Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Vreewijk (formeel)

Formele Bijeenkomst Wijkraad Vreewijk

dinsdag 10 januari 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Partyboerderij Wapen van Degenkamp, Dordtsestraatweg 577, 3075 BB Rotterdam

Voorzitter
Pieter Boshuizen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 10-01- 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedfeijenoord@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 0

 2. 1

  Besluit

  Geen besluit.

  De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom.


  Aanwezigen: Shieneey Harinandansingh, Gerard Lems, Johan Brinkman, John van Bruggen, Minousche Veerman, Perry de Snoo, Pieter Boshuizen en Willeke Nagel en vijf bewoners.

 3. 2

  Besluit

  De volgende punten zijn toegevoegd aan de agenda:
  Punt 3a – sloop Schuur door Havensteder
  Punt 3b – onveilige versmalling de Enk (via John van Bruggen)
  Punt 3c – ideeën over zwerfafval en vervuiling (Judith van Bragt)
  3d – Sol en Brink (Saskia van Zanten)
  3e – Speeltuin de Vaan (Wal de Snoo)
  Punt 6g. - vraag pilot stadsbeheer
  6h – Leeszaal inventarisatie
  De volgende punten zijn van de agenda geschrapt:
  5a. Bespreken concept-wijkakkoord

 4. 3
  Inspreekrecht bewoners
 5. 3.a

  Besluit

  De wijkraad monitort dit dossier, maar neemt vooralsnog geen formeel standpunt in.

  Bewoners hebben een brief gekregen van Havensteder dat de schuur (hoek Wilgenweerd/Enk) wordt gesloopt. Bewoners hebben hier bezwaar tegen vanwege historische waarde en natuurbehoud. John van Bruggen heeft op persoonlijke titel gesprek gevoerd met Havensteder en handtekeningen van bewoners verzameld. Hij doet dit als bewoner, namens de buren, niet als wijkraadslid.

 6. 3.b

  Besluit

  De wijkraad let op wanneer inspraak mogelijk is rondom beoogde aanpassingen van wegennet.

  Tussen de Mareschool en de Sportschool zijn er plannen om de weg te versmallen: meer stoep, minder weg. Ook verdwijnen parkeerplekken, In de zomer van 2024 starten de werkzaamheden. Charlotte Wevers houdt als bewoner de plannen in de gaten, de wijkraad nodigt haar uit actief mee te denken en let zelf ook op inspreekavonden en inrichtingsplannen.

 7. 3.c

  Besluit

  Pieter Boshuizen reageert op de mail, hij laat weten wat er al gepland staat (schoonmaakacties) en nodigt bewoner uit voor overleg van 11 maart.

  Judith van Bragt heeft via de mail verschillende ideeën gedeeld om de wijk schoon te houden.

 8. 3.d

  Besluit

  Perry de Snoo en Shieneey Harinandansingh nemen contact op met SOL om de klachten over de activiteiten te bespreken en geven voor 14 februari 2023 een korte terugkoppeling aan bewoner.

  Saskia van Zanten heeft een aantal klachten over activiteiten van SOL. Kwaliteit van activiteiten is ondermaats, ze geeft twee voorbeelden.
  - bij ‘schaatsen voor alle kinderen van Vreewijk’ was maar ruimte voor 18 kinderen.
  - bij nieuwjaarsbingo voor de kinderen was er geen mogelijkheid om een glaasje water te krijgen ‘dan moet je maar naar huis’

 9. 3.e

  Besluit

  n.v.t

  Wal de Snoo had vragen over Speeltuin de Vaan, er is veel onrust dat de speeltuin nog steeds dicht is. Ook snappen bewoners niet dat er nog geen bestuur is. Voor toelichting zie punt 6f.

 10. 4
  Ter besluitvorming:
 11. 4.a

  Besluit

  Uiterlijk 24 januari is er een nieuwe besluitenlijst gemaakt door Willeke Nagel.

  De besluitenlijst is wegens omstandigheden vertraagd.

 12. 5
  Wijkakkoord en participatie.
 13. 5.a

  Bespreken laatste versie van wijkakkoord, inclusief planning van afronding wijkakkoord

  Besluit

  Pieter Boshuizen neemt contact op met Han van Dam en Willeke Nagel om het concept-wijkakkoord verder uit te werken. In het besloten overleg van 24 januari is er een nieuwe versie.

  Concept wijkakkoord heeft vertraging opgelopen.

 14. 5.b

  Zoals afgesproken beginnen wij in februari met de monitoring van de afspraken in het wijkakkoord. Hoe zijn bewoners en partners hierover ingelicht? En hoe verdelen wij onderling de taken?

  Besluit

  Zodra de locaties geregeld zijn, plaatsen Perry de Snoo, Minousche Veerman en Shieneey Harinandansingh berichten op Social Media om te vertellen over de bijeenkomsten.

 15. 5.c

  Het eerstvolgende overleg gaan we in gesprek over opgave 1 ‘Vreewijkers van alle leeftijden voelen zich thuis in Vreewijk’. Wat zijn belangrijke punten om hierbij te bespreken?

  Besluit

  N.v.t

 16. 6
  Ter bespreking:
 17. 6.a

  Update van wijkraadslid Shieneey over betrekken van jongeren in de wijk.

