Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Carnisse-Zuiderpark (formeel)

Formele openbare bijeenkomst Wijkraad Carnisse Zuidplein Zuiderpark

dinsdag 21 februari 2023

19:30 - 21:30
Locatie

HvdW Carnisse, Texelsestraat 18, 3083 PW Rotterdam

Voorzitter
Victor Visser
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 21 februari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcharlois@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  Voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

  Aanwezig:
  Vermeulen L. (Leon) Waithira C.K. (Kanja)  Verstralen G.C.M. (Gemma) Aalbers M.M.H. (Maikel) Visser V.A. (Victor)
  -Wijkraadscoördinator Willeke Nagel
  -Wijkmanager Maljaerd den Hollander
  -SP gemeenteraad Theo Coskun
  -Bewoners 3x
  Afwezig: met kennisgeving
  Akkouh K. (Karima)

 2. 1.a

  Besluit

  geen besluit.

  Helaas is Sam met kennisgeving niet aanwezig.

 3. 2

  Besluit

  Agenda wordt vastgesteld.

 4. 3

  Besluiten

  3a.    Inspreker 1    Ed Kort

  3.a    Ed Kort spreekt in en heeft twee punten.
  1.    2 banen weer open op de Pleinweg. Hou dit zo!
  2.    Nadat de gemeente ruim 20 jaar gedaan heeft over het opkopen van de 2e Carnissestraat (even), is uiteindelijk door diverse media druk de toenmalige wethouder overstag gegaan om dit traject te versnellen. Reden voor de opkoop was dat de fundering dermate slecht was, dat sloop/nieuwbouw de enige optie was. Dit heeft zo lang geduurd omdat de Gemeente de bewoners voor schandalig weinig geld uit wilde kopen en het dan veel lucratiever is om je huis vol te stoppen met 10 Polen. Toen er meer geld vrij gemaakt was, ging het ook veel sneller. Om omringende bewoners tegemoet te komen van de jaren ellende die huisjesmelkers met zich mee brengen en een halve straat die afgetimmerd is met stalen platen, heeft de gemeente twee dingen gedaan:

  1. Een tijdelijke inrichting gemaakt om het voor de omringende bewoners een fijne plek te maken in aanloop tot de bouw een jaar later
  2. Gekeken naar wat de Gemeente kon doen om het verder te verzachten.
   Voor de 3e Carnissestraat, het deel Ebenhaëzerstraat en Carnisselaan was het een makkelijke oplossing. Doordat de graafwerkzaamheden en de sloop diverse schuttingen beschadigd en gesloopt hadden, zijn hier luxe tuinhekken geplaatst voor wie dat wilde (ad. Circa €2.500,- per woning)
   Voor de 2e Carnissestraat die meedeed in deze gesprekken, was het echter minder voordehand liggend. De boventoon was gevelreiniging (wat een vergelijkbaar kostenplaatje heeft) Maar ook toenmalig een potje zoals (dus niet gelijk aan) Steigers op Zuid van 3K voor onderhoud van de woning zodat ook bewoners die de gevel zelf al hadden gedaan hier toch voordeel aan hebben.
   Bewoners zouden een terugkoppeling krijgen en hebben deze nooit ontvangen. Ed is nog een stap verder gegaan en heeft afgesproken met Marcel van Keulen (Adviseur wonen Gemeente Rotterdam, 0651937695). Ook in dit gesprek is aangegeven dat er gezocht zou worden naar de mogelijkheden en ook hier is tot heden geen bericht van ontvangen.
   Verzoek van de bewoner: Kom alsnog met een tegemoetkoming voor de 2e Carnissestraat

  3b.    inspreker 2

  3b.    meneer spreekt in en wil melden dat hij en zijn vrouw slachtoffer zijn geworden van een babbeltruc. En hierbij in eigenhuis aan de Korhaanstraat zijn beroofd. Doordat de zaak heel snel is geseponeerd heeft meneer (94 jaar) een aanklacht ingediend bij de officier van Justitie. Heer vermoed dat de daders op de nabijgelegen school zitten. Meneer wil dit signaal afgeven in de wijkraad en vraagt of er bekend is if dit vaker gebeurd in de buurt. Zijn directe vraag is of er mee handhaving en controle kan komen in de buurt. Wijkraadsvoorzitter bedankt meneer voor zijn verhaal en overhandigd een bloemetje voor een kleine verzachting van zijn leed.

 5. 4

  Besluit

  Geen besluit.

 6. 4.a

  Besluit

  De besluitenlijst van 31/1/2023 wordt vastgesteld.

 7. 4.b

  Besluit

  Besloten wordt dat Karima een afspraak inplant met de wijkagenten en de Boa's.

 8. 4.c

  Besluit

  besloten wordt dat het Speerpunt Toezicht en Handhaving rondom het Zuidpleingebied komt te liggen bij Leon en Maikel.

 9. 4.d

  Besluit

  Besloten wordt dat dit punt komt te liggen bij Gemma en Leon.

 10. 4.e

  Besluit

  Besloten wordt dat dit punt wordt opgepakt door Gemma en Leon.

 11. 4.f

  Besluit

  Besloten wordt dat Kanja, Victor en Maikel aanwezig zijn op dit evenement. Ook zullen zij foto's maken om te kunnen gebruiken voor ons aankomende jaar/wijkverslag.

