Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Kralingseveer (formeel)

Formele bijeenkomst

dinsdag 12 september 2023

19:30 - 21:30
Locatie

De Rendierhof

Voorzitter
I. van der Meer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 12 september 2023 12.00 uur per mail doorgeven via gebiedprinsalexander@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  De bijeenkomst start om 19.30uur.
  Aanwezig: Ilse van der Meer, Miki Autar, Henk Kasbergen, Aad Siebel, Mats Bergman-de Zwart.


  De voorzitter heeft een paar mededelingen voor de aanwezigen, o.a. over de WijkaanWijk actie van SB, 26-27 september a.s.,  en de actie van OpzoomerMee om meer bewoners te activeren om mee te doen.

 2. 2

  Wethouder Buijt is aanwezig voor een kennismaking met de wijk en de wijkraad.

  Besluit

  Wethouder Buijt is aanwezig om kennis te maken met de wijkraad en de wijk. Wethouder Buijt is per september jl. de wijkwethouder van Kralingseveer.
  Dhr. Buijt legt uit wat de rol van wijkwethouder betekent. De wens is om twee keer per jaar in de wijk aanwezig te zijn, niet alleen voor gewone bijeenkomsten van de wijkraad, maar ook voor avonden met bewoners, of een bijzondere schouw. 
  Er volgt een korte toelichting over de eigen portefeuille en de onderwerpen die onder vallen. De wijkraad benadrukt de noodzaak van een wijkhub in de wijk. Ook het OV en de ontsluiting van de wijk komen aan bod (de wijkbus rijdt niet in het weekend, voor veel oudere mensen is dat een beperking). 
  Er worden ook vragen vanuit het publiek gesteld. De toegankelijkheid van de zorg, bijvoorbeeld, wordt aangekaart. Ook het gebrek aan evenementen en activiteiten voor jongeren wordt besproken en de wens van de wijk om iets meer te organiseren voor de doelgroep 12-18 jaar.
  Kralingseveer beschikt over een beperkt budget voor bewonersinitiatieven, maar daar staat tegenover dat er ook andere opties bestaan, bijvoorbeeld Lokaal Budget. De wijkraad is van mening dat de wijk beter geïnformeerd moet worden t.a.v. de verschillende potjes. Hier wordt er een vervolg aan gegeven. 
  De wijkraad zal uitnodigingen voor verschillende evenementen in de wijk naar het secretariaat doorsturen, t.k.n. Voor zover mogelijk, zal de wethouder aansluiten.

 3. 3

  Besluit

  De agenda wordt unaniem vastgesteld, cf. voorstel.

 4. 4
  Inspreekrecht bewoners
 5. 4.1

  Besluit

  Mevr. Van der Graaf houdt een pleidooi voor het creëren van een hondenspeelplaats voor kleine hondjes. Er is veel behoefte in de wijk voor een speelplek voor hondjes. Er is geen concreet plek waar dat zou kunnen. Verschillende wijkraadsleden hebben hun overwegingen om wellicht een stukje van het productiebos te gebruiken hiervoor. De vraag is of er draagvlak voor het onderwerp in de wijk is. Henk Kasbergen zal in gesprek met de belanghebbenden  gaan en kijken naar de mogelijkheden.
  Een suggestie is om te kijken of het mogelijk is een bewonersinitiatief in te dienen.

 6. 4.2

  Besluit

  Mevr. Mouthaan is aanwezig om in te spreken over het Bouman-terrein. Mevr. Mouthaan wil graag vertellen dat ze een andere mening heeft dan wat er vanuit de wijkraad en een deel van de wijk wordt gepromoot t.a.v. een nieuwe entree van het Bouman-terrein.  Mevr. Mouthaan is niet blij met eventuele ontwikkelingen en een aanpassing van het bestemmingsplan.  Mevr. Mouthaan is van mening dat de eigenaar iets zou moeten doen aan het onderhoud van het gebouw. Er zijn voornamelijk zorgen t.a.v. een eventueel sloop-nieuwbouw project en de impact van zo`n aangelegenheid op de eigen huizen, c.q. de IJsselmondselaan. 
  De voorzitter legt uit wat de stand van zaken t.a.v. het Bouman-terrein is. Er is geen besluit voor sloop-nieuwbouw. De wijkraad neemt de zorgen uitermate serieus. De wijk zal t.z.t. geïnformeerd worden, en deze signalen worden ook meegenomen. De wijkmanager geeft ook aan dat de gemeente aandacht aan het onderwerp besteed.

 7. 5
  Ter kennisname
 8. 5.1

  De wijkraad heeft, cf. toezegging, het rapportage van Directie Veilig ontvangen. Hierbij ter kennisname aangeboden.

  Besluit

  De wijkraad neemt kennis van het rapportage van Directie Veilig - Q2.

 9. 5.2

  Besluit

  De voorzitter vertelt de aanwezigen dat er binnenkort een handhaving actie plaats zal vinden in de wijk. De informatie wordt binnenkort met de bewoners gedeeld. De bewoners worden uitgenodigd om mee te lopen.

 10. 6
  Ter bekrachtiging
 11. 6.1

  De wijkraad wordt geacht om de besluiten- en actielijst d.d. 13 juni jl. vast te stellen.

  Besluit

  De besluiten- en actielijst d.d. 13 juni jl. worden unaniem vastgesteld, zonder op- of aanmerkingen.

 12. 6.2

  De wijkraad heeft informeel de planning voor 2024 geaccordeerd. Hierbij wordt de planning in de openbare bijeenkomst ter bekrachtiging aangeboden.

  Besluit

  De planning voor 2024 wordt unaniem in de openbare bijeenkomst bekrachtigd.

 13. 6.3

  De wijkraad heeft informeel besloten om een zienswijze in te dienen, m.b.t. de Omgevingsvisie Oostflank. Hierbij wordt de zienswijze in de openbare bijeenkomst ter bekrachtiging aangeboden.

  Besluit

  De zienswijze Oostflank wordt in de openbare bijeenkomst unaniem bekrachtigd.

 14. 7

  Besluit

  Miki Autar geeft toelichting over het organiseren van een bijeenkomst met verschillende organisaties in de wijk, om de samenwerking te bevorderen. Samen met Aad Siebel is hij bezig om het onderwerp deelvervoer in Kralingseveer op de agenda te zetten. Binnenkort wordt er een sessie over deelvervoer georganiseerd. Op basis van het gesprek zal de wijkraad kijken naar de verschillende mogelijkheden in de wijk. Vanuit het publiek  wordt er ook aangegeven dat er aandacht voor elektrisch fietsen moet zijn.


  Henk Kasbergen geeft een toelichting over de schouw samen met SB over het productiebos. Er wordt gekeken naar mogelijkheden. De inventarisatie van de wensen van de bewoners t.a.v. het Gravelveld loopt door. Henk nodigt de bewoners om ideeën over het Gravelveld in te sturen. Er wordt gekeken naar de wensen en behoeften vanuit de wijk.


  Ilse van der Meer geeft aan dat in Q4 een rapportage komt over de meldingen via MeldR. De voorzitter geeft aan dat er veel signalen vanuit de wijk via verschillende kanalen komen, over onveilige situaties, maar er worden geen meldingen gemaakt. Ilse van der Meer benadrukt het belang van melden via de officiële kanalen. 
  Er wordt stilgestaan bij verschillende acties in het JaarActiePlan en de stand van zaken op dit moment (Bouman-terrein, handhaving en geluidsoverlast).

 15. 8
  Rondvraag
 16. 9

  Besluit

  De bijeenkomst eindigt om 21.14uur.