Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Overschie (formeel)

maandag 20 maart 2023

19:30 - 22:00
Locatie

Brasserie De Schie, Kandelaarweg 123

Voorzitter
Jeroen van der Steen
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 20 maart,  12.00 uur per mail doorgeven via gebiedOverschie@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Besluit

  Akkoord bevonden.

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 3.a

  Besluit

  Mevr. van der Wilk maakt zich zorgen over het ontsluitingsverkeer (vaak met snelheid boven de 30 km/u) en de (slechte) bereikbaar van Kandelaar. Met de fiets naar het centrum van Overschie is uitdagend (vooral de 'lus' voor bij de Doembrug - Delftweg, waarbij een directe verbinding is weggehaald). Met de aanleg van de A16 (aansluiting op de A13) zijn veel bomen/struiken weggehaald, waardoor je de snelweg nu beter hoort. De wijkraad geeft aan dat er een advies richting het stadhuis (college) gegeven kan worden, maar zij hier zelf niet over gaan. De (missende) verkeersborden van 30 km/u zal in het verkeersoverleg meegegeven worden. De wijkraadcoördinator zal bij de uitgever van 'Natuurlijk in Overschie' checken of er ook bezorging in de Zweth, Noord-Kethel en Kandelaar mogelijk is.

 5. 4
  Ter besluitvorming:
 6. 4.a

 7. 4.b

  Het Wijkplan wordt voorgelegd voor vaststelling in concept, voordat het voorgelegd wordt voor vaststelling door College en Gemeenteraad.


  De toelichting op actie 5.2.3 luidt nu nog:
  “Het Buurtpunt Welschen vormt een onderdeel van het zorgconcept van de HKD-voorziening in Welschen 2. Eind 2022 is financiële dekking gevonden voor de bekostiging van de in het Buurtpunt werkzame buurtcoaches in 2023. Echter, voor het jaar 2024 en daarna is deze financiële dekking nog niet gevonden. Het Buurtpunt heeft een belangrijke ondersteunende en preventieve betekenis voor het relatief hoge aantal kwetsbare bewoners in dit deel van Overschie. Door de laagdrempeligheid van deze voorziening, die zich midden in het complex bevindt, wordt veel directe ondersteuning aan bewoners geboden en worden problemen in een vroeg stadium gesignaleerd en van opvolging voorzien, zodat verdieping van de problemen voorkomen wordt.”


  De wijkraad kan besluiten om deze toelichting te wijzigen in de volgende tekst:
  “Het Buurtpunt Welschen vormt een onderdeel van het zorgconcept van de HKD-voorziening in Welschen 2. Het Buurtpunt heeft een belangrijke ondersteunende en preventieve betekenis voor het relatief hoge aantal kwetsbare bewoners in dit deel van Overschie. Door de laagdrempeligheid van deze voorziening, die zich midden in het complex bevindt, wordt veel directe ondersteuning aan bewoners geboden en worden problemen in een vroeg stadium gesignaleerd en van opvolging voorzien, zodat verdieping van de problemen voorkomen wordt. De inzet van de buurtcoaches in het Buurtpunt is zowel in 2023 als 2024 financieel gedekt. In 2024 zal nader gekeken worden naar de verdere invulling van het Buurtpunt na 2024.”


  Bij het kopje ‘Financieel’ staat nu nog vermeld:
  “Gedekt: Nee. Vooralsnog zijn alleen de kosten voor 2023 gedekt; niet voor de jaren 2024 e.v.”
  De wijkraad kan besluiten om dit te wijzigen in de volgende tekst:
  “Gedekt: Ja. De kosten voor zowel 2023 als 2024 zijn gedekt. In 2024 zal nader gekeken worden naar de verdere invulling van het Buurtpunt na 2024.”

  Besluit

  Akkoord bevonden. De wijkraadcoördinator zal een lay-out sturen naar de voorzitter van de wijkraad, om een concept aanbiedingsbrief op te stellen. Deze zal door de wijkraad vastgesteld worden en dan richting het college gaan.

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  Besluit

  Agendapunt zal ter verdere bespreking op de agenda komen van de informele bijeenkomst (03.04)

 10. 5.b

  Diverse vragen bewoners bundelen/doornemen en eventueel actie op ondernemen, n.a.v. inloopavond ontwerp bestemmingsplan voetbalvelden (07/03).

  Besluit

  Er volgt een ongevraagd advies vanuit de wijkraad Overschie, waarvan Jeroen van der Steen een concept zal opstellen. Punten die hier in moeten komen n.a.v. opgevangen signalen tijdens de eerdere bewonersavond:
  - Zware vervoer Overschiese kleiweg (tijdens de bouw en ook erna)
  - Ontsluiting (smalle toegangsweg)
  - Hoogbouw
  - Mogelijke funderingsproblemen omliggende woningen bij heiwerkzaamheden
  - Parkeren

 11. 5.c

  De vragen in de brief van de wethouder hebben specifiek tot doel om info op te halen om het evenementenbeleid te evalueren. De locatieprofielen bijvoorbeeld zijn een nieuw beleidsinstrument en daar stelt hij toch de concrete vraag over of er aanpassingen op nodig zijn. Wat dat betref is zeker een aanvulling bovenop de brief voor gevraagd advies over evenementen vanuit de commissie.


  Er is behoefte aan de informatie die gevraagd is, maar het is aan de commissie om de inspanning te doen de informatie te leveren. Het geeft in ieder geval meer inzicht in de effecten van het nieuwe beleid en waar verbeteringen ook op wijkniveau mogelijk zijn.

  Besluit

  Roelant Siekman zal een conceptversie opstellen, welke ter bespring op de agenda komt tijdens de informele bijeenkomst (03.04).

 12. 5.d

  Besluit

  De voorgestelde extra teldagen zijn akkoord, de wijkaadcoördinator zal dit doorgeven aan de afdeling mobiliteit.

 13. 5.e

  Volgens protocol lopen 2 wijkraadsleden voorop in de rij en dragen kinderen van de scouting de krans voor hen.

  Besluit

  Op het Saenredamplein zijn aanwezig:
  - Jeroen van der Steen (tevens toespreken)
  - Ada van Noordwijk
  - Latif Tali


  De overig 2 locaties zal de wijkraad op 03.04 bespreken.

 14. 6
  Ter informatie:
 15. 6.a
  Bewonersinitiatieven
 16. 7

  Besluit

  - Jeroen van der Steen wil graag weer een fietstocht organiseren voor wijkraadsleden. De wijkraadsleden lijkt dit erg leuk. Gewenst is een koppeling met het cluster Stadsontwikkeling. Jeroen van der Steen zal een datum en route voorstellen.
  - Hannages Faber zal vanavond een stuk schrijven voor de wijkraadpagina in Natuurlijk in Overschie, waarbij deze avond ook meegenomen wordt.

 17. 8
  Sluiting