 12. 4.g
  Bewonersinitiatieven boven 2.5K (MdH)
 13. 4.h

  Besluit

  Wijkverslag 2022 is door iedereen akkoord bevonden en kan doorgestuurd worden.

 14. 4.i

  Besluit

  geen besluit.

  Dit punt wordt ter kennisgeving aangenomen door de complete wijkraad.

 15. 4.j

  Besluit

  Besloten wordt dat op 3 mei Kanja aansluit.
  en op 4 mei Leon/Karima en Gemma en er wordt aangegeven dat Karima hiervan ook op de hoogte wordt gehouden in verband met interesse vanuit haar kant en de gemaakte afspraken  van vorig jaar.

 16. 4.k

  Besluit

  Besloten wordt dat de rapporteur van de gemeenteraad op 18 april uitgenodigd kan worden om deel te nemen aan het formele (openbare) overleg.
  Willeke zal dit doorgeven aan de griffie,

  In het informele overleg van de wijkraad voorafgaand aan de 18e april zullen de wijkraadsleden onderling dit nog even op de agenda zetten.

 17. 4.l

  Besluit

  Besloten wordt dat er 1 of 2 wijkraadsleden deelnemen aan het kernteam voor de organisatie van de vrijheismaaltijd. Leon en of Gemma hebben aangegeven hier graag aan mee te doen.

 18. 5
  Ter bespreking
 19. 5.a

  Besluit

  Geen Besluit.

  Het was een mooi bezoek van de Burgermeester en de wethouders aan CZZ .
  Leon vond dat de betrokkenheid per wethouder verschillend was. Goed dat ze er waren er zit veel onwetendheid bij de wethouders rondom de issues die hier spelen.
  Victor vond het ook een mooi bezoek en Kanja geeft aan de volgende keer de ander kant van de wijk mee te nemen in het bezoek.

 20. 5.b

  Besluit

  Besloten wordt dat er op 28 maart een overleg plaats vindt met de DCMR, Directie Veilig afdeling-Horeca Maljaerd den Hollander, en bewoners waaronder Wouter (achternaam?).
  Tevens is er en advies is uitgezet bij de GGD. Leon zit op deze casus maar zal op de 28e worden vervangen door Maikel.

 21. 5.c

  Besluit

  geen besluit.

  Leon heeft ingesproken in de Commissie MHEK (Mobiliteit, Haven, Economie, Klimaat) waarin de plannen rondom de HOV verbinding Maastunnel besproken werden.


  Hier heeft hij de bezwaren geuit van de wijkraad, die het strekken van de buslijn 44 met zich mee brengt. Bereikbaarheid in de wijk voor o.a. senioren. In mijn (Leon) vooronderzoek is hij erachter gekomen dat in de planstudies uitgegaan is van aanpassingen aan het onderliggende netwerk. In ons geval is gerekend met het feit dat buslijn 70 (nu rijdend over de Carnissersingel) omgeleid zou worden en de route zou gaan volgen van huidige bus 44 (Utehagestraat, Gruttostraat). In de huidige plannen is hier niks over terug te vinden en wordt enkel buslijn 44 verlegd (en omgevormd tot HOV). Zonder een goed alternatief in onze wijk.


  Het was goed dat wij van ons hebben laten horen op het Stadhuis, deze problematiek stond niet goed op het netvlies van de raad en de wethouder. Wij hebben dit gisteravond op de kaart kunnen zetten en hebben van de wethouder de toezegging gekregen dat hij op zoek gaat naar alternatieven voor de negatieve effecten van het strekken van buslijn 44. Of deze alternatieven afdoende zijn voor de problematiek van onze senioren is afwachten, maar we hebben kunnen voorkomen dat de plannen klakkeloos en zonder oog voor onze senioren worden uitgevoerd.


  Leon heeft expliciet aangegeven dat de wijkraad betrokken wil worden bij het zoeken naar de alternatieven.  Hij zal monitoren of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren en anders trekt hij aan de bel bij de wethouder.


  Van diverse raadleden kreeg hij terug dat het goed was dat wij "van Zuid" er waren, immers als je niet van je laat horen, word je ook niet gehoord. Op noord zijn diverse actieve en mondige bewoners die vaak inspreken en met hele groepen komen. (er was een hele groep van noord van +- 20 bewoners, ik was de enige van heel Zuid) Zuid is ondervertegenwoordigd in het laten horen van hun stem, iets wat de raad ook opvalt. Het gevoel dat de raad minder zicht heeft en oog voor Zuid is dus deels ingegeven door het feit dat ze weinig van ons horen. Iets wat ik goed in mijn oren heb geknoopt en mij motiveert om op relevante thema's ook in de toekomst af te reizen naar het Stadhuis.


  @gemma wil jij de toezegging van de wethouder doorgeven aan de betrokken artsen/apotheken. Het feit dat de buslijn hier invloed op had en dat de huisartsen de brief hadden geschreven kwam goed binnen bij de raadsleden. Dank daarvoor.
   .

 22. 6
  Actiepunten
 23. 7

  Besluit

  Geen Besluit.

  Wouter  van Leeuwen komt nog even op het monument van de "Treurige Vrouw". Vraag is of deze wordt verplaatst. Maljaerd haakt hierop in.

 24. 8

  Besluit

  Voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor zijn inbreng en deelname.