Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 7 december 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Johanneskerk, Guido Gezelleweg 1, 3076 EB Rotterdam

Voorzitter
Albert Elzinga
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit doorgeven aan Rita Brons, wijkraadcoördinator Beverwaard, Groot-Oud IJsselmonde en Lombardijen. Email: r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluiten

  - Havensteder was van plan aanwezig te zijn, maar heeft moeten afzeggen

  - Rand is afwezig

 2. 2

  Besluit

  - Jerry wil de wijkkrant als onderwerp toevoegen: wordt 5d
  - Maartje heeft opmerkingen over de locaties in de jaarplanning; dit wordt behandeld bij 5a
  - het overige deel van de agenda wordt conform voorstel vastgesteld

 3. 3

  Besluit

  - er zijn geen bewoners die zich hebben gemeld om in te spreken

 4. 4

 5. 4.a

  Besluit

  bij punt 1, opening; de zin  'de wijkraad herdenkt' verandert in 'voorzitter memoreert'

 6. 4.b

  de wijkraad heeft positief geadviseerd over de volgende Bewonersinitiatieven op 16 november. Bij deze worden deze adviezen formeel bekrachtigd


  wintereditie spinoza fest
  voorschot Sweet Kings Day voor 2024
  BI advent en kerstviering

  Besluit

  - Henk vraagt om een toelichting over de inhoud van de bewonersinitiatieven en vraagt om het toevoegen van deze stukken aan deze formele vergadering zodat ze openbaar en toegankelijk zijn voor iedereen. 
  - na terugkoppeling over de beweegreden om positief te  adviseren over deze 3 bewoners initiatieven in de informele vergadering van 16 november, bekrachtigt de wijkraad bij deze  unaniem deze adviezen.

 7. 4.c

  Besluit

  - de wijkraad besluit in meerderheid (5 stemmen voor en 1 stem tegen) om het wijkraadlidmaatschap van Rand Aljarab-El Doori per direct  verklaren te verklaren om redenen gemotiveerd in  de brief die aan haar verstuurd is. Zie de bijlage. De wijkraad zal het wijkraadslid Rand Aljarab schriftelijk in kennis stellen van dit besluit.

 8. 4.d

  3 bewoners initiatieven hebben een positief advies gekregen van de wjknetwerker en de jury. Zie de bijlagen voor informatie over het projecten en het advies. De wijkraad wordt gevraagd de adviezen te accorderen tenzij er inhoudelijke bezwaren zijn.

  Besluit

  Er worden nog wat vragen gesteld over de inhoud van de bewonersinitiatieven door leden die niet in de jury zitten.
  - Breinbrouwerij:
  er is een vraag of de aanvraag van de Breinbrouwerij niet uit de reguliere programmering van Laurens Aegopus gefinancierd moeten worden, maar omdat er expliciet bewoners uit de wijk bij dit project betrokken worden, stemt de wijkraad unaniem in met het advies van de jury
  - Kerstfeest:
  Henk heeft twijfels over het uitnodigingsbeleid van het kerstfeest en of de beoogde doelgroepen (eenzame ouderen) inderdaad bediend worden. De wijkraad volgt in meerderheid het advies van de jury (5 stemmen voor en 1 tegen)
  - Kerstcircus
  Henk heeft twijfels over de HPL als tussenpersoon van dit initiatief. De wijkraad volgt in meerderheid het advies van de jury (5 stemmen voor en 1 tegen)


  Samenvattend: de wijkraad stemt in meerderheid voor de adviezen van de jury om deze drie bewonersinitiatieven te honoreren

 9. 5
  Ter bespreking:
 10. 5.a

  het  lichtpunt heeft aangegeven niet beschikbaar te zijn als vergaderlocatie.
  Het voorstel is om de vergaderingen te verspreiden over Nebokerk, Johanneskerk en Zonnelicht. Is dit akkoord

  Besluit

  - de vergaderlocaties zijn ingepland op basis van de voorkeuren van de wijkraad en de interesse om de wijkraden op deze locaties te laten samenkomen.


  - Maartje wil graag een overzicht van de planning en de locaties. Deze wordt opnieuw gemaild en toegevoegd aan de vergadering van 11 januari. Maar daarnaast heeft zij de vraag aan Jerry of hij principiële bezwaren heeft tegen de bijeenkomsten in kerken. Dat is niet het geval, maar Jerry wil Huis vd Wijk weer toevoegen als potentiele vergaderlocatie. Deze en andere locaties zoals Albeda kunnen een optie kunnen zijn als nieuwe locaties nodig zijn of huidige wegvallen, maar dan moeten er volgens de wijkraad wel duidelijke afspraken zijn over de randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld een flexibele eindtijd

 11. 5.b

  - wat heeft de wijkraad bereikt in 2023? Wat is goed gegaan en wat kan anders en beter? 
  Wat zijn aandachtspunten om op te nemen in activiteitenverslag?

