Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Oude Noorden (formeel)

Openbare bijeenkomst wijkraad Oude Noorden

dinsdag 28 november 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Het Klooster, Ruivenstraat 81

Voorzitter
Lieke van der Pol
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 28-11-2023 voor 12.00 uur per mail doorgeven via de wijkraadscoördinator Salwa Ziani e-mail s.ziani@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Lieke van der Pol (voorzitter)
  Noumidia Agzannay
  Anja Berkelaar
  Martha Harel
  Mohammed Menouar
  Bob den Ouden


  Ook aanwezig: Taco Pennings (wijkraadcoördinator ai.)


  Afwezig (met opgaaf van reden): Kirsten van der Stelt


  Aantal bezoekers: 8

 2. 2

  Besluiten

  De wijkraad besluit om de gedragscode (ter tafel uitgedeeld) in te voeren en te hanteren.

  Leden gaan akkoord met het als eerste behandelen van de besluitvormende punten 5a en 5b.

  Wijkraad besluit de gewijzigde vergaderstructuur (ter tafel uitgedeeld) in te voeren en te hanteren.

 3. 3

  Geen

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 5
  Ter bespreking:
 7. 5.a
  Gedragscode
 8. 5.b
  Vergaderstructuur
 9. 5.c

  Anja gaat in gesprek met mensen.
  Martha heeft gesprek over het jaaractieplan 2023 status en voorbereiding 2023
  Ze wil van de afdeling bouwen en wonen meer informatie en wil dat de wijkraad vooraf mee kan spreken en doen in de voorbereiding op het jaaractieplan. De wijkraad wil hierover beter geïnformeerd zijn.
  1e kwartaal 2024 is er een presentatie door Debbie Ginter (SO), riolering en bouwontwikkeling informatie door SO. Martha is erin geïnteresseerd voor welke doelgroep gebouwd gaat worden.
  Lieke geeft aan dat zij nu al met de fractie Groen links aandacht geeft aan de woningen boven de supermarkt in dit kader
  Kirsten en Lieke hebben over armoede gesproken met een vertegenwoordiging van Werk en Inkomen en op een tafeltjesmoment in de wijk. Ze stelt voor om in het wijkactieplan op te nemen dat het bereik van het beleid over armoede vergroot moet worden. Verder neem het aantal voedselbanken af. En Lieke stelt voor in het wijkactieplan op te nemen dat voedselbanken bereikbaar moeten blijven. Jacco Bakker (wijkmanager) vraagt een afschrift van de brief die is verstuurd over de voedselbanken.
  De wijkraad ziet kansen voor een verdergaande samenwerking tussen Sol en Kipa.
  De NAS dagopvang (van Speijk) gaat dicht in de wijk overdag. Die in de Agniesebuurt is dan het meest dichtbij. Lieke maakt zich zorgen over het vervoer daarheen.
  Bewoner vraagt aandacht voor het Pijnackerplein mbt het ontbreken van openbare toiletten Dit vindt steun in de zaal voor meerdere plekken (Zwart Janstraat, van der Ploeghuis, e.a.). Er worden diverse suggesties gedaan.
  Martha licht nav een vraag het herijken van het horecagebiedsplan toe

 10. 5.d

  Bob (pfh MO)
  Kinderparadijs, tot 2026 is er een subsidie toezegging door de gemeenteraad. Dat geeft ruimte om aan een permanente oplossing te werken.
  Bob geeft (los van zijn portefeuille) aan dat bij de hofbogen een park wordt gerealiseerd de komende jaren.


  Martha (pfh verkeer)
  Presentatie verkeerscirculatie (datum 8 november) is geweest, met bewoners, ondernemers en bezoekers. In het 1e kwartaal 2024 is er nog een keer een openbaar moment hierover. Er wordt over gesproken dat ondernemers beter geïnformeerd hadden moeten worden door de gemeente. Er wordt ook opgemerkt dat dit geluid te nuanceren is. Daarnaast wordt de wijkraad heeft zich ook ingespannen om de ondernemers te informeren.
  Wijkraad geeft aan dat de afdeling mobiliteit node gemist wordt. De wijkraad wacht al sinds maart 2023 op een gesprek met deze afdeling


  Anja (pfh schoon)
  Het Brancoplein wordt schoongemaakt door perron Noord.
  Met andere groepen in de wijk wordt ook gesproken over inzet. Mensen raken meer betrokken.


  Noemidia (pfh veilig)
  Er is te weinig aandacht voor jeugdcriminaliteit in het oude Noorden. Ze werkt aan een netwerk om de aandacht hiervoor te vergroten.
  Francis biedt aan om Noemidia uit te nodigen voor een bijeenkomst Heer Vrankeplein.


  Mohammed (pfh eenzaamheid en ouderen)
  Geeft aan geen update of mededeling te doen, daar is geen aanleiding voor. Hij neemt daarom verder geen initiatief. Voorzitter stelt voor om na de vergadering hierover door te spreken.


  Lieke (pfh communicatie)
  Informeert de vergadering dat zij een emailvorm aan het ontwikkelen is om vanuit de wijkraad informatie te verstrekken aan de wijk

 11. 6
  Ter informatie:
 12. 6.a

  - Aanvraag Noorderdicht: Edwin Voogd presenteert zijn organisatie en het ontstaan ervan, er wordt een flyer uitgedeeld.
  - Aanvraag Meet & Greet: De buuv presenteert haar initiatief. 70 mensen komen eten in huis van de wijk Mozaiek op dinsdag.
  Wijkraad stelt de vraag waarom lokaal budget Sol hiervoor niet wordt ingezet. Jacco stelt voor om de vraag voor financiering mee te nemen naar MO/couleur locale. Lieke licht het verdere proces toe. Op het informele moment wordt met elkaar gesproken. Op volgende vergadering wordt  besloten.

 13. 7

  Geen vragen

 14. 8

  Voorzitter sluit de vergadering.
  Lieke nodigt iedereen uit voor het informele moment.