Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oosterflank (formeel)

Openbare Bijeenkomst

maandag 17 oktober 2022

20:00 - 22:00
Locatie

De Oriënt

Voorzitter
D. Makabori
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk ……. 2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebied………..@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.05uur.
  Aanwezig: Danielle Makabori, Marcel van Gent, Sophia de Leeuw, Nel Sorensen-Breedveld, Ronald Sorensen, Xander Nijmeijer.
  Meerdere vertegenwoordigers van Cluster MO en Cluster W&I zijn aanwezig om in gesprek met de wijkraad te gaan.
  Afwezig: Osvaldo de Pina.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, met toevoeging van punt 5.3. Afstemmen ongevraagde adviezen.

 3. 3

  Aanmelden voor inspreken tijdens de bijeenkomst van de wijkraad door een e-mail te sturen naar: gebiedprinsalexander@rotterdam.nl

  Besluit

  Er zijn geen insprekers.

 4. 4
  Ter kennisname
 5. 4.1

  - Kennismaken en in gesprek met de clusters MO en WI. André van den Berge, Monique van Deursen, Rutger Boot zijn aanwezig om in gesprek met de wijkraad te gaan.

  Besluit

  André van den Berge is aanwezig namens MO, samen met Jacomine de Kluijver en Monique van Deursen om inzicht te geven in het werk van cluster MO.
  Vanuit W&I zijn Rutger Boot  en Jurgen Gudde aanwezig.
  André van den Berge geeft een korte toelichting over de verschillende onderwerpen (welzijn, sport en cultuur, onderwijs, armoede, etc.) die deel uitmaken van MO, alsmede de verschillende netwerken waarmee er gewerkt wordt in de stad en in de wijk.
  De welzijnsopdracht in het gebied is aanbesteed aan Gro-up.
  In Prins Alexander is er een grote opgave t.a.v. nieuwbouw scholen, veel gebouwen zijn aan vervanging toe.
  Jacomine de Kluijver geeft inzicht in de manier waarop de armoedeproblematiek aangepakt wordt. Op dit moment is er veel vraag naar de energietoeslag en naar voedselpakketten. De wijkraad heeft deelgenomen aan de bijeenkomst van de Armoede Platform. Een keer per maand wordt er een bijeenkomst georganiseerd, de wijkraad is welkom om aan te sluiten.
  Er wordt gesproken over het aantal regelingen, en het feit dat de bewoners niet altijd de weg vinden om hulp te vragen. Er vindt op dit moment een opschoning binnen de organisatie plaats, één-loket is in de maak.
  De hoofdvraag is hoe je de specifieke doelgroepen bereikt. Ook wilt de wijkraad weten wat de clusters van de wijkraad verwachten, maar ook hoe de wijkraad kan helpen.
  De wijkraadsleden zijn de ogen en de oren van de wijk, de signaalfunctie is heel belangrijk.
  André van den Berge refereert aan de Staat van de Wijk en de cijfers van het wijkprofiel. Op basis van de analyse, kan er een beeld geschetst worden van de problematiek in de wijk. De wijkraad kan een belangrijke bijdrage leveren door de specifieke plekken in de wijk te benoemen, waar meer aandacht voor nodig is.
  Een aandachtspunt  is de lage organisatiegraad in de wijk en de sociale cohesie.
  Rutger Boot vertelt dat de werkcoaches stapje voor stapje de wijk terug ingaan. De hoop is daarmee zichtbaarder als organisatie te worden en de drempels te verlagen.
  Vanuit de wijkraad wordt er gevraagd of er een mogelijkheid is om een cultuurhub te starten in de wijk. André van den Berge geeft aan dat de mogelijkheid bestaat, als er initiatief vanuit een (cultureel) ondernemer komt. De Pilot "Samen meer Rotterdammers" wordt specifiek in Prins Alexander gehouden. Er komt t.z.t. meer informatie hierover, deze zal gedeeld worden met de wijkraden in Prins Alexander.
  Eenzaamheid wordt ervaren als een groot probleem in Oosterflank. De cijfers voor Oosterflank zijn niet positief, 17% (peiljaar 2020) zegt zich eenzaam te voelen. Door Corona zal het percentage waarschijnlijk nog hoger vallen.


  Rutger Boot, coördinator wijkgestuurd werken, voor W&I is samen met Jurgen Gudde, collega uit Schiebroek, aanwezig. Ze geven een toelichting op de Participatiewet en Werk&inkomen. Behalve Werk en Inkomen, is er een nieuw onderdeel bijgekomen, Rotterdam Inclusief. Jurgen Gudde vertelt over de manier waarop mensen met een uitkering begeleid naar werk worden.
  Rutger Boot geeft inzicht in de cijfers m.b.t. mensen in verschillende soort (werk)trajecten. De cijfers worden later per e-mail doorgestuurd naar de wijkraad.

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.1

  In overeenstemming met de wens van de wijkraad, is er een werkgroep wijkakkoord gevormd, bestande uit de wijkmanager, wijkraadcoördinator, wijknetwerker en wijkraadsleden: Danielle Makabori, Marcel van Gent en Nel Sorensen-Breedveld. De volgende bijeenkomsten met de werkgroep zijn gepland:
  - 14 oktober
  - 21 oktober
  - 7 november
  - 18 november
  -25 november.
  Voor deze bijeenkomsten zijn er vergaderverzoeken via Outlook gestuurd.

  Besluit

  Osvaldo de Pina is toegevoegd aan de werkgroep wijkakkoord. De eerste bijeenkomst van de werkgroep heeft plaatsgevonden op 14 oktober j.l.
  Er zijn afspraken gemaakt t.a.v. het schrijfproces en de participatie in de wijk.

 8. 5.2

  De wijkraad wenst te praten over de huisstijl van de website en de socials.

  Besluit

  De wijkraad bespreekt de stijl van de visitekaartjes, en eventuele e-mailadressen die ze willen gebruiken voor de communicatie met de bewoners.
  De werkgroep communicatie zal bij elkaar komen om de mogelijkheden te bespreken.
  Het participatieplan heeft nog geen gestalte gekregen.
  De wijkraad komt met een activiteitenlijst voor de komende periode.
  Donderdag 20 oktober a.s. zal er een intake-gesprek plaatsvinden voor de Gemeentepeiler. De wijkraad wordt gevraagd om input voor de enquête te leveren.

 9. 5.3

  Besluit

  Er zijn twee ongevraagde adviezen, opgesteld door Zevenkamp en Ommoord, over de warmtenet en deelscooters.
  De wijkraad is voornemens om de ongevraagde adviezen mede te tekenen, maar wil graag wat veranderingen in de formulering inbrengen. De wijkraadsleden zullen per e-mail onderling afstemmen.

 10. 6
  Ter bekrachtiging:
 11. 7

  Besluit

  Terugkoppeling wordt per e-mail gedaan.

 12. 8

  Besluit

  Danielle Makabori vraagt de wijkraad om een informeel overleg in te plannen. De wijkraad komt met een voorstel voor een datum.

 13. 9

  Besluit

  De bijeenkomst wordt beëindigd om 22.35uur.