Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Het Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad LLPG

donderdag 14 september 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Het Palet

Voorzitter
H.M. Davids
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 14 september 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00uur.
  Aanwezig: Ron Davids, Paul Whitehouse, Janine Kallenbach, Annemoon Wanders, At Polhuis.
  Afwezig: Jan-Dirk Wildeboer, Jan-Willem Prakke.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.1

  Besluit

  Dhr. Van Gils is aanwezig en wil de wijkraad meenemen in de ontwikkeling van de digitale stad. Dhr. Van Gils is van mening dat de bewoners goed geïnformeerd moeten worden. In het bijzonder, over de schade die elektromagnetische straling voor de gezondheid van de bewoners kan betekenen. Dhr. Van Gils maakt zich zorgen over de bloostelling aan 5G. Ook zijn er zorgen t.a.v. veiligheid en privacy.
  De wijkraadsleden vragen zich af in hoeverre de wijkraad hier iets kan betekenen. De wijkraad wil graag iets meer vanuit de gemeente te willen weten over de Digitale Stad.
  De wijkraad adviseert dhr. Van Gils ook om te kijken naar de mogelijkheden van een bewonersinitiatief.

 5. 3.2

  Besluit

  Mevr. Proost is aanwezig en nodigt de wijkraad uit om mee te doen met Halloween, 28 oktober a.s. 
  Mevr. Proost heeft veel ideeën voor verbetering van de wijk, c.q. het Prinsenpark. O.a. verlichting, zitplekken, steiger, cameratoezicht, etc. Er wordt stil gestaan bij het gebrek aan horeca in het park, maar ook aan gebrekkige voorzieningen om evenementen te houden in het park. 
  Er zijn ook vraag t.a.v. blauwalg en PFAS in drinkwater in de wijk.

 6. 3.3

  Besluit

  Dhr. Cor Blok is aanwezig om in gesprek met de wijkraad te gaan over de stand van zaken rondom ATV Ommoord. Van wethouder Zegers hebben ze te horen gekregen dat ATV Ommoord binnen tien jaar plaats zal moeten maken voor een sportcomplex. Ze vinden het zelf kapitaalvernietiging. ATV Ommoord heeft een zienswijze ingediend. De menselijke kant van het verhaal wordt volgens de volkstuinders minder belicht. 
  De wijkraad stelt voor om een ongevraagd advies in te dienen, waarbij het "grond voor grond" - principe aan de orde moet komen.

 7. 3.4

  Besluit

  Dhr. Quanjer werd gevraagd om mee te doen met een schouw over het ouderenbeleid in de wijk. 
  De voorzitter vertelt dat het programma 'senior vriendelijke wijken' aan de orde is in Het Lage Land, Prinsenland, `s-Gravenland. De wijkraad is belangstellend en zou graag met dhr. Quanjer verder in contact willen komen.

 8. 4
  Ter besluitvorming:
 9. 4.1

  De wijkraad heeft tijdens het informeel overleg d.d. 31 augustus jl. unaniem besloten over de wijze van behandelen van de bewonersinitiatieven per 1 oktober 2023.
  De wijkraad stemt in met:
  1. Mandateren van de wijkmanager voor kleine initiatieven t/m EURO 2.500;
  2. Zelf besluiten over de grote initiatieven, vanaf EURO 2.500.
  3. De behandeling van de grote initiatieven vindt plaats in informeel overleg, waarbij de wijknetwerker en de indiener aanwezig zijn. Dat laatste op verzoek van de wijkraad.
  4. Periodiek wordt er door de wijkmanager geïnformeerd over de kleine initiatieven.


  De wijkraad neem een principe besluit. Het mandaat besluit kan pas na 1 oktober a.s. plaatsvinden.

  Besluit

  De wijkraad beslist unaniem om het principe besluit te volgen. De volgende openbare bijeenkomst wordt het besluit formeel genomen.

 10. 5
  Ter bespreking:
 11. 5.1

  De wijkraad heeft kennis genomen van de tussenrapportage. De wijkraad wordt gevraagd inzake de communicatie met de bewoners.

  Besluit

  De wijkraad wil graag een flyer maken om bewoners te informeren over de pilot m.b.t. ganzenoverlast in het Prinsenpark.

 12. 5.2

  Besluit

  Paul Whitehouse heeft een voorstel ingediend, voor het organiseren van een sportevenement in de wijk.
  De wijkraad staat positief tegenover. Het voorstel wordt doorgestuurd naar MO, Paul Whitehouse en Janine Kallenbach zullen in contact gebracht worden met MO om verder over de inhoud te praten.

 13. 6
  Ter bekrachtiging
 14. 6.1

  De wijkraad heeft unaniem in informeel overleg besloten over de zienswijze Oostflank. Hierbij wordt de zienswijze in de openbare bijeenkomst ter bekrachtiging aangeboden.

  Besluit

  De Zienswijze Oostflank wordt unaniem in de openbare bijeenkomst bekrachtigd.

 15. 6.2

  De wijkraad heeft unaniem in informeel overleg besloten over de Reactie Uitvoeringskader Levendige Rivieroevers. Hierbij wordt de reactie in de openbare bijeenkomst ter bekrachtiging aangeboden.

  Besluit

  De Reactie Levendige Rivieroevers wordt unaniem in de openbare bijeenkomst bekrachtigd.

 16. 6.3

  De wijkraad heeft unaniem besloten over de planning van de bijeenkomsten in 2024. Hierbij wordt de planning in de openbare bijeenkomst ter bekrachtiging aangeboden.

  Besluit

  De planning voor 2024 wordt unaniem bekrachtigd. De wijkraadsleden geven hun voorkeur voor vergaderlocatie per e-mail door.

 17. 6.4

  De wijkraad wordt gevraagd de besluiten- en actielijst d.d. 6 juli jl. vast te stellen.

  Besluit

  De besluiten- en actielijst d.d. 6 juli jl. worden unaniem vastgesteld, zonder op- en aanmerkingen.

 18. 7

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 21.47uur.