  Besluit

  - de wijkraad besluit om deze terugblik te weerspiegelen in het activiteitenverslag 2023 die in februari 2024 gemaakt moet worden. Albert en Maartje willen dit op zich nemen
  - met aandacht voor:
  wijkkrant
  van Leeuwen 
  verkeersonderzoek
  bezoeken college
  advies over opkoopbescherming

 12. 5.c

  Besluit

  - er zijn twee niet helemaal vergelijkbare offertes, een van 'Haantje en een van Sanna. Bij Sanna maken drankjes geen onderdeel uit van de offerte. Maar wanneer een schatting van de drankjes wordt meegewogen is Sanna goedkoper. De wijkraad besluit daarom unaniem om de opdracht te verlenen aan Sanna. Cary zal dienen als contactpersoon en ook met Sanna kijken of andere onderdelen zoals het kinderhoekje ingevoegd kunnen worden. 
  - er is veel onderlinge discussie, verschil in opvattingen enzovoorts en Albert meldt daarom dat hij graag volgend jaar een training wil over de omgang met dilemma's. De wijkraad stemt hiermee in. 
  - Henk wil een afspraak met Jerry en Albert over de gang van zaken. Henk kan deze afspraak gaan maken
  - de wijkraad neigt naar het inhuren van professionals voor de uitvoering van toekomstige activiteiten. Hierover wordt geen definitief besluit genomen

 13. 5.d

  Besluit

  - Jerry vraagt naar de bijdrage van de wijkkrant aan de nieuwsbrief. En vraagt of dit een Like je wijk krant is of een nieuwsbrief van de wijkraad. Hij wordt erop gewezen dat de wijkraad unaniem in een eerdere vergadering heeft besloten om niet een eigen nieuwsbrief uit te brengen, maar om een partner te worden in de wijkkrant als gemeenschappelijke krant met wijknieuws voor Lombardijen. Het eerste exemplaar is in 2023 verschenen en Maartje zit namens de wijkraad in de redactie. 
  - de kosten voor de wijkraad waren eerder nog niet helemaal duidelijk, maar inmiddels is er een verdeelsleutel waarbij de wijkraad wordt gevraagd om 7.500 euro bij te dragen voor 4 nieuwsbrieven waarvan 1 verschijnt in 2023 en 3 in 2024. De wijkraad stemt in met deze verdeelsleutel

 14. 6
  Ter informatie:
 15. 6.a

  19 december - kerstwijkraad met IJsselmonde en Beverwaard - 19.30 Cuzina, Hollands Tuin met hapje en een drankje
  12 januari - nieuwjaarsreceptie (NB datum is aangepast na de vergadering) 
  30 januari - 18.45 uur - huis van de wijk - veilig bijeenkomst

  Besluit

  - de nieuwjaarsreceptie is op 12 januari en niet op 11
  - Jerry is in contact met nieuwe bewoners Smeetsland
  - Albert heeft een voorzitter training gedaan
  - diverse wijkraadsleden gaan naar netwerkbijeenkomsten in de wijk waaronder op 11 december

 16. 6.b

  Deze brief is binnengekomen als reactie op het ongevraagde advies van de wijkraad over opkoopbescherming vergunning verlening voor verkamering.
  Check ook de weekpost van deze week met stukken over de woonvisie die het college op 24 oktober heeft vastgesteld

  Besluit

  - zie ook bij 7, de wijkraad vindt de reactie van het college teleurstellend en wil deze graag met de stadsmarinier bespreken

 17. 7

  Besluit

  - de ingeplande informele vergadering op 21 december komt te vervallen
  - nav het inspreken van Lombardijen bewoners vader en dochter Waterreus en de vraag van Lot Mertens of de wijkraad hier nog een rol in wil hebben, besluit de wijkraad dat Albert in gesprek gaat met de voorzitter van de commissie en ook kijkt of hij een gesprek kan initiëren tussen vz en insprekers
  - de wijkraad wil de reactie van het college over opkoopbescherming bespreken met de stadsmarinier
  - de wijkraad wil een gesprek inplannen met VVE010
  - Henk wil weten wanneer het gesprek met stadsontwikkeling en mobiliteit gaat plaatsvinden. Onderwerpen zijn vooral de verkeersstromen en parkeren in de Aristotelesstraat 
  - de wijkraad wil in januari het representatiebudget 2024 agenderen
  - er moet nog een definitief plan gemaakt worden voor de verspreiding van de sokken. Welke huizen worden geselecteerd? Maartje is contactpersoon maar de hele wijkraad wordt geacht mee te helpen met het aanbieden van de sokken

 18. 8
  Sluiting