Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Dijkzigt-Oude Westen (formeel)

maandag 4 december 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Leeszaal West, Rijnhoutplein 3

Voorzitter
Jim Pedd
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 4-12-2022 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedcentrum@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Aanwezig:
  Jim Pedd (voorzitter)
  Léon Keekstra
  Marjolijn Masselink
  Hennie van Schaik
  Annedebora van Kooij
  Betty Hiwat


  Ook aanwezig: Paul Hulsebosch (wijkraadcoördinator)


  Afwezig: Muzaffer Durmaz (met opgaaf)


  Aantal bezoekers: geen

 2. 2

  Léon Keekstra: 15 december (17:00 uur) + 16 december (12:00 uur 16:30 uur) kerstmarkt West-Kruiskade. Kan voorzitter 15 december openen? Er zijn 500 Wens-kerstballen beschikbaar die de Kerstman uitdeelt aan bewoners. Er is een kraam beschikbaar voor wijkraad.
  Annedebora van Kooij: Ik wil inspreken namens wijkraad over Woonvisie. Wil Oude Westen aandragen aandachtwijk energiearmoede. Ik meld nu al aan. Wijkraadcoördinator agendeert voor vergadering van 8 januari 2024.

  Besluit

  Wijkraad schrapt besloten vergadering 18 december 2023

 3. 3

  Besluit

  Vastgesteld conform

 4. 4

  Geen

 5. 5
  Ter besluitvorming:
 6. 5.a

  Besluit

  Vastgesteld conform

 7. 5.b

  • Clubhuis Thuisbasis 8 tm 11 jaar - € 2500,-
  • Clubhuis Thuisbasis 12 tm 18 jaar - € 2500,-
  • Vergroening Tony Koopmanplein - € 2200,-
  • Vrijwilligers in hun kracht - € 2200,-

  Besluiten

  Aanvraag Clubhuis Thuisbasis 12 tm 18 jaar gehonoreerd

  Aanvraag Clubhuis Thuisbasis 8 tm 11 jaar gehonoreerd

  Aanvraag Vergroening Tony Koopmanplein gehonoreerd

  Aanvraag Vrijwilligers in hun kracht gehonoreerd

 8. 6
  Ter bespreking:
 9. 6.a

  • Lost in - € 15.000,- (wijkraad gaat op bezoek?)
   Betty Hiwat en Hennie van Schaik: we vinden dat een initiatief dat door wijkraad gehonoreerd wordt ook in de wijk plaats moet vinden.
   Léon Keekstra: onze argumenten zijn nu al duidelijk, dus laten we vooral nu een besluit nemen, en niet wachten op aangepaste aanvraag is met verlaagd bedrag.

  Wijkraad heeft vrijdag 8 december gesprek met initiatiefnemer over aanvraag en afwijzing. Jim Pedd, Léon Keekstra en Marjolijn Masselink willen namens wijkraad het gesprek voeren. Aanvangstijd wordt nog bepaald.

  Besluit

  Wijkraad honoreert aanvraag Lost in niet.

  Unaniem besluit.


  Argumenten:
  1. wijkraad oordeelt dat dit eerder een activiteit die door welzijnswerk verzorgd hoort te worden.
  2. wijkraad honoreert tot maximaal € 10.000,- er aanvraag.
  3. wijkraad vindt het bereik van de aanvraag te klein bereik (te weinig deelnemers voor het geld).

 10. 6.b

  Initiatieven voor Jaaractieplan 2024, zoals opgesteld door de wijkraad (zie bijlage JAP24)
  Besluit de wijkraad onderstaande punten op te nemen in Jaaractieplan 2024?

