Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Het Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad LLPG

donderdag 2 februari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Het Palet

Voorzitter
H.M. Davids
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 2 februari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Mededeling:
  Afgelopen week is bijgaand plan (bijlage) van aanpak voor de 6 speelplekken in Prinsenland besproken. De uitnodigingen voor de bewoners die rond de speelplekken wonen, gaan deze week de deur uit.
  In de planning wordt melding gemaakt van een plenaire bijeenkomst op 22 februari. Deze vindt plaats in het Prinsenhof en start om 19.30 uur (en niet op 19.00 uur zoals in de bijlage staat) .
  Wijkraad is van harte welkom!

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00uur.
  Aanwezig: Ron Davids, At Polhuis, Jan-Dirk Wildeboer, Janine Kallenbach, Jan-Willem Prakke, Annemoon Wanders.
  Afwezig: Paul Whitehouse.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel.

 3. 3

  Dhr. Fred Pijl heeft zich aangemeld - over bewonersinitiatieven.

  Besluit

  De wijkraad stelt voor om de inspreker aan het woord te laten gaan tijdens de behandeling van het agendapunt 4.4/Bewonersinitiatieven.

 4. 4
  Ter bespreking (20.10-21.40uur)
 5. 4.1

  Op verzoek van de wijkraad, zijn Anneke Zwart en Talitha Kieffer namens Gro-Up/Buurtwerk aanwezig om een korte presentatie/toelichting te geven over Right to Cooperate.

  Besluit

  Anneke Zwart is aanwezig om een toelichting te geven over Right to Cooperate. De wijkraadsleden ontvangen een flowchart en aan de hand daarvan uitleg over Right to Cooperate/lokaal budget.
  Right to Cooperate:
  Het uitgangspunt is dat iedereen een idee mag aandragen, er is sprake van samenwerking met organisaties, maar het moet door de organisaties breed gedragen worden en aanvullend op het welzijnswerk. Het mag niet concurrerend zijn met het welzijnswerk. Ook dient de activiteit wijk gebonden te zijn. Het is in ieder geval niet bedoeld om verkapte commerciële activiteiten te ondersteunen. De activiteiten hebben een eenmalig karakter.
  Anneke Zwart geeft een voorbeeld van een activiteit die in Ommoord plaatsvindt (taallessen). Het voorbeeld is succesvol en werd uitgebreid met bewegingslessen en binnenkort met lessen over gezonde voeding. De intentie is om dit project uit te rollen in de stad.
  De wijkraad is geïnteresseerd in mogelijkheden voor jongeren. Anneke Zwart vertelt dat er binnenkort een bijeenkomst voor de wijk georganiseerd wordt, om Right to Cooperate te introduceren en bewoners/organisaties op de hoogte te stellen over de mogelijkheden. De wijkraad wordt t.z.t. uitgenodigd. De rol van de buurtverbinder wordt kort toegelicht.


  Lokaal budget:
  In het geval van het lokaal budget, wordt de afweging door een commissie bepaald. Een initiatief kan verschillende financiële stromingen benaderen (opstappelen). Het belangrijkste bij de initiatieven is dat een project een duidelijk begin en een duidelijk einde kent.


  Wat betreft de commissie, is er niets bekend over de organisatie van de commissie. Feit is dat de wijkraden geen zitting in de beoordelingscommissie mogen nemen.


  Er wordt kort stilgestaan bij het welzijnsopdracht en de drie punten: generaties zonder achterstanden, langer-thuis wonen en kwetsbare Rotterdammers.

 6. 4.2

  De wijkraad wordt geacht om een wijkverslag 2022 op te stellen. Jan-Willem Prakke heeft namens de wijkraad een concept opgesteld. De wijkraad wordt geacht om op het concept te reageren. Na besluitvorming, wordt het concept aan het college en de raad aangeboden. Deadline voor het indienen van het wijkverslag is 22 februari a.s.

  Besluit

  Paul Whitehouse heeft een paar opmerkingen t.a.v. het voorstel via e-mail naar de wijkraad doorgestuurd. De wijkraad debatteert over de opmerkingen. De wijkraad besluit om het wijkakkoord te voorzien van een begeleidend brief en de opmerkingen van Paul Whitehouse hierin te verwerken.
  Het wijkverslag wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel. De wijkraadscoördinator zal het wijkverslag verder doorsturen.

 7. 4.3

  Jan-Dirk Wildeboer geeft een presentatie over burgerberaad en de mogelijkheden voor LLPG.

  Besluit

  Jan-Dirk Wildeboer heeft een presentatie voorbereid over het burgerberaad. Het doel is om met elkaar te kijken of het instrument geschikt is om ingezet te worden in de wijk.
  De wijkraad debatteert met elkaar over de mogelijkheden van een burgerberaad op wijkniveau. Een idee is om het burgerberaad in te zetten in het kader van de Ontwikkeling VanAtotZ.
  De vraag is of de wijkraad de voortrekker zou moeten zijn van zo`n project. De conclusie is dat het instrument interessant is, en mochten er aangelegenheden zich voordoen, dan kan de wijkraad op een latere moment beslissen om het instrument in te zetten.
  De wijkraad wacht de resultaten van het klimaatberaad in de stad af. Het onderwerp wordt aangehouden.

