Er is geen geen vertrouwen meer.


  Enkele bewoners spreken de zorg uit over het toekomstig gebruik van het Enver-terrein als opvang voor vluchtelingen. Er worden werkzaamheden uitgevoerd en de bewoners weten nog van niets.
  De dorpsraad deelt mee dat het Enverterrein geen eigendom is van de gemeente. De werkzaamheden die uitgevoerd worden is onderhoud in opdracht van de huidige eigenaar.
  Daarnaast meld de dorpsraad dat de gemeente zoals overal in de stad interesse heeft in leegstaande gebouwen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het Enverterrein is zo'n locatie.  Totdat dit nog niet definitief is wordt er nog niet gecommuniceerd naar de bewoners. De dorpsraad heeft geen invloed op dit besluit. Vanuit het Rijk is opgelegd dat Rotterdam een hoeveelheid Oekraïense vluchtelingen moet opvangen. Zodra er meer bekend is wordt dit gecommuniceerd. Stanbdaard is het zo dat wanneer zo'n groep is opgevangen, de bewoners betrokken worden om mee te werken aan een prettig verblijf voor alle partijen.

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

  De volgende aanpassingen worden uitgevoerd:
  - nota van uitgangspunten moet i.p.v. omgevingsvergunning
  - de brief voor wat betreft de volkstuinenvisie is verstuurd.

  Besluit

  Met de aanpassingen wordt de besluitenlijst vastgesteld

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  Brenda Schulte is de nieuwe gebiedsregisseur van Stadsbeheer. Zij is niet helemaal onbekend in het gebied en kent al een aantal dorpsraadsleden.


  De dorpsraad heeft aantal opmerkingen en vragen, tw:


  DR: Wat opvalt is dat na het schoffelen en maaien het groenafval wordt achtergelaten. In Hoek van Holland waait het altijd. In de stad niet. dus daar heeft verplaatst het niet. 
  Gebiedsregisseur GR: de aannemer heeft de opdracht om de eerste keer en laatste keer van het jaar het groenafval op te ruimen. Tussendoor blijft het liggen. 


  DR: kunnen de groenonderhoudswerkzaamheden op FB gepost worden?  Onderhoudskalender.
  GR: neemt dit mee en kijkt wat mogelijk is


  DR: de bovengrondse afvalcontainers hoek Houtmanstraat en Prins hendrikstraat geven een zeer armoedig beeld. Er wordt veel afval naast geplaatst. Als het milieupark gesloten is wordt hier tevens het afval gedumpt.


  GR: deze locatie heeft de aandacht. Er wordt onderzocht om de containers in te graven.


  Schouw groenonderhoud: vindt plaats op 12 oktober 16:00 uur. Start Schelpweg


  De Gebiedsregisseur heeft nog een bericht over het Natura 2000 project.  Het projectteam gaat eerst nader onderzoeken of het loslopen van honden effect heeft op het milieu in de bewuste gebieden. de bewoners worden hiervan op de hoogte gebracht en vrijdag 29 september gaat er een persbericht uit.


  De dorpsraad wil nog wel benadrukken zij geen invloed hebben gehad op de besluitvorming van Natura 2000. Dit is een Rotterdams en Provinciaal besluit.

 9. 6
  Ter informatie:
 10. 6.a

  Door de dorpsraadcoördinator is een concept vergaderschema opgesteld voor de laatste drie maanden. Iedere maand is er een extra bijeenkomst toegevoegd. De wens is per avond maximaal twee thema's op de agenda te zetten.
  Ann heeft een lijstje gemaakt met kennishouders per thema.
  Iedere kennishouder is belast met de inhoud van het onderwerp wat op de agenda staat.  Deze leden bereiden zich voor op het thema en informeren de andere leden.   Nieuwe regeling bewonersinitiatieven:
  - Bewonersinitiatieven kleiner dan 2500 euro
    De dorpsraad gaat de wijkmanager mandateren voor de afhandeling van bewonersinitiatieven tot 2500 euro.  - Bewonersinitiatieven groter dan 2500 euro
    Deze worden in de werkgroep Beoordeeld. in de werkgroep zitten Ann van der Berg, Henk Schulp en Peter Stok.
    Het advies wordt via de mail rondgestuurd. In de groepsapp wordt een ieder geattendeerd.
    Binnen 24 uur akkoord geven.  Alle bewonersinitiatieven worden in de formele bijeenkomsten ter besluitvorming geagendeerd.

 11. 6.b

  27 September is de Kleine Kernen conferentie door enkele leden van de dorpsraad bezocht.
  Hierbij waren de meeste stakeholders aanwezig.
  Wordt vervolgd.

 12. 6.c

  Komt op de agenda van een volgende bijeenkomst

 13. 6.d

  Komt op de agenda van een volgende bijeenkomst

 14. 7

  Geen

 15. 8
  Sluiting