Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Het Lage Land, Prinsenland en ’s Gravenland (formeel)

Formele bijeenkomst wijkraad LLPG

donderdag 12 januari 2023

20:00 - 22:00
Locatie

Het Palet , Duikerstraat 29

Voorzitter
H.M. Davids
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 12 januari 2023, 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 20.00 uur.
  Aanwezig: Ron Davids, Jan-Dirk Wildeboer, At Polhuis, Paul Whitehouse, Janine Kallenbach, Annemoon Wanders, Jan-Willem Prakke.

 2. 2

  Er zijn drie voorstellen ingebracht:
  - Voorstel alternatieve fietsroute John Bruynzeelpad, door Jan-Dirk Wildeboer (in de bijlagen, het voorstel). Advies: afspraak maken met SO Mobiliteit en op basis van de verkenning met een voorstel naar de wijkraad komen.
  - Voorstel koffiekar, door Annemoon Wanders. Advies: overleg werkgroep communicatie samen met indiener initiatief en vervolgens met een gezamenlijk advies naar de wijkraad komen.
  - Voorstel Viaduct A16, door Ron Davids.

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, met toevoeging van de punten 4.6 Agendapunt alternatieve fietsroute - J.D. Wildeboer, 4.7 Agendapunt Viaduct A16, 4.8 Nieuwjaarsreceptie wijkraden, 4.9. Agendapunt bespreken nieuwe regeling Bewonersinitiatieven.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 4. 4
  Ter bespreking:
 5. 4.1

  De wijkraad heeft de tussentijdse reactie van de clusters in december 2022 ontvangen. Er zijn verschillende reacties van de wijkraadsleden binnengekomen. De wijkraad wordt gevraagd om een gezamenlijke reactie richting te clusters op te stellen.

  Besluit

  De wijkraad bespreekt de gezamenlijke reactie per punt. Er worden kleine aanpassingen gedaan aan de voorgestelde reactie. Janine Kallenbach houdt de wijzigingen bij.
  De wijkraad gaat akkoord met de aanpassingen. De feedback wordt doorgestuurd naar de clusters voor de tweede beoordeling. Afhankelijk van de tweede reactie van de clusters, wordt er gekeken naar een manier om samen met de clusters de verschillende punten te bespreken.

 6. 4.2

  Besluit

  De voorzitter geeft een korte toelichting op het proces rondom het opstellen van de wijkvisie. Er is een schrijver ingehuurd, die een concept voor de wijkraad zal opstellen. Vrijdag 13 januari a.s. wordt het concept naar de wijkraad doorgestuurd. De deadline voor de reactie van de wijkraadsleden is maandag 16 januari a.s., 20.00uur. De aangepaste versie wordt in de wijkraad besproken, tijdens het informeel overleg van 26 januari a.s.

 7. 4.3

  De wijkraad wordt geacht - cf. art. 21 van de Verordening Wijkraden 2022 -, om een wijkverslag op te stellen inzake de uitoefening van de taken van de wijkraad, ten behoeve van de raad, het college en de burgemeester. De deadline voor het indienen van het wijkverslag is 22 februari 2023.
  De wijkraad kan kiezen om een werkgroep in te stellen die deze taak op zich zal nemen.

  Besluit

  Ron Davids en Jan-Willem Prakke zullen samen met de wijkraadcoördinator het verslag opstellen. Het concept wordt aan de wijkraad aangeboden, ter vaststelling.

 8. 4.4

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van de lijst met onderwerpen. Er wordt geadviseerd om de planning van het wijkakkoord als leidraad te nemen. T.z.t. worden ook de acties in het jaaractieplan aan gekoppeld.

 9. 4.5

  De wijkraad heeft in april 2022 aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden m.b.t. de aanpak speeltuinen in de wijk. Hierbij een terugkoppeling van de stand van zaken op dit moment.

  Besluit

  De wijkraad is akkoord met het proces, zoals voorgesteld. De wijkraadcoördinator zal dat met de wijknetwerker communiceren.

 10. 4.6

  Besluit

  Jan-Dirk Wildeboer geeft een presentatie voor een alternatieve fietsroute - John Bruynzeelpad. De aanleiding is de sluiting van het fietspad i.v.m. de bouw van de Bernini-toren.
  Jan-Dirk Wildeboer heeft de situatie onderzocht en met de bewoners gesproken. De wijkraad is van mening dat de situatie ter plekke niet veilig genoeg is, in het bijzonder voor de fietsers en de voetgangers.
  Het voorstel van de wijkraad komt vanuit een beleving gestuurd beheer: in het kort, zouden de maatregelen vanuit het perspectief van de gebruikers bekeken moeten worden.
  De wijkraad stelt voor om een gesprek met Mobiliteit aan te gaan. Jan-Dirk Wildeboer en Janine Kallenbach zullen deelnemen aan het gesprek.

 11. 4.7

  Besluit

  De wijkraad wil graag in gesprek met de afdeling Mobiliteit om meer inzicht te krijgen in de plannen. De wijkraadcoördinator zal een afspraak inplannen.

 12. 4.8

  Besluit

  De wijkraad vindt het niet gepast dat de wijkraadsleden niet uitgenodigd zijn geweest. Het zou wel beter zijn als er een lijn getrokken zou kunnen worden. De wijkraadscoördinator geeft het intern door.


  De wijkraad vraagt zich af wat de stand van zaken is m.b.t. de wijkwethouder. At Polhuis zal een concept advies opstellen en delen met de wijkraad, ter accordering.

 13. 4.9

  Besluit

  De wijkraad heeft pas de documenten ontvangen. De wijkraad is van mening dat het onderwerp op de agenda van de volgende formele bijeenkomst ter bespreking moet komen te staan.

 14. 5
  Ter bekrachtiging:
 15. 6
  Terugkoppeling werkgroepen en/of werkbezoeken
 16. 6.1

  Besluit

  At Polhuis geeft een korte toelichting over de sessie m.b.t. Toekomst TramNet. Vooral het busplan geniet de aandacht van de wijkraad.
  Jan-Dirk Wildeboer is op bezoek geweest bij Gro-up. Er wordt verteld over Right to Co-operate, de wijkraad zou graag in gesprek met Gro-up willen gaan over de mogelijkheden.
  Paul Whitehouse geeft een korte terugkoppeling over een participatiesessie van studenten in de wijk - Pilot Participatieprogramma. Er komt een tentoonstelling in het Prinsenpark. De studenten zullen een terugkoppeling naar de wijkraad sturen. De wijkraad is enthousiast over de tekenmethode tijdens participatiesessies.

 17. 7

  Besluit

  Zaterdag a.s. is er een tentoonstelling in Het Prinsenhof/ wandeling langs de helden van de wijk. Het evenement begint om 15.30 uur.

 18. 8

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 22.07uur.