  1. Aanpak van de Nieuwe Binnenweg: wijkraad stemt unaniem in met huidig voorstel.

  2. Stimuleren biodiversiteit door stevige vergroening van de brede trottoirs: wijkraad stemt unaniem in met huidig voorstel

  3. Verbeteren veiligheid in het Oude Westen: wijkraad stemt unaniem in met huidig voorstel

  4. Inzet op buurtpreventie: Annedebora: laten we in februari een tweede oproep doen voor de oprichting van een buurtpreventieteam, want uit de vorige bijeenkomst zijn te weinig leden voorgekomen. Deze oproep toevoegen aan huidig voorstel. Wijkraad stemt in met dit aangepaste voorstel. Stemverhouding: vijf voor, een tegen.

  5. Acties tegen verkeersaso’s en asorondjes: wijkraad stemt in met huidig voorstel. Stemverhouding: vijf voor, een onthouding.

  6. Participatie verbeteren: wijkraad stemt in met huidig voorstel. Stemverhouding: vijf voor, een onthouding.

  7. Inburgering 2.0: wijkraad stemt in met huidig voorstel. Stemverhouding: vijf voor, een tegen.

  8. Meer ruimte voor jongeren: Term hulpverlening schrappen uit omschrijving en benoemen dat aanleiding is de vraag van jongeren van het Gerrit Sterkmanplein.
   Versie waarbij enkel term hulpverlening geschrapt is: Stemverhouding: drie voor, drie tegen. Stemmen staken.
   Versie waaraan toegevoegd dat jongeren Gerrit Sterkmanplein uitgangspunt zijn van initiatief. Wijkraad stemt in met dit aangepaste voorstel. Stemverhouding: vijf voor, een onthouding.

  9. Ouderenagenda Maken (projectgroep). wijkraad stemt unaniem in met huidig voorstel.

   Op dit punt verlaat Léon Keekstra de vergadering wat terug te zien is in de stemverhouding bij de volgende punten.

  10. De West-Kruiskade eindelijk aanpakken. Annedebora: noem een kwartaal waarin plaats moet vinden. wijkraad stemt in met huidig voorstel, met vijf stemmen voor.

  11. Vergroenen Gerrit Sterkmanplein. Annedebora: noem de biodiversiteitsaanpak in het actiepunt, net als de 15 pleinen uit 'de groenagenda 2023-2026' (zie bijlage). Benoem dat we Sterkmanplein tot die 15 pleinen willen laten behoren. Wijkraad stemt in met dit aangepaste voorstel. Vijf stemmen voor.

  12. Alles gaat weer bloeien in het Wijkpark. Wijkraad stemt in met huidig voorstel. Vijf stemmen voor
   Benaderen van mensen in verborgen armoede. Wijkraad stemt in met huidig voorstel. Vijf stemmen voor


  Actiepunten genoemd in Jaaractieplan 2023 - welke wil de wijkraad terug laten keren in het jaaractieplan 2024
  (zie bijlage JAP23 - wat nemen we mee)

