Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingseveer (formeel)

Formele bijeenkomst

dinsdag 7 februari 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Rendierhof, Rendierstraat 3

Voorzitter
Ilse van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 7 februari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl.

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 19.30uur.
  Aanwezig: Ilse van der Meer, Aad Siebel, Miki Autar, Henk Kasbergen, Mats Bergman-de Zwart.

 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt vastgesteld, met toevoeging van punt 4.5. - Bespreking Tuinvereniging.

 3. 3

  Besluit

  Er zijn geen insprekers aangemeld.

 4. 4
  Ter bespreking
 5. 4.1

  Miki Autar heeft namens de wijkraad een concept voorstel wijkverslag opgesteld. De wijkraad wordt gevraagd om reactie te geven op het voorstel en het wijkverslag vast te stellen. Deadline voor het indienen van het wijkverslag is 22 februari 2023.

  Besluit

  Er is vertraging opgelopen in het afleveren van het concept wijkverslag. Afgelopen vrijdag is het concept gedeeld met de wijkraadsleden. De wijkraadsleden krijgen nog meer respijt om te reageren op het eerste concept.
  Voor 15 februari a.s. zal het concept digital geaccordeerd worden.

 6. 4.2

  Rob van den Bos (programma manager Participatie en Verkiezingen) uitgenodigd om een korte toelichting te geven op de nieuwe regeling.

  Besluit

  Rob van den Bos is aanwezig om toelichting te geven op de nadere regeling Bewonersinitiatieven.
  Rob van den Bos geeft aan dat de huidige situatie een tijdelijke situatie is. Er is een werkgroep ingesteld, die advies zal geven m.b.t. de regeling op lange termijn.
  De wijkraad vraagt aandacht voor de beperkte budget voor bewonersinitiatieven in Kralingseveer. Er zijn veel initiatieven, maar er is onvoldoende budget om alle terugkerende initiatieven te ondersteunen. De wijkraad overweegt om alsnog een ongevraagd advies in te dienen.
  De wijkraad geeft feedback op het proces rondom bewonersinitiatieven in de wijk. Er wordt gerefereerd aan de manier waarop mijn.rotterdam.nl door de bewoners gebruikt wordt. Ook de type (terugkerende) initiatieven, alsmede wensen vanuit de wijk worden besproken. Er is veel behoefte aan festival-achtige evenementen, maar daarvoor is er onvoldoende budget. Rob van den Bos geeft aan dat het belangrijk is om te kijken naar andere bestande financiering stromingen, bijvoorbeeld Right to Cooperate.
  De wijkraad geeft aan dat er behoefte aan duidelijke informatie is, een lijst met verschillende budgetten zou heel interessant kunnen zijn.

 7. 4.3

  Besluit

  De wijkraad is unaniem akkoord om aan te sluiten bij de gezamenlijke advisering m.b.t. MeldR-app.

 8. 4.4

  Besluit

  De wijkraad bespreekt het voorstel van wijkraad Oosterflank. De wijkraad staat sympathiek tegenover het voorstel, wel ziet de wijkraad geen voordeel op dit moment om gezamenlijk te adverteren in De Havenloods. De voorzitter zal een bericht naar wijkraad Oosterflank sturen, om te bedanken voor het initiatief.

 9. 4.5

  Besluit

  Henk van Kasbergen is aanwezig geweest bij de inspraakavond over de volkstuinverenigingen, vorige maand.  De wijkraad bespreekt de uitkomst van de inspraakavond en het feit dat er weinig participatie heeft plaatsgevonden in de verschillende wijken, m.b.t. de toekomst van de volkstuinen.
  Henk Kasbergen verlaat de zaal, aangezien hij betrokken bij het bestuur van de Volkstuinvereniging is.
  De wijkraad gaat verder in debat over de stand van zaken m.b.t. volkstuinvereniging in Kralingseveer. De volkstuin werd benoemd in het wijkakkoord/wijkvisie, als belangrijke groene adder in de wijk. Het onderwerp sluit aan op het jaaractieplan.
  De wijkraad gaat akkoord met het opstellen van een ongevraagd advies. Deze wordt gedeeld met alle wijkraden in Rotterdam, met de vraag gezamenlijk op te treden richting het college/de Raad.

 10. 5
  Ter bekrachtiging
 11. 5.1

  Besluit

  De wijkraad heeft de wijkvisie digitaal vastgesteld. De wijkvisie wordt in de openbare bijeenkomst alsnog unaniem bekrachtigd.

 12. 6

  Besluit

  Op 17 februari a.s wordt er een lunch georganiseerd door de Laankerk. Aad Siebel vraagt of er belangstelling voor is, om aan te sluiten bij de activiteit. Aad Siebel zal namens de wijkraad aanwezig zijn.
  De wijkraadsleden geven een terugkoppeling van de verschillende gespreken en bezoeken die ze hebben uitgebracht de afgelopen periode.

 13. 7
  Rondvraag
 14. 8

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 20.43uur.