Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Wijkraad Lombardijen (formeel)

donderdag 1 juni 2023

19:30 - 21:30
Locatie

Nebo-Kerk, Smeetlandsedijk 280, 3076 DV

Voorzitter
Albert Elzinga
Toelichting

Als u wilt inspreken kunt u dit tot uiterlijk 1 juni 2023 12.00 uur per mail doorgeven via r.brons1@rotterdam.nl

Agendapunten

 1. 1

  Besluit

  - Rand afwezig

 2. 2

  Besluit

  - de agenda wordt conform voorstel vastgesteld

 3. 3

  insprekers:
  August Ammerlaan - Socialisten 010
  Jo-Ann Vreugd - bewonersinitiatief Katibo
  Meneer Butrus en Mevrouw Gorgis - over Vergiliusstraat

  Besluit

  - meneer Butrus spreek in over wateroverlast in zijn huis; na de werkzaamheden aan riolering loopt het zijn huis in. Meneer heeft al bij diverse partijen waaronder Havensteder, aandacht voor dit probleem gevraagd.
  Acties: Rita geeft het ambtelijk door, Cary en Albert nemen contact op met Havensteder/HPL, inspreker stuurt foto's na


  - Jo-Ann Vreugd: doet positieve oproep voor haar bewonersinitiatief (zie 5e)


  - August Ammerlaan is bezig met verzamelen klachten over onderhoud bij woningen van Havensteder. De wijkraad is benieuwd naar zijn bevindingen en hoopt dat hij deze met wijkraad zal delen. Maartje is contactpersoon

 4. 4
  Ter besluitvorming:
 5. 4.a

 6. 4.b

  zie bijlagen, de wijkraden worden uitgenodigd een advies uit te brengen over het bibliothekenbeleid van de gemeente. Als de wijkraad hier gebruik van maakt, moet de reactie voor 17 juni binnen zijn.

  Besluit

  - Maartje heeft een concept advies geschreven maar er is geen tijd voor de behandeling. Agenderen in volgende formele vergadering
  - Uitstel advies is aangevraagd en verleend tot 15 juli

 7. 5
  Ter bespreking:
 8. 5.a

  De wijkraad is nu een jaar bezig en heeft in dit jaar een wijkakkoord en jaaractieplan opgesteld. Hoe kijkt de wijkraad terug op het eerste jaar, de inwerkperiode, de begeleiding en de uitkomsten. Wat kan beter? Wat is positief en dient behouden te blijven? Wat verwacht de wijkraad van de komende jaren?

  Besluit

  de rayondirecteur Andre Hammink doet een rondje langs de wijkraden zuid binnen de ring om de wijkraden te horen over hun eerste jaar. 
  Andre probeert rode draden uit de evaluaties te halen en komt er later op terug. De evaluatie is vooral bedoeld om te kijken wat beter kan,
  Elk wijkraadslid komt aan het woord voor zijn/haar visie/evaluatie


  NB: ik zet deze niet in dit stuk maar als de wijkraad er prijs op stelt, kan ik er nog wel een kort verslag van maken voor het eigen archief

 9. 5.b

  Claudia Laumans is door gemeente, Havensteder en ontwikkelaar Synchroon aan het werk gezet als manager Wijkvernieuwing. Ze neemt eerdere ervaring mee met wijkvernieuwing in Almere Haven, een wijk die in dezelfde tijd werd gebouwd als Lombardijen.
  -Haar opdracht is: 1.zorgen dat er over Kop van Homerus dit jaar een besluit wordt genomen, 2.zorgen dat er met een koplopersgroep aan bewoners en organisaties in de wijk een completer Lombardijen-plan komt dan het Ambitiedocument dat er nu al ligt, 3.zorgen dat de uitvoering van vernieuwing dit jaar goed op gang komt.
  -Ze houdt zich niet bezig met alle activiteiten die dagelijks in de wijk plaatsvinden; maar alleen met de vernieuwing die nu op gang aan het komen is.
  -Ze komt graag kort kennismaken, zodat de Wijkraad weet wat ze wel en niet doet en ze wensen van de Wijkraad mee kan nemen en misschien een aantal keren dit jaar aan de Wijkraad kan komen vertellen wat de stand van haar werk is.

  Besluit

  Claudia Laumans maakt kennis met de wijkraad. De wijkraad hoopt op structureel contact over het stedelijk project en hoopt ook meegenomen te worden in de uitgangspunten en visie voor het gebied

 10. 5.c

  Besluit

  - Rita zoekt uit of wijkraad een eigen emailadres kan krijgen. Antwoord: nee, maar ik kan wel emailadres wijkraad Lombardijen op ibabs zetten. Maar dan moet het vervolgens naar mij doorgezet worden. 
  - Jerry gaat uitzoeken of er wijkraad t-shirts kunnen komen
  - maken nieuwe groepsfoto
  - kan de wijkraad spullen aanschaffen: antwoord: ja, maar opslag is al snel een probleem dus liever niet
  - op 20 juli gaat communicatieteam de plannen verder uitwerken (Han sluit hierbij aan ook te kijken of meer samenwerking met gemeente mogelijk is)

 11. 5.d

  Conform de nieuwe richtlijnen worden bewonersinitiatieven met gevraagde bedragen hoger dan 2.500 euro voor advies voorgelegd aan de wijkraad. Maar let op: op dit moment is dit adviesrecht beperkt tot een oordeel of een project past in het wijkakkoord van de wijkraad. 
  Zie bijgaande informatie over het ingediende bewonersinitiatief, en zie illustraties bij communicatie voor de beschrijvingen wijkakkoord

  Besluit

  - de wijkraad stemt in meerderheid voor (stemmen voor, twee tegen, Orsine onthoudt zich van stemmen)

 12. 5.e
  zomerevent Lombardijen
 13. 5.f

  Koers op Zuid, met wethouders Zeegers en Versnel, Vrijdag 9 juni van 16:00 uur -18:00 uur (aansluitend hapje en drankje) Maashaven Zuidzijde, drijvende pontons

  inspreken gemeenteraad, woensdag 21 juni (vanaf 16.00 uur). Dit inspreekmoment is voor burgers, instellingen én wijkraden over wijkakkoorden. 
  Bij de commissiebesprekingen en de raadsvergadering is er geen gelegenheid om in te spreken. Aanmelden voor het inspreekmoment kan via info@griffie.rotterdam.nl. De deadline hiervoor is woensdag 14 juni om 17.00 uur.

  uitnodiging om mee te denken over communiceren in begrijpelijke taal (zie eerder verstuurde mail) - er heeft zich al een wijkraad gemeld 

  terugkoppelingen

  Besluit

  - er zijn diverse evenementen bezocht
  - het sportveldje Quinn is geopend (actie Maartje)
  - de locaties voor 2023 voor de formele vergaderingen zijn definitief. Mochten er andere locaties gewenst zijn, zoals Zonnelicht, geef contactpersoon info door aan Rita

 14. 6
  Ter informatie:
 15. 7

  Besluit

  - Henk gaat op persoonlijke titel inspreken bij commissie over betaald parkeren
  - de wijkraad gaat meedoen als klankbord voor het project eenvoudige taal

 16. 8
  Sluiting