Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Groot-IJsselmonde en Oud-IJsselmonde (formeel)

dinsdag 7 februari 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Cuzina, Hollands Tuin 304, 3078 EE Rotterdam

Voorzitter
Bradley van der Hoeven
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk  7 februari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl of vervanger:
s.ziani@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  uitnodigingen:


  terugkoppelingen

  Besluit

  - Nicolette is afwezig (mk)

 2. 2

  Besluit

  - agenda wordt conform voorstel vastgesteld

 3. 3

  Inspreker 1.
  Dhr. Schemkes heeft ingesproken over o.a. de straatverlichting aan de Reyerdijk. Ook is volgens Dhr. Schemkes het onderhoud rondom zijn flat minimaal. Zo worden de vuilnisbakken bijvoorbeeld gemist. De wijkraad heeft afgesproken dat Dhr. Schemkes een terugkoppeling krijgt m.b.t. verlichting/vuilnisbakken.
  Contactgegevens dhr. Schemkes: rens.schemkes@kpnplanet.nl


  Inspreker 2.
  Dhr. Toem, is bewoner van de Buitendijk en gaf aan dat er veel klachten zijn omtrent water, modder -en verkeersoverlast.
  Afgesproken is dat dhr. Van der Hoeven en dhr. Verbeek verder in gesprek gaan met deze inspreker.


  Inspreker 3.
  Mw. De Bruijn gemeenteraadslid (commissie mobiliteit, haven en klimaat), heeft kort ingesproken over dat zij zelf bewoonster is van Ijsselmonde en om deze reden de verbinding tussen de gemeenteraad en wijkraad wil bevorderen. Mw. De Bruijn wil graag als schakel fungeren en heeft toegezegd een aantal keren tijdens de formele vergaderingen aan te sluiten.
  Contactgegevens Mw. De Bruijn: a.debruijn@raadrotterdam.nl

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  de wijkraad Ommoord heeft een ongevraagd advies opgesteld over de MeldR app en vraagt aan de wijkraden of zij mee willen tekenen. Zie bijlage

  Besluit

  De wijkraad tekent mee, mits de naam van wijkraad Groot-Ijsselmonde en Oud-Ijsselmonde bij de ondertekening staat.

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  De uitgebreide tekst hieronder zal dinsdag worden besproken, evenals de bijlagen die vanuit de clusters zijn aangeleverd.
  Als hoofdlijn zal de volgende inzet gevolgd worden voor alle stedelijke participatietrajecten: Als wijkraad verwachten we bij elke opgave in onze wijk waarmee onze bewoners te maken (kunnen) krijgen vooraf door de gemeente te worden geïnformeerd. En dan voeren we graag het gesprek hoe we ervoor zorgen dat de bewoners van Groot en Oud IJsselmonde daarop hun invloed kunnen hebben.


  Het wijkakkoord bestaat uit 3 delen: de wijkvisie (volgt binnenkort), het jaaractieplan (samen met de wijkvisie het wijkplan) en als derde onderdeel de afspraken over participatie bij stedelijke opgaven.
  Dit derde onderdeel nemen we mee om recht te doen aan de principes van Wijk aan Zet: meer zeggenschap, inspraak en maatwerk in de wijken. Juist ook op stedelijke opgaven die landen in / impact hebben in de wijk.
  In de bijlagen vinden de wijkraadsleden de voorstellen vanuit de clusters SO, SB en directie Veilig waarover geparticipeerd kan worden en in welke vorm.


  MO heeft al eerder aangegeven geen overzicht te kunnen leveren en te willen werken met procesafspraken. Op moment er meer duidelijkheid is over een nieuwe stedelijke opgave het gesprek plaats zal vinden over welke vorm van participatie mogelijk / wenselijk is.
  Ter verduidelijking op de voorstellen van het cluster SO een lijstje waarover geparticipeerd kan worden:
  Begrotingsprogramma Bestaande Stad
  2. Vitale wijken
  • Dit doel kent wel participatieruimte voor de wijkraden, voor wat betreft het
  zorgen voor een toekomstbestendige en gedifferentieerde woningvoorraad en
  voor betaalbare en fijne, en degelijke woningen.
  3. Verstedelijken en verbinden
  • Op het faciliteren van ruimtelijke ordening is wel participatieruimte voor de
  wijkraden. Dit betreft de bestemmings- en omgevingsplannen. Wij houden
  hierbij rekening met de kaders van de aankomende Omgevingswet.
  Begrotingsprogramma Stedelijke ontwikkeling
  Doelen van dit begrotingsprogramma:
  1. Integraal ontwikkelen van de stad
  • Over de Omgevingswet en de uitvoering van de doelen van de
  omgevingsvisie, en de voorbereiding en uitvoering van
  gebiedsontwikkelingen is wel participatieruimte voor wijkraden binnen de
  kaders van de Omgevingswet.
  2.Fijn leven en verblijven in de delta
  • Dit doel gaat o.a. over het realiseren van groene en blauwe verbindingen en
  het verlevendigen van rivieroevers, over fietsers en voetgangersbeleid, het
  vergroenen en klimaatadaptief maken van parken, straten, pleinen en
  boulevards, en de (milieu)kwaliteit van de leefomgeving (denk aan
  geluidsoverlast, lucht- en bodemverontreiniging). Over de meeste zaken
  binnen dit doel is er wel participatieruimte voor wijkraden. Hierbij houden we
  rekening met de kaders van de aankomende Omgevingswet.
  3. Goede groei en verbinding
  • Over binnenstedelijke groei, openbaar vervoer, bereikbaarheid en
  doorstroming is wel participatieruimte voor wijkraden.
  Begrotingsprogramma Economische ontwikkeling
  Doelen van dit begrotingsprogramma:
  2. Excellent ondernemersklimaat
  • Dit doel kent wel participatieruimte voor de wijkraden voor wat betreft
  toerisme, horeca en hotels.
  3.Meer ruimte voor economie
  • Dit doel kent wel participatieruimte voor de wijkraden. Het gaat om
  aantrekkelijke winkelgebieden, innovatieve werkgebieden en
  toekomstbestendige werklocaties.
  Begrotingsprogramma Energietransitie
  Doelen van dit begrotingsprogramma:
  1. Duurzaam energiesysteem
  • Voor wat betreft zonnepanelen en windenergie is er wel participatieruimte
  voor de wijkraden.
  2. Energiesysteem gebouwde omgeving
  • Op energiebesparing en verduurzaming van de woningvoorraad en andere
  gebouwen, de warmte-uitvoeringsprogramma's en de wijkaanpakken is er wel
  participatieruimte voor de wijkraden.
  4. Duurzame haven & industrie
  • Over walstroom en verduurzaming scheepvaart is wel participatieruimte voor
  de wijkraden.


