Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Beverwaard (formeel)

maandag 13 februari 2023

19:30 - 21:30
Locatie

IJsselburgh, Schinnenbaan 130

Voorzitter
Aad Broer
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 13 februari 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  nb: reminders voor lijstjes wethouders, namen IJsselburgh en wijkpolitie

  Besluit

  afw: Marja en Engracia

 2. 2

  Besluit

  - de agenda wordt conform voorstel behandeld

 3. 3

  Besluit

  - er zijn geen insprekers

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

  Wijkraadsleden, gaan we nu over naar agendapunt 4a,
  Installatie Bianca Albertina Johanna van Heusden:
  Voorzitter en Bianca staan
  (Bianca gaat verklaring afleggen)


  Voorzitter spreekt de volgende tekst uit:
  "Ik verklaar dat ik, om tot lid van de wijkraad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
  Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
  Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de wijkraad naar eer en geweten zal vervullen.


  Hierna zegt Bianca:


  “Dat verklaar en beloof ik!" (verklaring en belofte)
  (Ruimte voor felicitaties. )

  Besluit

  - Bianca Haans-van Heusden wordt geïnstalleerd als wijkraadslid en legt de verklaring en belofte af

 6. 4.b

  Besluit

  - besluitenlijst is niet zichtbaar, op volgende vergadering alsnog vaststellen

 7. 4.c

  Besluit

  - de wijkraad besluit mee te tekenen


  NB: ommoord heeft later alsnog afgezien van het uitbrengen van het advies

 8. 4.d

  deadline is 22 februari

  Besluit

  - wijkverslag is dd 21 feb per mail  vastgesteld

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 5.a

  Krista van der Schee geeft een toelichting op de stukken:


  , het concept Wijkakkoord (wijkvisie – JAP – Afspraken participatie stedelijke opgaven) en de aangepaste acties n.a.v. de vergadering van 30-01-2023

  1. Wijkakkoord: ik wil graag met de wijkraad bespreken hoe zij het wijkakkoord zien, op- of aanmerkingen ten aanzien van bijgaand stuk en onderdeel is de afspraken over participatie bij stedelijke opgaven en dat staat óók op de agenda. Deze tekst wordt in maart definitief vastgesteld
  2. Overzicht acties; op 30-01-2023 hebben we de actielijst met de clusters besproken. Sommige acties wat aangepast en sommige acties riepen nog wat vragen op. In bijgaand excelbestand zijn de groene acties akkoord (evt na aanpassing op 30-01) en moeten we het maandagavond nog over de oranje acties hebben. Er zitten tekstvoorstellen bij vanuit het cluster/ of er zijn nog vragen over de actie.

  Besluit

  - Leonard heeft behoefte aan meer concrete afspraken en plannen voor ontbijt of lunch op scholen
  - besloten wordt om met scholen en ouderconsulenten hierover gesprek aan te gaan
  - onderzoeken of er meer acties kunnen komen over wat goed en gezonde levensstijlen zijn,  voorstel is om dit met marja, latoya en leonard uit te werken
  - de wijkraad wil aandacht vragen voor het winkelcentrum Oude Watering, zoals bijvoorbeeld Zevenkamp dat gedaan heeft. Voorstel Aad is om dit op 24 april te doen. op de middag of avond. Projectteam winkelcentrum met Aad, marja??? gaat het uitwerken
  - de wijkraad stemt in met het voorstel om voor stedelijke opgaven aan te houden dat de wijkraad vooraf en tijdig geïnformeerd  om het participatieproces te kunnen bespreken
  - de acties worden nog een keer doorgelopen
  - de wijkraad wil graag dat bewoners initiatieven 1x per maand worden voorgelegd
  - wijkakkoord en wijkvisie worden nog een keer voor definitief akkoord voorgelegd in maart
  - de wijkraad spreekt tevredenheid over het fijne en open gesprek over het jaaractieplan met de wijkmanager

 11. 5.b

 12. 6
  Rondvraag
 13. 7
  Sluiting