Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Vreewijk (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Vreewijk

dinsdag 11 april 2023

19:30
Locatie

De Beukenhorst, Beukendaal 99, 3075 LC Rotterdam

Voorzitter
Pieter Boshuizen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 11-04-2023 12.00 uur per mail doorgeven via
gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  .

  De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.
  Aanwezig: John van Bruggen, Johan Brinkman, Perry de Snoo, Minousche Veerman, Gerard Lems, Pieter Boshuizen en Willeke Nagel (wijkraadcoördinator)
  Afwezig: Shieneey Harinandansingh

 2. 2
  Bespreken opgave 3: Vreewijk groen en schoon
 3. 3

  Besluit

  Agenda wordt vastgesteld met de onderstaande toevoegingen.
  - 4a. Volkstuinen
  - 4b. Complex Vinkenbaan/Dordtsestraatweg
  - 4c. Achterpaden en heggen
  - 4d. Zorgen Vreewijk
  - 4e. Overlast drugsverkoop
  - 4f Plaatsing van hekken Lede

 4. 4
  Inspreekrecht bewoners
 5. 4.a

  Besluiten

  4.a.
  Anja Verweij spreekt in namens de Volkstuinvereniging
  Smeetlandsedijk. Haar moeder ondersteunt het verhaal. Ze
  stippen twee zaken aan:
  1. Het gemeentebeleid m.b.t. de Rotterdamse volkstuinen zorgt
  voor problemen, die het voortbestaan van de vereniging onder
  druk kunnen zetten. De vereniging heeft een contract
  aangeboden gekregen dat zij op aanraden van hun advocaat niet
  hebben ondertekend. Dit probleem staat al op het netvlies van
  de gemeenteraad, maar de vraag is of wij als wijkraad ons ook
  voor de vereniging in willen zetten.
  2. Rondom het onderhoud van het terrein en de aanleg van de
  riolering is er gebrekkige afstemming. Er is contact geweest met
  een betrokkene.
  Als wijkraad willen wij de
  Volkstuinvereniging zo goed mogelijk
  ondersteunen. Wij proberen in de gemeenteraad aandacht te krijgen voor
  dit probleem.
  - Johan Brinkman zoekt voor dinsdag 09
  mei 2023 uit wat de huidige stand van
  zaken is van het beleid met betrekking
  tot de volkstuinen, en hoe wij ons hier
  als wijkraad

  4.b.
  Complex
  Vinkenbaan/Dordtsestraatweg.
  André van Well spreekt in over het complex dat op de hoek van
  de Vinkenbaan/Dordtsestraatweg wordt gebouwd. De
  vergunning is aangevraagd op 29 maart 2023 met
  dossiernummer OMV.23.03.00174. André stipt drie problemen
  aan:
  1. Het is niet bekend of er qua participatie meer gedaan is dan
  een ‘dia-avondje’ voor een handjevol bewoners.
  2. De beoogde parkeeroplossing zorgt voor problemen op gebied
  van veiligheid, hoe komen bewoners veilig in die garage?
  3. Er komen uitsluitend woningen bij, maar geen pand met een
  winkelbestemming.
  Johan Brinkman en Perry de Snoo
  nemen voor 09 mei 2023 contact op met
  de ambtenaar verantwoordelijk voor het
  programma van eisen om te overleggen
  over onze vragen.

  4.c.
  Plaatsing hekken aan de Lede.
  Inez van den Bergh vertelt over de hekken die worden geplaatst
  in de achterpaden van de Lede. Havensteder geeft aan dat dit op
  verzoek van bewoners is gebeurd, maar de bewoners die de
  inspreker spreekt, weten van niks. Wat is het probleem en hoe is
  dit besluit tot stand gekomen? Zij en haar buren willen hier
  graag over in gesprek, maar dat lukt niet goed. Havensteder
  geeft aan dat tenminste 70% van de bewoners een petitie moet ondertekenen om de plaatsing te voorkomen. Vraag is of de
  wijkraad hier iets voor de bewoners kan betekenen.
  Perry de Snoo en Johan Brinkman
  bespreken dit punt voor dinsdag 09 mei
  met Havensteder.

  4.d.
  Drugsolverlast.
  Een bewoner geeft aan dat rond de Paasweide sprake is van
  drugsoverlast, er ontstaan onveilige situaties. Vermoed wordt
  dat dit komt van bewoners van het pand aan Slinge 15.
  Perry de Snoo bespreekt de overlast in
  het veiligheidsoverleg met Willem de
  Hollander. Voor 09 mei is er een
  terugkoppeling geweest met de
  bewoner.

  4.e.
  Asfalt en achterpaden.
  Een bewoner geeft aan dat een jaar geleden al klachten waren
  over de kwaliteit van de achterpaden en stoepen in Vreewijk.
  De wijkraad neemt de zorgen van de
  bewoner mee in de gesprekken met
  Havensteder en de Gemeente.