  Dinsdag bespreken we met elkaar de voorstellen die gedaan zijn vanuit de clusters en of de wijkraad akkoord is met de hoofdlijn die in de eerste alinea staat


  Ook namens Marjolein,
  Met vriendelijke groet,
  Cynthia de Bruin-Rosier
  Wijkmanager Groot IJsselmonde Zuid:
  Reyeroord, Hordijkerveld en Kreekhuizen
  Gemeente Rotterdam


  PS: de grote participatiesamenvatting is als handvat/reminder nogmaals toegevoegd

  Besluit

  Er is besloten dat de wijkraad een verdiepend gesprek wil met SO over onderwerpen waarbij geen participatie mogelijk is. Om deze reden wordt getracht SO voor de 21e uit te nodigen. Indien dit niet lukt, is besloten dat een delegatie (Dhr. Van der Hoeven en Dhr. Wilson) vanuit de wijkraad in gesprek gaat met SO.

 9. 5.b

  Johan en Bradley schrijven teksten, deadline is 22 februari


  NB: Rita is 13/2 weer terug van vakantie om als gewenst, aanvullende informatie te leveren
  Denk ook aan foto's die de wijkraad erin wil hebben

 10. 5.c

  de wijkraad wil graag met nieuwsbrieven (4x per jaar) met bewoners communiceren.


  Op verzoek van de wijkraad heb ik de budgetten opgezocht:
  Wijkraad IJsselmonde


  Bewoners-initiatieven 2023 - 193.160 euro


  Participatie- en representatie wijkraad 2023 - 78.316 euro, waarvan 15.000 euro gereserveerd voor Cuccina, dus daar zit redelijk wat vrije ruimte.


  Communicatie wijkraad 2023 - 10.000 euro


  NB: Rita gaat na de vakantie in gesprek met Ronald Schouten van Like je wijk over activiteiten in Beverwaard (zij maken nieuwsbrieven), mogelijk wil wijkraad IJsselmonde hier ook iets mee

 11. 5.d

  Bradley wilde een ongevraagd advies betaald parkeren schrijven waar de wijkraad als actie mee ingestemd heeft, maar het gesprek met wethouders Karremans en Simons zou eerst plaatsvinden. Dus de wijkraad moet beoordelen of dit advies geschreven wordt en wat de strekking wordt

  Besluit

  Er is besloten dat de gehele wijkraad per mail kan reageren op het ongevraagd advies dat door Dhr. Van der Hoeven wordt geschreven.

 12. 5.e

  Op 9 maart 19.00 uur komt wethouder Simons langs om te praten met de wijkraad. Wat wil de wijkraad bespreken en waar?
  NB: de gespreksnotitie kan ook op de informele vergadering van 21 februari besproken worden
  NB: alvast een locatie aanwijzen is wel handig zodat deze gereserveerd kan worden.

 13. 5.f

  Beste leden van de wijkraad Groot- en Oud-IJsselmonde,
  Met ingang van 1 januari 2023 is er een wijziging doorgevoerd in de subsidieregeling voor grote bewonersinitiatieven (> 2.500 euro). De wijkmanager neemt de besluiten over deze subsidieaanvragen. De aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de wijkraad. Uitgangspunt voor de toetsing zijn het wijkakkoord en de vraag wat de waarde is voor de wijk.
  Hierbij stuur ik de aanvraag voor het initiatief Hockeyclinic februari 2023. Ik ben voornemens de aanvraag de honoreren en een bedrag van 6.040 euro te vergoeden (de post onvoorzien van 200 euro wordt niet vergoed)
  Graag ontvang ik op 7 februari het advies van de wijkraad op deze aanvraag.
  Als bijlagen worden meegestuurd:

  • De aanvraag Hockeyclinic februari 2023
  • De notitie BI voor wijkraadscoördinatoren januari 2023 (reeds in bezit van wijkraad)
  • De Wijkopgaven Groot- en Oud-IJsselmonde zoals deze omschreven in het (concept) wijkakkoord

  Met vriendelijke groet,
  Marjolein Köhle
  Wijkmanager Groot-IJsselmonde Noord en Oud-IJsselmonde
  Gemeente Rotterdam
  Mobiel 06-13580225
  Website www.rotterdam.nl/gebiedijsselmonde

  Besluit

  Voor dit BI onthoud de meerderheid van de wijkraad zich van het advies. De wijkraad is het niet eens met hen rol in het proces. Om deze reden zien zij af van advies.

 14. 6
  Ter informatie:
 15. 7
  Rondvraag/wvvttk
 16. 8
  Sluiting