  Besluit

  Shieneey Harinandansingh heeft voor 24 januari een nieuw overleg met JOZ, SOL en de wijknetwerker georganiseerd over het betrekken van jongeren.

  Op 9 januari stond een overleg gepland, maar dat is afgezegd door één van de partners.

 18. 6.b

  Update van Minousche Veerman over parkeerzone Groenezoom.

  Besluit

  Minousche Veerman geeft uiterlijk 14 februari aan wat de gevolgen precies zouden zijn van een ‘Stop en Shop’ in Vreewijk.

  Sommige winkeliers hebben behoefte aan een Stop en Shop op de Groenezoom. Wat hiervan de consequenties zijn is nog onduidelijk (kun je nog gratis parkeren, of ontstaat een aparte zone). Minousche Veerman heeft contact met Han van Dam en Charlotte Wevers om dit uit te zoeken. Op basis daarvan kunnen wij (samen met bewoners) een standpunt innemen.

 19. 6.c

  Al een aantal maanden is er overlast van werkzaamheden aan de Dordtestraatweg 689-703, waar veel wordt verbouwd. Een bewoner heeft gevraagd of wij als wijkraad iets kunnen doen.

  Besluit

  De wijkraad spreekt zich niet formeel uit over dit dossier, maar kijkt wel hoe de bewoners van de Dordtsestraatweg ondersteunt kunnen worden. Dit wordt besproken tijdens het besloten overleg van 24 januari.

  Rond de appartementen aan Dordtsestraatweg 689-703 zijn grote verbouwingen aan de gang. Vijf a zes huishoudens wonen hier nog. De bouwplaats is onveilig, de eigenaar en aannemer is in de ogen van klagende bewoners intimiderend, bewoners hebben gezondheidsklachten van de stress en omwonende worden slecht ingelicht. Gemeente is op de hoogte van de situatie, de vraag is of wij hier als wijkraad iets in kunnen. Optie is om bewoners te vragen een dossier aan te leggen voor de ombudsvrouw, of om dit als wijkraad zelf te doen.

 20. 6.d

  09 januari starten de werkzaamheden van de Roseknoop. Welke rol speelt de klankbordgroep bij het monitoren van de werkzaamheden en zijn bewoners voldoende geïnformeerd?

  Besluit

  Johan Brinkman en Pieter Boshuizen geven in het overleg van 14 februari een update van de klankbordgroep en vragen bewoners om tot die tijd input te leveren.

  De werkzaamheden aan de Roseknoop zijn 09 januari gestart. Johan Brinkman neemt namens Vreewijk deel aan de klankbordgroep. Pieter Boshuizen is namens de wijkraden van Feijenoord en IJsselmonde roulerend voorzitter van de klankbordgroep.

 21. 6.e

  De afgelopen maand hebben zich verschillende incidenten voorgedaan in de wijk (overval MCD, schietincidenten). Perry de Snoo licht kort toe hoe wij hierover contact hebben gehad met veiligheidspartners. Wat betekent dit voor de opgave ‘veiligheid’ die di 14 maart op de agenda staat.

  Besluit

  n.v.t

  Perry de Snoo heeft namens de wijkraad na elk veiligheidsincident contact met Willem de Hollander. In die overleggen streven we naar goede nazorg en korte lijntjes met bewoners en politie/veiligheid.

 22. 6.f

  Vanwege de kerstvakantie zijn in een aantal dossiers nog geen stappen gezet. Kort wordt besproken welke acties bij de volgende dossiers moeten worden gezet:
  - Drugsoverlast Hovendaal/Sparrendaal (Perry de Snoo)
  - Speeltuin de Vaan (Pieter Boshuizen)
  - Scheve tegels Groenezoom (Minousche Veerman)
  - Blokverwarming (Pieter Boshuizen en Johan Brinkman)

  Besluit

  Johan Brinkman, Perry de Snoo en Pieter Boshuizen geven in het overleg van 14 februari een korte update van de stand van zaken rondom de Vaan
  Johan Brinkman stuurt uiterlijk 24 januari de brief vanuit de gemeente over de blokverwarming.
  Pieter Boshuizen checkt uiterlijk 24 januari bij Andrea Karremans (Het Trefpunt) of er behoefte aan is dat de wijkraad zich uitspreekt over blokverwarming en het gemeentelijk beleid.

  Speeltuin de Vaan: vanwege bestuurlijke en praktische problemen, is Speeltuin de Vaan nog steeds dicht. Als wijkraad proberen wij achter de schermen beweging te krijgen in dit dossier, met als doel dat de speeltuin zo snel mogelijk weer open kan.

 23. 6.g

  Besluit

  Pieter Boshuizen geeft aan dat wij als wijkraad interesse hebben om deel te nemen aan de pilot van Stadsbeheer rondom beleving van de wijk.

  Stadsbeheer heeft een pilot gestart om samen met bewoners van wijken te kijken naar de beleving van de wijk, in combinatie met de data die zij hebben. De pilot is al gestart, maar de projectleider gaf aan dat er wellicht ruimte was voor Vreewijk.

 24. 6.h

  Besluit

  Johan Brinkman zoekt uit of er een knelpunt is bij de Leeszaal rondom de energierekening.

 25. 7

  Besluit

  Geen besluit.

  Geen rondvraag.

 26. 8

  Besluit

  Geen besluit.

  Voorzitter dankt een ieder voor zijn aanwezigheid.