Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde (formeel)

dinsdag 2 mei 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Cuzina, Hollands Tuin 304, 3078 EE Rotterdam

Voorzitter
Bradley van der Hoeven
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 2 mei 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agenda documenten

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  - Ria en Johan zijn afwezig

 2. 2

  Besluit

  - de agenda is conform voorstel

 3. 3
  Inspreekrecht bewoners
 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  De wijkraad adviseert over Bewonersinitiatieven of een aanvraag boven de 2500 euro past binnen het wijkakkoord. Deze aanvraag bevatte eerst te weinig informatie, waardoor de wijkraad geen advies kon uitbrengen. Na aanvullende informatie is het per mail aan de wijkraad voorgelegd. De leden die hebben gereageerd waren negatief, vooral vanuit de opvatting dat zorginstellingen niet of onder strikte voorwaarden aanvragen kunnen indienen. Om het toch gemeenschappelijk af te ronden heeft de wijkraad voorgesteld om het in de eerstvolgende formele vergadering af te ronden (mocht dat besloten zijn, behandel het dan als laatste agendapunt).
  Dus in de bijlage de al per mail toegezonden informatie.

  Besluit

  - De wijkraad heeft twee maal het bewoners initiatief Laurens Dijkveld besproken, De eerst keer vond zij het niet mogelijk om te adviseren omdat de informatie summier was om een oordeel te kunnen vellen.

  Deze informatie is daarna meer uitgewerkt en nog een keer aan de wijkraad voorgelegd.
  De wijkraad heeft eerlijk gezegd diverse bezwaren tegen het initiatief die te maken hebben met de zorginstelling waar het project wordt uitgevoerd. De wijkraad meent in meerderheid dat dit soort projecten te veel lijken op reguliere dagbesteding.

  Maar de wijkraad realiseert zich dat zij feitelijk alleen kan adviseren of dit project past in een van de thema’s van het wijkakkoord. Als een project als deze streeft naar verbindingen maken met de buurt, zou het passen in het wijkakkoord. Maar deze doelstelling is zo globaal en vrijblijvend geformuleerd dat de wijkraad niet het vertrouwen heeft dat dit project inderdaad deze verbindingen tussen bewoners van de zorginstelling en wijkbewoners tot stand zal brengen. Zij adviseert dan ook negatief.

 7. 4.c

  In het gebied van de wijkraad zitten geen nachtwinkels. Het ligt dan ook niet voor de hand om een advies uit te brengen. Maar mocht de wijkraad dat toch willen zie dan de bijlagen en toelichting hieronder
  Beste leden van de wijkraad,
  Momenteel wordt als uitwerking van het Coalitieakkoord een voorstel tot aanpassing van de Verordening Winkeltijden 2019 voorbereid. In het coalitieakkoord is daarover het volgende opgenomen “We verlengen de openingstijden van nachtwinkels naar 06.00 uur. Met als voorwaarde dat er geen overlast in woonwijken ontstaat”. Wethouder Simons heeft opdracht gegeven een voorstel voor verlenging van de openingstijden in de vrijdag- en zaterdagnacht tot 03.00 uur verder te gaan uitwerken en als zodanig de Rotterdamse Verordening Winkeltijden 2019 aan te passen. Hiermee wordt aansluiting bij het inmiddels verlengde horecauurtje gezocht en wordt voorkomen dat klanten na het sluiten van de horecazaken de nachtwinkels inlopen om alcohol te gaan kopen. Het wijzigen van de Verordening Winkeltijden Rotterdam is de bevoegdheid van de Raad.
  Zoals we eerder ook bij het Uitvoeringsplan Horeca hebben gedaan, willen we u vragen een advies op dit voorstel te geven. Omdat Rotterdam 24 avondwinkels heeft, benaderen we alleen de wijkraden met één of meer winkels in het gebied. Specifiek vragen wij u uw advies te richten op de in uw gebied gevestigde winkel(s). Daarbij horen we graag uw gedachte over de avondwinkel in het voorzieningennetwerk, maar ook eventuele signalen over overlast.
  Toelichting op het voorstel:
  • In Rotterdam mogen winkeliers op werkdagen van 06.00 uur tot 22.00 uur en op zon- en feestdagen van 08.00 tot 22.00 uur geopend zijn. De Verordening Winkeltijden Rotterdam (laatst gewijzigd 2019) geeft de mogelijkheid om een ontheffing te verlenen voor een avondwinkel, waarmee deze geopend mag zijn tot 01.00 uur. Er geldt krachtens artikel 14 Verordening Winkeltijden Rotterdam per gebied een norm van één avondwinkel op 15.000 inwoners. Op dit moment zijn er 24 avondwinkels in Rotterdam.
  • De voorgestelde aanpassing betreft de mogelijkheid om de openingstijden van avondwinkels in de vrijdag- en zaterdagnacht, dus alleen in het weekend, te gaan verlengen tot 03.00 uur.
  • Deze voorgestelde aanpassing vloeit voort uit een afspraak uit het coalitieakkoord, die aangeeft, dat de openingstijden van nachtwinkels (hier had eigenlijk avondwinkels moeten staan) tot 06.00 uur verlengd mogen worden, met als voorwaarde, dat er geen overlast in de woonwijk zal ontstaan.
  • Er heeft een inventarisatie onder de huidige 24 avondwinkels plaatsgevonden. Het merendeel van de avondwinkels heeft aangegeven, dat ze zeker van eventueel verlengde openingstijden gebruik zullen gaan maken met daarbij ook de wens om ook in deze verlengde uren licht alcoholische producten en tabak te kunnen blijven verkopen.
  Wij hebben een kaartje met daarop de avondwinkels per wijk aangegeven en ook het overzicht van de avondwinkels toegevoegd, zodat u als wijkraadcoördinator precies kunt zien, aan welke Wijkraad in uw gebied u dit verzoek kunt doorzetten.
  Wij vernemen graag uw reactie op dit voorstel voor 22 mei 2023. Voor verdere informatie en de planning verwijs ik u naar de projectleider Paul van Leenen: p.vanleenen@rotterdam.nl (cc)
  Met vriendelijke groet,