  4.f. Achteruitgang van de wijk.
  Een bewoner geeft aan dat Vreewijk de afgelopen jaren erg
  achteruit is gegaan. Er is meer afval en meer criminaliteit. De
  activiteiten die in het verleden werden georganiseerd zijn
  langzamerhand verdwenen. Veel problemen spelen ook al jaren.
  De wijkraad neemt de zorgen van de
  bewoner mee bij het maken van plannen
  voor de wijk.

 6. 5
  Ter besluitvorming
 7. 5.a

  Besluit

  De besluitenlijst van 14 maart 2023 wordt door vastgesteld. Alle leden gaan akkoord.

 8. 5.b

  Besluit

  Willeke Nagel is voor dit punt aangesteld als voorzitter van de
  wijkraad. Vervolgens hebben alle aanwezige wijkraadsleden een
  naam ingevuld op een stembriefje. Minousche Veerman en Perry
  de Snoo hebben met Willeke Nagel de stemmen geteld. Alle zes
  aanwezigen wijkraadsleden stemden voor Pieter Boshuizen.
  Pieter Boshuizen is door de wijkraad
  herkozen als voorzitter, voor de periode
  van april 2023 tot april 2024.

 9. 6
  Ter bespreking
 10. 6.a

  Besluit

  6.a.
  Tijdens het openbaar overleg van 12
  september 2023 wordt gecontroleerd of
  er voldoende stappen zijn gezet
  Er zijn drie concrete afspraken gemaakt, waar we over zes
  maanden stappen in moeten hebben gezet.
  1. er wordt een compact overzicht gemaakt van communicatie
  over veiligheid; waar kun je met welke vragen terecht en hoe kun
  je meldingen goed doen?
  2. De politie en handhaving onderzoekt hoe men beter in
  gesprek kan gaan met bewoners, in een vorm die past bij
  Vreewijk.
  3. Er komen fysieke en digitale introductiebijeenkomsten voor
  nieuwe bewoners, met een luchtige invulling.

 11. 6.b

  Besluit

  Speeltuin de Vaan gaat weer open. Er is een tijdelijk bestuur
  aangesteld dat tot en met het najaar 2023 aanblijft. Daarna
  kunnen de bewoners zelf bestuursleden aanstellen. Er wordt
  gezocht naar vrijwilligers en nieuwe bestuursleden, daarvoor kan
  contact worden opgenomen met devaan@bsw-rotterdam.nl

 12. 6.c

  Besluit

  .

  De wijkraad heeft hun zorgen uitgesproken over de
  consequenties van het nieuwe tramnet. Hierbij is met name
  ingegaan op de impact voor de winkeliers aan de Groene
  Hilledijk en de huizen aan de Dordtsestraatweg.

 13. 6.d

  Besluit

  .

  De wijkraad heeft geadviseerd op een Stop & Shop mogelijk te
  maken aan de Groenezoom. Een bewoner heeft gevraagd
  waarom er niet gepleit is voor een blauwe zone. De wijkraad
  heeft benadrukt dat dit geen beschikbaar middel meer is.

 14. 6.e

  Besluit

  Do 13 april is een bijeenkomst van SOL over het right to
  cooperate, waar lokaal budget beschikbaar is voor
  welzijnsactiviteiten. We bespreken wat belangrijke
  aandachtspunten zijn en welke vragen er zijn voor Vreewijk.
  Minousche Veerman en Gerard Lems
  gaan 13 april naar de bijeenkomst van
  Right to Cooperate. In het openbare
  overleg van 13 juni komt hiervan een
  terugkoppeling.

 15. 6.f

  Besluit

  In het overleg van 14 maart was een vraag gesteld over het afval
  op de Maarland/Voorde. Er is contact opgenomen met Jamal (de
  gebiedsregisseur). De overlast van afval op dit punt staat op het
  netvlies, er wordt geprobeerd om dit in orde te brengen. Als dit
  gelukt is, worden bewoners meer betrokken.

 16. 6.g

  Besluit

  In het overleg van 14 maart is een vraag gesteld over de
  voedselbank aan de Groene Hilledijk. Gerard Lems en Minousche
  Veerman zijn langs geweest bij de voedselbank om in gesprek te
  gaan en te kijken wat de problemen zijn. Tijdens het overleg
  wordt opnieuw door bewoners benadrukt dat de problemen
  groot zijn. De kwaliteit van het voedsel is slecht en bewoners
  krijgen te weinig eten mee om de week mee door te komen. Er
  zijn dus problemen, en tegelijkertijd gaat de wijkraad niet over
  de voedselbank, ook omdat deze formeel in Bloemhof ligt. De
  vraag aan de wijkraad is om dit toch aan te kaarten en te kijken
  of er iets kan veranderen.
  Minousche Veerman, Gerard Lems en
  Pieter Boshuizen zoeken contact op met
  de wijkraden van Hillesluis en Bloemhof
  om te kijken hoe zij met elkaar kunnen
  samenwerken.

 17. 7

  Besluit

  Er zijn geen punten voor de rondvraag.

 18. 8
  Sluiting