 8. 4.4

  De wijkraad heeft aangegeven stil te willen staan bij de nadere regeling bewonersinitiatieven en met elkaar een gezamenlijk standpunt te bepalen, al dan niet een reactie richting de werkgroep sturen.

  Besluit

  Dhr. Pijl is aanwezig en heeft zich aangemeld om in te spreken over de nieuwe regeling bewonersinitiatieven.
  De wijkraad bespreekt de nieuwe regeling. De wijkraad volgt de procedure die voorgelegd is. De wijkraad volgt de ontwikkelingen op voet, als blijkt dat er veel initiatieven afgewezen worden en dat het daardoor niets meer in de wijk gebeurt, dan zal de wijkraad overwegen om een brief naar het college/de Raad te sturen.

 9. 4.5

  De wijkraad is uitgenodigd om deel te nemen aan de sessie Ontwikkeling AtotZ, 7 februari a.s. Welke leden nemen deel aan de bijeenkomst?

  Besluit

  Jan-Willem Prakke, At Polhuis en Ron Davids hebben zich aangemeld.

 10. 4.6

  Wijkraad Ommoord heeft een advies opgesteld m.b.t. MeldR-app. Wijkraad Ommoord zou het advies samen met andere wijkraden (al dan niet in Prins Alexander) willen indienen.
  De wijkraad wordt gevraagd om te bepalen of er medegetekend wordt door LLPG, al dan niet in gewijzigde vorm.

  Besluit

  De wijkraad heeft kennis genomen van het advies van wijkraad Ommoord. De wijkraad constateert dat er verbeterpunten voor MeldR zijn, maar de ervaring is dat in de meeste gevallen de meldingen opgelost worden.
  De wijkraad ondersteunt het advies van wijkraad Ommoord en beslist om het advies te ondertekenen. De wijkraadcoördinator zal contact opnemen met Wijkraad Ommoord om de afhandeling te regelen.

 11. 4.7

  Wijkraad Oosterflank kwam met het idee om een gezamenlijke pagina voor de wijkraden in Prins Alexander in te kopen, als aanvullend communicatiemiddel. De wijkraad wordt gevraagd om te reageren op het voorstel.

  Besluit

  De wijkraad staat sympathiek tegenover, maar ze hebben nog meer behoefte aan inhoudelijke onderbouwing. Misschien een keer per 3 maanden, i.p.v. een keer per maand. De wijkraad heeft ook vragen t.a.v. de coördinatie, afstemming en het soort berichten. De wikraadcoördinator zal de terugkoppeling met wijkraad Oosterflank delen.

 12. 5
  Ter bekrachtiging (21.35-21.45uur)
 13. 5.1

  De wijkraad heeft het concept Wijkvisie unaniem vastgesteld tijdens de informele bijeenkomst d.d. 26 januari 2023. Hierbij wordt het document ter bekrachtiging in de openbare bijeenkomst aangeboden.


  Een belangrijke sidenote, namens de vormgever:
  • Er staan nog een paar belangrijke vragen open voor de wijkraad in het rood. Graag reactie op de gestelde vragen.


  N.B. Op basis van input/commentaar van de clusters zullen er nog mogelijk aanpassingen vinden op het JaarActiePaln 2023. De stedelijke opgaven zijn nog niet helemaal binnen. Beide documenten zullen tijdens de formele bijeenkomst van maart vastgesteld moeten worden.

  Besluit

  De wijkvisie wordt in de openbare bijeenkomst unaniem bekrachtigd.

 14. 5.2

  De wijkraad wordt gevraagd om in te stemmen met de besluiten- en actielijst d.d. 12 januari 2023.

  Besluit

  De besluiten- en actielijst worden unaniem vastgesteld, zonder op- of aanmerkingen.

 15. 5.3

  De wijkraad heeft in de informele bijeenkomst d.d. 26 januari 2023 unaniem ingestemd met de aanvraag, cf. voorstel. Hierbij wordt het document ter bekrachtiging in de openbare bijeenkomst aangeboden.

  Besluit

  Het adviesaanvraag B.I. Prinsenlandkrant wordt unaniem bekrachtigd in de openbare bijeenkomst.

 16. 6
  Terugkoppeling werkgroepen en/of werkbezoeken (21.45-21.50uur)
 17. 7

  Besluit

  De wijkraad wil fysiek afspreken met de clusters voor de terugkoppeling. Een afvaardiging van de wijkraad zou voldoende zijn, als het niet lukt om aan te sluiten. De wijkraadscoördinator komt met een paar voorstellen, afhankelijk ook van de interne planning.

 18. 8

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 22.20uur.