  Besluit

  - de wjkraad besluit om toch een advies te schrijven met opmerking nieuwe nachtwinkels niet in woonwijken toe te staan 
  - Bradley schrijft concept

 8. 5
  Ter bespreking:
 9. 5.a

  er is contact gelegd met de avondvierdaagse, maar nog geen concrete invulling. Wie gaat dit op zich nemen?

  Besluit

  - Kinara wordt contactpersoon

 10. 5.b

  Besluit

  - voorstel is om te kijken of Yigit in juni kan. In gesprek met secretariaat blijkt dat zij gesprek over de zomer willen trekken ivm beleidsplan Yigit dat op punt staat geboren te worden

 11. 5.c

 12. 5.d

  uitnodigingen
  woensdag 10 mei: Veilige en Gezonde straten overleg, 19.00-21.00 uur, rayon breed
  donderdag 11 mei: Oosterflank (voorheen van A tot Z), 3e brede omgevingsdialoog, presentatie ontwikkelvisie, 17.00- 19.30, excelsior voetbalstadium
  zaterdag 13 mei: leernetwerkdag Wijk aan Zet, 10.00-15.00 uur, theater zuidplein
  terugkoppelingen
  Roseknoop


  planning
  16 mei:
  - wethouder Yigit (zie 5b)
  - toelichting op nieuwe locatie Sint Patrick scouting
  ---
  20 juni:
  - 4 maandsrapportage over wijkakkoord met clusters
  - evaluatie proces wijkakkoord met rayondirecteur Andre Hammink
  ----
  nog in te plannen voor de zomer: graag een voorkeursdatum  aangeven, inclusief juli?


  - sessie over NPRZ?
  - vreedzame wijken presentatie (op verzoek van Kinara in overleg met Bradley)
  - gesprek met SOL/MO over welzijnsopdracht en armoede opdracht
  - gesprek over Roseknoop mogelijk in relatie met trainingen van verkeersregelaars
  - bespreken maartwerk betaald parkeren
  - overleg met Stadsbeheer en stichting de Verre Bergen over jongeren woningbouw project  Sportcampus Zuidflank (noorderhoek), NB: Stadsbeheer en Verre Bergen willen dit graag om de bezwaren tegen jongerenhuisvesting te bespreken


  zomerreces:
  wanneer wil wijkraad precies met reces?
  officieel begint reces op 10 juli, op 4 juli staat formele vergadering gepland. Voorstel is om deze door te laten gaan
  En de rest in juli en augustus?

  Besluit

  - Luuks maakt gespreksnotitie voor gesprek met Andre Hammink, voor 1 juni
  - 20 juni is 4 maanden rapportage, graag op tijd de stukken naar de wijkraad
  - de vergadering op 18 juli vervalt
  -wijkraad houdt reces van 10 juli - 14 augustus
  - gesprek met Verre Bergen na de zomer

 13. 6

  Besluit

  - 2 juni is de opening van de wijkhub

 14. 7
  Rondvraag, wvttk
 15. 8
  Sluiting