Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oude Noorden (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Oude Noorden

dinsdag 31 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Kinderparadijs Meidoorn, Meidoornstraat 47

Voorzitter
M. Harel
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 31-1-2023 voor 12.00 uur per mail doorgeven via de wijkraadscoördinator Roxanne Cobben e-mail ror.cobben@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Conform

 3. 3

  Besluit

  Geen insprekers

 4. 4
  Ter bespreking:
 5. 4.a

  Besluit

  • Debbie Ginter licht toe welke sloop- en bouwprojecten er op de planning staan voor het Oude Noorden.
  • Oude Noorden staat als een van de wijken aangemerkt om als eerste aan de slag te gaan met de energietransitie (over op warmtenet) in de komende 10 jaar. Hier moeten nog wel een aantal besluiten over genomen worden. Opmerking bewoner: let op mensen in armoede, dat zij niet meer kwijt zijn aan energiekosten i.p.v. meer. Later in het jaar zal Woonstad een toelichting komen geven aan de wijkraad over de energietransitie. Ook de oproep aan Havensteder om aan te sluiten bij dit gesprek.
  • Vraag bewoner: Hoe komen jullie uit bij deze straten voor onderhoud? Antwoord: er wordt samen met Stadsbeheer gekeken welke straten onderhoud nodig hebben en waar we gelijk kansen zien voor verbetering van de buitenruimte (meer groen, leefbaarder etc.)
  • Doorgang Tuin van Noord naar Zwart Janstraat - bestemmingsplan ligt bij Raad van State.
  • Over de nieuwe supermarkt. Veel ontevreden onder bewoners over de komst van de nieuwe supermarkt. Er zijn al genoeg supermarkten in de buurt en de bewoners zijn bang voor de extra verkeersdrukte door auto's en vrachtwagens.
  • De wijkraad wil de Dirk supermarkt graag uitnodigen om een toelichting te geven. Dan kan de wijkraad vragen stellen over aanlevering van goederen. Ook iemand van verkeersveiligheid uitnodigen voor dit gesprek. Debby gaat via de projectleider contact leggen met de Dirk.
  • In nieuwe nieuwbouwprojecten wordt de prijsklasse van huizen nu wel van te voren vastgelegd. Voorheen was dat niet zo (zoals boven bij de Dirk).
  • In de cultuurhistorische verkenning worden panden aangemerkt als deze moeten worden behouden. Alleen als er zwaarwegende redenen zijn, kan er via het college een uitzondering gemaakt worden om toch te slopen.
  • De gemeente verkoopt maatschappelijk vastgoed alleen als de vergunning helemaal in orde is.
  • De wijkraad zou ook graag een keer een presentatie krijgen over de buitenruimte planning.
  • Voor nieuwe nieuwbouwprojecten is het verplicht om te zorgen voor fietsparkeerplaatsen.
 6. 4.b

  Willen de wijkraad een advies uitbrengen over dit onderwerp? En zo ja, wie gaat hiermee aan de slag?

  Besluit

  Wijkraad gaat advies uitbrengen en wacht op concept plan van MRDH dat rond 6 feb wordt gedeeld met wijkraden. Aan de hand van dit concept plan zal de wijkraad samen met bewoners (werkgroep) een advies voorbereiden welke op 6 maart weer in de formele vergadering zal worden besproken.

 7. 5
  Ter besluitvorming:
 8. 5.a

 9. 6
  Ter informatie:
 10. 6.a

  De wijkmanager licht toe

  1. Memo Kralingen als voorbeeld
  2. Voorstel voor Oude Noorden:
   Tijdens de informele vergaderingen de lijst te bespreken met aanvragen boven en onder de 2500. In dat overleg wordt besproken of de wijkraad wil adviseren op aanvragen boven de 2500. De wijknetwerker zal de wijkraadsleden ook vragen of ze bij een gesprek willen zijn als dat nodig is. Per aanvraag worden er afspraken gemaakt als dat gewenst is.
   Bespreken nut en noodzaak aanwezigheid aanvragers bij formele vergaderingen.
   Noot: de werkwijze moet werkbaar zijn voor de wijkraad en de mensen die voor/ met hen werken. We willen geen uitgebreide verslaglegging maken omdat ten koste gaat van de tijd, maar elkaar informeren/ meenemen bij de materie is ook belangrijk.
  3. Een lijstje op met bi’s die in behandeling zijn.
   We bespreken ter vergadering of we aanvragers uitnodigen om in de vergadering hun initiatief toe te lichten.
   Op basis van bespreking vandaag passen we de werkwijze aan.

  Besluit

  • Afgesproken wordt dat de bewonersinitiatieven periodiek besproken worden in de wijkraadsvergadering.
  • Het idee is om elke vergadering ongeveer twee initiatiefnemers uit te nodigen om iets te vertellen over hun initiatief.
  • Een bewoner geeft aan dat het ook leuk is om te vertellen wat het uiteindelijk resultaat was van het initiatief.
  • Wijkraad geeft aan dat huidige proces voor eerste half jaar geldt. Op verzoek van wethouder Simons is er een BI werkgroep opgericht, bestaande uit wijkraadsleden en initiatiefnemers. In maart worden resultaten bekend en dan moet gemeenteraad een besluit nemen.
 11. 6.b

  Besluit

  Kennisgenomen.

 12. 6.c

  Besluit

  Gisteren was de eerste participatieavond over het ontwikkelen van het Snellemanplein. Was een goede / creatieve bijeenkomst. Arttenders haalt ideeën op bij bewoners en dit wordt uiteindelijk een plan dat wordt aangeboden bij de gemeente. De gemeente moet geld vrijmaken voor de uitwerking van dit uiteindelijke plan. De ontwikkeling van het Snellemanplein staat ook in het jaaractieplan van het wijkakkoord.

 13. 6.d

  Besluit

  Kennisgenomen

  • Bewoner meldt dat er op het Pijnackerplein een incident was. De gebiedsorganisatie gaat na of dit bekend is bij de politie.
  • Door de wijkraad wordt nogmaals benadrukt dat er gemeld moet blijven worden als er overlast is of verdachte situaties.
 14. 6.e

 15. 7

  Besluit

  • Voorstel om de vergadering van 6 maart in het teken te zetten van verkeer. 
  • De wijkmanager geeft aan dat de informatiemarkt van 23 februari niet doorgaat. Er komt zo snel mogelijk een nieuwe datum in maart.
 16. 8
  Sluiting