  1. Doorontwikkeling website WOW-Rotterdam.nl: vijf stemmen voor doorzetten naar JAP24
  2. Opstarten projectgroep transformatie pand Gaffelstraat 1-3: vijf stemmen voor doorzetten naar JAP24
  3. Een scan van het sport aanbod in DOW met de gebiedsadviseur sport en de sportregisseur van het Sportbedrijf: vijf stemmen voor doorzetten naar JAP24
  4. Opstarten werkgroep Kunst & Cultuurplan DOW Kunst en cultuur in de buitenruimte: toevoegen dat er teruggekoppeld moet worden binnen eerste helft 2024. Vijf stemmen voor doorzetten naar JAP24
  5. Versterken Community Building - Inzet community builder t.b.v. versterken Zorgnetwerk Oude Westen: vijf stemmen voor doorzetten naar JAP24. Met toevoeging van een antwoordtermijn. Wijkraad wil bijgepraat worden.
  6. Aanpak armoede en schulden gezinnen door Van Veldhuizen Stichting: doorzetten. Vijf stemmen voor doorzetten naar JAP24. wijkraad wil bijgepraat worden.
  7. Analyse en inventarisatie doelgroep in DOW die te maken heeft met schulden en armoede. Vijf stemmen voor schrappen uit JAP24. Wijkraad ontvangt wel graag de analyse.
  8. Spreekuur in Huis van de wijk de Nieuwe Gaffel: Vijf stemmen voor schrappen uit JAP24. Spreekuur is inmiddels gestart.
  9. Het organiseren van een jongerenhub in het Huis van de Wijk de Nieuwe Gaffel: Vijf stemmen voor doorzetten naar JAP24.
  10. Versterken en Verduurzamen waardevolle locale projecten en initiatieven op het gebied van jeugd, jongeren en armoede en schulden. Vijf stemmen voor doorzetten naar JAP24, maar in aangepaste vorm: subsidiedag organiseren voor subsidieregelingen van buiten gemeente.
  11. Extra inzet op schoonmaak van de plekken die worden vervuild door daklozen. Vijf stemmen voor doorzetten naar JAP24.
  12. Opzetten van netwerk bewoners/ondernemers rondom overlastlocaties (drugs, dak- & thuislozen en jeugd) en een buurtpreventieteam. Vier stemmen voor schrappen uit JAP24. een tegen.
  13. Inzet mosquito: Vijf stemmen voor schrappen uit JAP24.
  14. Pilot pleinstewards. Vijf stemmen voor doorzetten naar JAP24.
  15. Verkeersmaatregelen Eendrachtsplein en Kruiskade vanuit participatie met bewoners en ondernemers & draagvlakonderzoek herinvoering stopverbod West-Kruiskade: behouden. Vijf stemmen voor doorzetten naar JAP24.
  16. Toegankelijke buitenruimte: Voetganger-oversteekplaatsen, verbeteren trottoirs en fiets-parkeren: Vijf stemmen voor doorzetten naar JAP24.
  17. Vergroenen buitenruimte: Sint-Mariadek, Gouvernestraat (brede deel), binnenterrein Gouvernestraat/ Bloemkwekerstraat, Gerrit Sterkmanplein en verticaal groen, Museumstraat, Hobokenstraat en Tuinderstraat. Vijf stemmen voor doorzetten naar JAP24.
  18. Beheeroverleg en activiteiten Wijkpark via Aktiegroep Oude Westen. Vijf stemmen voor schrappen uit JAP24.
  19. Vitaliseren kernwinkelgebied West Kruiskade: Vijf stemmen voor doorzetten naar JAP24.
  20. Inrichtingsplan JA Deelder-/Rijnhoutplein behouden: Vijf stemmen voor doorzetten naar JAP24.
  21. Vervanging 8 speelplekken Oude Westen: behouden: Vijf stemmen voor doorzetten naar JAP24.
 11. 7

  Agenderen voor januari 2024

 12. 8

  Wijkraadcoördinator mailt vergaderdata 2024
  Wijkraadcoördinator agendeert stemmen en of bespreken bewonersinitiatieven (besloten januari). Onder andere kaders bij aanvragen.


  Marjolijn Masselink: ik mis een agendacommissie.
  Jim Pedd: hebben we georganiseerd, maar wijkraadleden kwamen niet opdagen, dus afgeschaft.
  Annedebora van Kooij: agenda van vergadering is pas vaak pas vlak vooraf definitief. Graag eerder definitieve versie vaststellen. En onderwerpen openbare vergadering eerder afspreken.


  Annedebora van Kooij: ik stel mediation voor, die moet helpen bij onderlinge samenwerking.
  Jim Pedd: Ieder lid zoekt een externe mediator. Voorwaarde: de mediator is opgenomen in het Kwaliteitsregister van de Mediatorsfederatie Nederland. Wijkraad stemt pas over mediator als door ieder wijkraadslid één mediator is voorgedragen.


  Jim Pedd: wijkraad start in januari 2024 al met voorbereiden Jaaractieplan 2025. Wijkraadcoördinator agendeert.


  Annedebora van Kooij: wie van de wijkraad gaat naar de vele activiteiten rond kerst? Annedebora van Kooij maakt lijst waarop wijkraadleden kunnen intekenen.

 13. 9

  Voorzitter sluit de vergadering