Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Pernis (formeel)

Openbare bijeenkomst

dinsdag 28 november 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Gebiedskantoor Pernis, Vroomstraat 14 in Pernis

Voorzitter
Rob van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 27 november 2023 12.00 uur per mail doorgeven via l.vanderspoel@rotterdam.nl.
Deze bijeenkomst is via een livestream op de Facebook pagina van Gebied Pernis te volgen: https://www.facebook.com/Gebied.Pernis

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  De voorzitter staat stil bij het overlijden van Ab de Lange.


  Mark Hopman roept iedereen op om op 13 december naar de bewonersavond te gaan, die Shell organiseert.

 2. 2

  Als agendapunt wordt toegevoegd Rijkswaterstaat en fietstunnel Benelux.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  "Woningbouw Madroel en de Waterkant" moet zijn "woningbouw Madroel en het Waterschip". Met inachtneming van deze wijziging worden de notulen vastgesteld.


  Naar aanleiding van de notulen geeft de voorzitter aan dat in januari de nieuwe directeur van Woonbron Andre Hammink zo snel mogelijk moet worden uitgenodigd voor een rondje door Het Waterschip.

 6. 4.b

  De wijkraad heeft eerder besloten dit ongevraagd advies mee te ondertekenen en dit advies is reeds verzonden aan het gemeentebestuur. De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

 7. 4.c

  Er zijn 2 zaken toegevoegd: onderzoeken mogelijkheden eetgelegenheid en ouderenactiviteiten (op verschillende plaatsen) voor ouderen (ouderenzorgzone) en onderzoeken extra parkeerplaatsen.
  Tekstueel 5.1.1 "maandelijkse werkgroep PPMO" moet wijzigen in "periodiek werkgroep PPMO".
  Tekstueel blz. 2 moet "ouderen die geboren en getogen zijn in het dorp "gewijzigd worden in "ouderen".
  Met inachtneming van deze zaken wordt het Jaar Actie Plan vastgesteld.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Niek Damen geeft een uiteenzetting van de punten die besproken zijn.


  Met betrekking tot het JAP Talenthouse wordt bekeken of deze ruimte wellicht weer opgeknapt en gebruikt kan gaan worden, dit mede ook met het oog op kostendekkende huur.


  Naar aanleiding van een vraag over de opening van de Wijkhub wordt aangegeven dat het de bedoeling is dat deze tweede week van januari geopend wordt.

 10. 5.b

  Peter Keemink geeft een uiteenzetting van de punten die besproken zijn. Mart Speelman meldt nog enkele aanvullende zaken.


  N.a.v. een punt wat besproken is het volgende:
  Aanpassen hondenbeleid bij sporttoestellen waterkant.
  Onlangs zijn calisthenics en freerun toestellen geplaatst aan de waterkant. Honden zijn hier niet gewenst (APV artikel 2:57). Hierdoor moet het aanwijzingsbesluit bij de APV gewijzigd worden. Het gaat alleen om het gedeelte waar de toestellen staan, waar geen honden mogen komen. Om dit gedeelte worden twee borden geplaatst met de aanduiding speelplek. Voor de rest van de Pernisser Waterkant blijven de huidige regels gelden. Na het besluit wordt dit via socials en/of wijknieuws gecommuniceerd.

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a

  Ter kennisname: participatiebudget t/m oktober 2023 inclusief bewonersinitiatieven, representatie en communicatie

 13. 6.b

  De toekenning door de wijkraad met betrekking tot dit Initiatief is reeds verzonden naar de aanvrager De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

 14. 6.c

  De toekenning door de wijkraad met betrekking tot dit Initiatief is reeds verzonden naar de aanvrager De vaststelling vandaag is alleen formeel nodig, omdat zo een ieder in de openbaarheid kennis kan nemen van hetgeen de wijkraad besloten heeft.

 15. 6.d

  De inspreekster geeft een korte toelichting op het Bewoners Initiatief (BI).
  Na het indienen van BI is gebleken dat ook schoorsteen lekt. 
  De wijkraad besluit om daarom in plaats van 8.500 euro 10.000 euro toe te kennen, maar met nadrukkelijk de opmerking dat als de Oudheidkamer via andere Stichtingen of Fondsen alsnog het bedrag hiervoor zelf bij elkaar kan krijgen 1500 euro teruggestort moet worden.

 16. 6.e

  De indieners van dit initiatief kunnen helaas niet aanwezig zijn en hebben daarom ter nadere toelichting een mail gestuurd.


  Na enige discussie wordt besloten dit Bewoners Initiatief toe te kennen.

 17. 7
  Vaste agendapunten:
 18. 7.a
  Winturbines
 19. 7.b
  Woningbouw
 20. 7.c

  George Ouwerkerk geeft een korte uiteenzetting over wat er op de conferentie KKA besproken is.


  N.a.v. een opmerking over verkameren wordt aangegeven dat volgend jaar hierover in een informele vergadering een toelichting door de gemeente zal worden gegeven in combinatie met voorlichting programma EU arbeidsmigranten. De wijkraad benadrukt dat men dan wel met cijfers moet komen specifiek voor Pernis.

 21. 8

  Rijkswaterstaat en fietstunnel Benelux. De voorzitter leest de reactie voor die Rijkswaterstaat gegeven heeft n.a.v. een klacht over de vele storingen bij de fietstunnel. Na enige discussie besluit de wijkraad om hierover een brief te sturen naar burgemeester Aboutaleb om te vragen of hij hierbij een rol kan spelen. De voorzitter stelt hiervoor een concept op.
  Later wil de wijkraad Rijkswaterstaat uitnodigen om ook andere onderwerpen met hen te bespreken.

 22. 9

  Naar aanleiding van de wateroverlast bij sommige huizen wordt besloten dit punt te agenderen voor PPSB.  De avond die door Shell op 13 december georganiseerd wordt, wordt door Shell zelf georganiseerd, dus niet samen met de wijkraad. De wijkraad heeft echter eerder wel aangegeven dat men graag ziet dat Shell meer met het dorp communiceert.


  Het baggeren van sloten en singels start -naar verwachting- voor het einde van het jaar en loopt tot begin 2024.


  Ondanks afwijzing van het Bewoners Initiatief, wordt er door de initiatiefnemer toch een Pieten activiteit op het Arie den Arendplein georganiseerd.


  De kapotte vlaggenmast wordt morgen gerepareerd.


  De voorzitter vraagt te onderzoeken of het mogelijk is - net als in Zevenkamp- fietslampjes met een sticker van de wijkraad erop aan te schaffen. Later wordt bekeken waar en wanneer deze uitgedeeld gaan worden.

 23. 10
  Sluiting